Zahraničná politika EÚ so zameraním na oblasť Stredozemia

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

SFPA, Partner

 

Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika EÚ

 • Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika patrí do 2. piliera, trojpilierovej štruktúry EU. Ide o medzivládny pilier, zahrraničná a bezpečnostná politika je v kompetencii národných vlád členských štátov. EÚ na zasadnutiach Európskej rady – príjima stratégie, pozície k daným problémom. Nepríjimajú sa nariadenia ani smernice záväzné, pre členské krajiny
 • Základné princípy SZBP sú definované v Mastrrichtskej zmluve – článok 11,
 • Významné zmeny zaviedla Amsterdamská zmluva:
  • Posilnenie spolupráce v rámci Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky EU
  • Zaviedla nový zdroj práva – príjimanie spoločných stratégií, Napr. spoločná stretégia EU k Iraku
  • Vytvorenie postu vysokého predstaviteľa EU pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku
  • Na realizáciu politiky, obnovenie trojky – predseda Rady, generálny tajomník a komisár pre vonkajšie vzťahy
  • V rámci generálneho sekretariátu Rady sa vytvorila jednotka pre strategické plánovanie a včasné varovanie, aby sa zaručila efektívnejšia prevencia a manažment kríz

 • Ďalšie zmeny prinesie ak bude prijatá Ústavná zmluva:vytvorenie postu Ministra zahraničných vecí EU, EU získa právnu subjektivitu. Minister zahraničných vecí bude zároveň podpredsedom Európskej komisie pre vonkajšie vzťahy a bude reprezentantom Rady pre vonkajšie vzťahy
 • V novej finančej perspektíve na roky 2007 – 2013 je zohľadnená úloha EU ako globálneho partnera – na aktivity spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky je vyčlenených 800 mil. EURO na roky 2007 – 2013. V rozpočte EU na rok 2006 tvoria tieto otázky 7% celkového rozpočtu EÚ.

Politiky EU viažúce sa na SZBP

 • Vonkajšie vzťahy – vzťahy EU z tretími krajinami, komisárka pre vonakjšie vzťahy – Benita Ferrer Waldnerova, vzťahy s regiónmi – Blízky Východ, Stredomorský región, vzťahy s medzinárodnými organizáciami – OSN, ľudské práva, ochrana menšín
 • Rozšírenie – Oli Rehn komisár pre rozšírenie – vzťahy s pristupujúcimi krajinami – Rumunsko, Bulharsko, vzťahy s kandidátskymi krajinami – Chorvátsko, Turecko a potenciálnymi kandidátskymi krajinami – Ukrajina. Otvorenie prístupových rokovaní s Chorvátskom a Tureckom počas Rakúskeho predsedníctva

Hlavné ciele SZBP

Mastrichtská zmluva článok 11 uvádza:

 • Ochrana spoločných hodnôt
 • Ochrana základných hodnôt, záujmov, nezávislosti a integrity Únie
 • Posilnenie bezpečnosti Únie
 • Zachovanie mieru a posilnenie medzinárodnej bezpečnosti
 • Podpora medzinárodnej spolupráce a upevnenie demokracie
 • Právny štát, vrátane úcty k ľudským právam a základným slobodám

Úlohy členských štátov

 • Aj keď jednotlivé členské krajiny EÚ si ponechávajú v oblasti zahraničnej politiky svoje stanoviská, napríklad v prípade krízy Izrael – Libanon. Výsledkom spoločnej zahraničnej politiky je koordinácia aktivít, ktorými chce EÚ ako celok prispieť k riešeniu lokálnych i globálnych problémov
  • Harmonizácia akcií v súvislosti s medzinárodnými organizáciami
  • ČŠ by sa mali zdržať akejkoľvek činnosti, ktorá je v rozpore so záujmami únie, alebo, ktorá by mohla znížiť účinnosť jej pôsobenia ako súdržnej sily v medzinárodných vzťahoch

Inštitúcie EÚ zapojené do SZBP

Úlohy jednotlivých inštitúcií

 • Európska rada: definuje princípy a prijíma všeobecné usmernenia pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku. Kľúčový hráč zahraničnej politike EU. Príjima stratégie EU – stratégia EU v konflikte Libanon – Izrael.
 • Európsky parlament: v rámci parlamentu pracuje zahraničný výbor- podvýbor pre obranu a bezpečsnoť, delegácie – vzťahy z inými štátmi, úlohy zhraničného výboru: politické vzťahy z inštitúciami EU, OSN, medzinárodné organizácie, otvorenie, monitorovanie a uzatvorenie rokovaní o členstve EU, ľudské práva a ochrana menšín. Konflikt v Libanone – návšteva predsedu EP – stretnutie s predstaviteľmi Libanonu, hľadanie príčin konfliktu
 • Európska komisia: je tiež zapojená do tohto procesu. DG, ktoré majú vzťah k týmto otázkam sú vonkajšie vzťahy, rozšírenie, rozvoj, spravodlivosť a bezpečnosť.
 • Rada pre všeobecné zaáležitosti: zaujímanie spoločných stanovísk, za určitých okolností, môže konkretizovať spoluprácu vlád, akceptovať spoločné stanoviská , ktoré budú potom politicky nie právne záväzné pre národné vlády
 • Vysoký predstaviteľ EU pre SZBP: Javier Solana, tento inštitút zaviedla Amsterdamská zmluva. Je predstaviteľom spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky člesnkých štátov, môže zastupovať a sprostredkovať pozíciu EU zvyšku sveta. Menuje svojich zástupcov do rôznych regiónov – Ján Kubiš, reprezentant pre Strednú Áziu, Milan Lajčák – reprezentant pre oblasť referenda v Čiernej Hore
 • Predsednícka krajina EÚ: preseda vlády danej krajiny zastupuje EU navonok, voči tretím krajinám a medzinárodným organizáciam

