Univerzálna veľkosť? Integračné politiky šité na mieru migrantom v EÚ

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

european policy centre, epc

 

Analýza rozoberá súčasnú migračnú politiku rôznych členských štátov EÚ, rovnako ako odpoveď EÚ na rastúcu komplexnosť problému. Charakter migrácie sa za posledné desaťročia zmenil. Politiky členských krajín Únie podľa autorky nereflektujú novú situáciu. Imigranti preferujú krátkodobý pobyt vo viacerých krajinách na úkor jedného dlhodobého pobytu.

Správa poukazuje na súčasnú migračnú politiku členských štátov, ktorá sa stala príliš zložitou a ťažko sledovateľnou. Politiky zväčša pokývajú tých migranotov, ktorí sa rozhodli v krajine natrvalo usadiť a ignorujú mobilnejších, akými sú študenti, dočasní pracujúci a noví členovia Únie s obmedzenými právami na pohyb.

Autorka hovorí aj o problémoch, ktorý spôsobuje nekompaktnosť medzi dobre vypracovanými migračnými politikami a často zanedbávanými integračnými politikami. Nedostatok naozaj efektívnych integračných politík pre vyššie spomenuté kategórie migrantov pravdepodobne spôsobuje sociálnu exklúziu. Autorka tvrdí, že komplexný a flexibilný prístup, ktorý by bol postavený na informáciách a väčšej zaangažovanosti občianskej spoločnosti, je predpokladom pre úspech integrácie.

Medzi návrhmi sa objavuje:

  • Zavedenie integračných programov pre všetkých novoprišelcov od prvého dňa
  • Zavedenie spoločných štandardov pre prípravné programy
  • Zaangažovanie Komisie do koordinácie a štandardizácie služieb, ktoré sú dočasným migrantom k dispozícii (ako napríklad jednotný kódex správania)
  • Založenie Integračného fondu na podporu budovania lokálnych kapacít.

Autorka uzatvára svoju analýzu podčiarknutím zreteľného prepojenia medzi mobilitou pracovníkov a migračnými politikami – európske ekonomické potreby musia korešpondovať so sociálnymi potrebami migrantov.

Plné znenie analýzy je dostupné v anglickom jazyku na tejto linke.