Slovenská rozvojová spolupráca v roku 2014

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Slovenská rozvojová spolupráca v roku 2014 sa zaoberá štruktúrou, teritoriálnym a obsahovým zameraním, ako aj objemom oficiálnej rozvojovej spolupráce v roku 2014 v porovnaní s rokom 2013. Hodnotí tiež kvalitatívne zmeny, ktoré uplynulý rok priniesol. Zámerom publikácie je ponúknuť pohľad na obsah a formu rozvojovej spolupráce SR zo strany mimovládnych organizácií, ako aj formulovať odporúčania Platformy MVRO pre ďalšie smerovanie slovenskej rozvojovej spolupráce.

Publikáciu spracovala Platforma mimovládnych rozvojových organizácií (Platforma MVRO, www.mvro.sk), strešná organizácia 32 slovenských mimovládnych organizácií,ktoré sa zaoberajú zahraničnou rozvojovou spoluprácou, humanitárnou pomocou a globálnym vzdelávaním. Príprava publikácie je jedným z výstupov projektu Partnerstvo pre rozvoj: efektivita a koherencia v rozvojovej spolupráci, financovaného zo zdrojov programu SlovakAid.

Pri spracovaní publikácie boli ako zdrojové materiály použité najmä dokumenty Správa o oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky za rok 2014 (resp. 2013, 2012, 2011), ktorú na rokovanie Vlády Slovenskej republiky predkladá MZVaEZ SR a Výročná správa za rok 2014 Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (resp. za rok 2013)

Hlavné zistenia:

  • V roku 2014 sa oproti roku 2013 celková poskytnutá pomoc znížila o 3,55 mil. eur; podiel ODA na hrubom národnom dôchodku (ODA/HND) predstavoval 0,084 %. Od roku 2006 ide o najnižšiu dosiahnutú percentuálnu úroveň;
  • na adresnú a viditeľnú bilaterálnu spoluprácu dávame iba 21 % z celkového objemu pomoci. Sedemdesiatdeväť percent pomoci tvoria naše povinné príspevky do rozpočtu EÚ a do medzinárodných organizácií;
  • objem spolupráce realizovaný prostredníctvom bilaterálnych rozvojových projektov slovenských organizácií (t.j. cez Slovenskú agentúru pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu – SAMRS) má v posledných troch rokoch stále klesajúcu tendenciu – v roku 2011 to bolo 6 mil. eur, v roku 2014 je to už len 2 mil. eur, čo je prepad o 66 %;
  • najväčší podiel bilaterálnej spolupráce podľa regiónov v roku 2014 smeroval do Európy, a to až 55 %, nasleduje Ázia s 24 % a Afrika s 20 %;
  • podiel bilaterálnej projektovej spolupráce najchudobnejším a nízkopríjmovým krajinám bol v roku 2014 len vo výške 31 %. Slovensko realizuje  69 % rozvojovej spolupráce najmä v strednopríjmových krajinách (Západný Balkán, Východné Partnerstvo);
  • päť percentný podiel výdavkov na migrantov a štipendiá nepredstavuje reálny finančný transfer v prospech rozvojových krajín, ale spotrebuje sa na Slovensku

 Celú publikáciu môžete nájsť tu.