Slovensko by mohlo na Balkáne prevziať úlohu lídra Aliancie

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

NATO plánuje postupne do roku 2014 sťahovať z Afganistanu vojská a ďalšiu svoju prítomnosť obmedziť len na výcvik. Otázne je, či to bude stačiť a či odchod armády nie je unáhlený. Panelisti sa však zhodli v tom, že na bezpečnosť v Afganistane budú mať dôležitý vplyv okolité štáty v regióne.

Vo vzťahu k spôsobilostiam bude mať v následujúcom období dominantný vplyv ekonomická kríza, či reorientácia politiky USA z Európy na ázijsko-pacifický región. Operácie v Afganistane a Líbyi vyslali signál, že EÚ je síce schopná viesť sama vojenské operácie, nie však bez spôsobilostí USA.

Panelisti predpokladajú, že po stiahnutí sa z Afganistanu, poklesne rozsah vojenských operácií, čo bude súvisieť najmä s politickou neochotou.

Aktuálnym trendom v NATO je smart defence, teda inteligentná obrana. Jeden zo záverom posledného summitu bol, že smart defence nemôže nahradiť nové investície do obrany.

Na Lisabonskom summite bolo Rusko pozvané k čiastkovým projektom v Afganistane, pričom sa rátalo s postupným prehlbovaním spolupráce. Tento predpoklad nevyšiel. Vzťahy sa odvtedy skôr zhoršili. Budúcnosť partnerskej dohody s Rusko tak ostáva nejasná. Napriek tomu si panelisti myslia, že NATO by sa malo usilovať o zlepšenie vzájomných vzťahov.

Spoločná bezpečnostná a obranná politika (SBOP) EÚ má vo vzťahu k NATO dôležité miesto. NATO vníma SBOP ako praktický nástroj posilňovania bezpečnosti a obrany NATO.  Samotné SBOP sa však rozvíja len veľmi pomaly. V popredí vystupuje krízový manažment a postkonfliktná rekonštrukcia, čo je v rozpore s očakávaniami z konca 90. rokov o vzniku spoločnej európskej obrany.

Ako problém popísali panelisti zacyklené inštitucionálne vzťahy, zastaralý strategický rámec, interpretáciu priorít, či tiež vznikajúcu dvojrýchlostnú úniu. Očakávať zmeny v krátkom čase pritom nie je reálne. Európe by možno pomohol silný líder, ale Nemecko sa tejto úlohy bráni.

Diskusia potvrdila názor, že EÚ je odkázaná na ad hoc reakcie, regionálnu spoluprácu a vytvorenie akéhosi spoločného katalógu hrozieb.

Panelisti odporučili Slovensku, aby sa orientovala pri rozvíjaní projektov inteligentnej obrany na nadnárodnú obranu a trendy v rámci NATO. V Afganistane je potrebné detailne posúdiť možnosti budúceho pôsobenia so širším zapojením civilných expertov a podnikateľských subjektov.

V oblasti partnerskej spolupráce by Slovensko mohlo prebrať úlohu lídra na Balkáne, keďže má s balkánskymi štátmi nadštandardné vzťahy.