Význam Washingtonskej zmluvy pre bezpečnosť a mier po 2. svetovej vojne

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Mohol by sa objaviť argument, že tu bola Bruselská zmluva, teda zakladajúci akt Západnej únie (ktorá bola dielom britskej iniciatívy) z roku 1948, a ešte predtým aj Trumanova doktrína, ktorá hovorila o zadržiavaní komunizmu a pomoci tým, ktorí sú ním ohrození. A keď sa na tieto dokumenty, doktríny, pozrieme bližšie, zistíme, že naozaj boli predchodcami a povedal by som, že spolu s Marshallovým plánom (1947) prirodzenými predchodcami zmluvy, ktorá následne vytvorila NATO. Samé o sebe by však pravdepodobne neboli príčinou, zárukou bezpečnosti Európy počas studenej vojny. Boli významnými prvkami, ktoré naznačovali stupňujúcu sa spoluprácu krajín, snažiacich sa o prežitie liberálnej demokracie, spoluprácu, ktorá nakoniec vyústila do podpísania Washingtonskej zmluvy, zmluvy o kolektívnej obrane.

Trumanova doktrína (1947) síce hovorila o zadržiavaní komunizmu, avšak bolo to len vyhlásenie, predstava o zahraničnej politike USA v reakcii na povojnový vývoj, akýsi začiatok politickej protiofenzívy voči expanzii komunizmu. Spojené štáty ňou neboli záväzne zapojené do bezpečnosti západnej Európy. Zmluva je oveľa silnejšie spojenie.

Washingtonská zmluva (1949) vypovedá o pevnom odhodlaní, pôvodne 12 štátov severnej Ameriky a Európy, „držať spolu“ proti akejkoľvek agresii zvonka. Čo sa týka zmluvy Bruselskej, ktorá pôvodne v preambule ešte spomínala obavu z opätovnej nemeckej agresie, sama o sebe by Európu pred komunizmom neochránila. Ňou sa 5 západoeurópskych krajín zaviazalo organizovať a koordinovať svoju hospodársku činnosť, rozvíjať vzájomnú obchodnú a kultúrnu výmenu a v článku 4 konštatovali: „Ak by bola ktorákoľvek z vysokých zmluvných strán vystavená ozbrojenému útoku v Európe, ostatné zmluvné strany podľa ustanovenia článku 51 Charty OSN poskytnú takto napadnutej strane všetku vojenskú a ďalšiu pomoc a podporu, akej sú schopné“. Bola prejavom odhodlania brániť sa, avšak odhodlanie samé nepostačuje, ak nie je podložené schopnosťou. Rovnako ako schopnosť nepostačuje bez odhodlania.


Dokončenie, ako aj kompletný text analýzy v slovenskom jazyku nájdete na tejto linke.