Komisárka pre vonkajšie vzťahy

 • Vybrané oblasti politík, za ktoré je zodpovedná:
  • Krízový managment
  • Európska politika susedstva – vzťahy s krajinami susediacimi s EÚ
  • Konfliktné oblasti
  • Vonkajšia energetická politika
  • Životné prostredie – „zelená diplomacia“
  • Partnerstvo – Európa – Stredozemie
  • Migrácia
  • Severská dimenzia
  • Delegácie a zastúpenia EÚ

 • Súčasne aktivity komisárky pre vonkajšie vzťahy:
  • Návšteva OSN, valné zhromaždenie
  • Izrael a Palestínske územia
  • Blízky Východ, Libanon, konferencia donorov pre Libanon

Priority a výsledky Rakúskeho predsedníctva EÚ

 • Predsedníctvo Rakúska bolo od 1.januára 2006 – 30. júna 2006
 • Prioritné oblasti:
  • Neočakávaná agenda v januári – Rusko – Ukrajina – otázky cien plynu, Víťazstvo hnutia Hamas vo voľbách v Izraeli, Irán – problematika jadrových základní
  • Diskusia o európskej Ústavnej zmluve
  • Diskusia o rozšírení – Bulharsko, Rumunsko, začatie rokovaní s Chorvátskom a Tureckom, Macedónsko

Výsledky Rakúskeho predsedníctva

 • 11.3. 2006 – Salzburská deklarácia o budúcnosti Západného Balkánu
 • 23.3.2006 – Dohoda o misii EÚ do Konga – monitorovanie všeobecných volieb
 • 11.5.2006 – Summit EÚ – Latinská Amerika, Viedeň
 • 12.6.2006 – pokrok v prístupovom procese – otvorenie prvých kapitol s Tureckom a Chorvátskom, Dohoda o stabilite s Albánskom

Priority Fínskeho predsedníctva

 • Ako sme uviedli, krajina, ktorá má v danom období predsedníctvo v Európskej rade a Rade EÚ, zastupuje EÚ navonok.
 • Prioritné regióny a zahranično-politické aktivity Fínskeho predsedníctva:
  • Západný Balkán – budúci status Kosova, podpora procesu vedeného OSN, úloha EU v Kosove, Srbsko – využitie stimulov EU. Blízky Východ, Irán
  • Spolupráca s Ruskom, uplatňovanie Severskej dimenzie

 • Otázky krízového managmentu
 • Rozšírenie EÚ – všeobecná diskusia, monitorovanie Bulharska a Rumunska, Chorvátsko a ďalšie krajiny Balkánu, diskusia o Turecku, proces screeningu, v prípade pristupujúcich krajín , negociácia prístupových kapitol

Aktivity v Európskom parlamente

 • Člen delegácie pri Parlamentnom výbore Európa – Stredomorie
 • Člen delegácie pre vzťahy s Izraelom

Vzťahy z Izraelom – aktivity delegácie

 • Mimoriadne aktuálna téma hlavne s súvislosti s konfliktom Izrael/Libanon
 • Delegácia na svojich zasadnutiach, príjima rezolúcie EP k situácií v Izraeli a na palestínskych územiach, 20.6. 2006, bol schválený návrh rezolúcie EP ku kríze na Palestínskych územiach, vyzýva Komisiu a Radu poskytnúť humanitárnu pomoc a zabezpečiť, aby nedošlo k humanitárnej kríze
 • Predstavitelia inštitúcií EU, informujú o svojich pozíciach – komisárka pre vonkajšie vzťahy, informovala členov delegácie o návšteve v Izraeli a na na palestínskych územiach 19. – 20. júna 2006
 • Informácie o rôznych aktivitách medzinárodných organizácií
 • Informácie o poskytnutej finančnej pomoci
 • Aktuálne informácie o situácií v danom regióne po vypuknutí konfliktu Izrael – Libanon

Vzťahy Európa – Stredozemie, EUROMED

 • EUROMED – Európske stredomorské partnerstvo, 35 krajín,krajiny z oblasti stredozemného mora: Maroko, Alžírsko, Tunisko, Líbia, Egypt, Izrael, Jordánsko, Sýria, Turecko, Libanon
 • Ciele partnerstva:
  • Spoločná oblasť mieru a stability
  • Zóna zdieľanej prosperity – ekonomické a finančné partnerstvo – zóna voľného obchodu
  • Podpora sociálneho a kultúrneho partnerstva

 • Dve dimenzie: bilaterálna a regionálna dimenzia
 • Úloha EUROMEDU – podpora dialógu, zdieľanie hodnôt, parlametné zhromaždenie
 • Finančný nástroj EU – program MEDA – podpora ekonomickej transformácie, reforiem, modernizácia ekonomickej infraštruktúry, rozvoj malého a stredného podnikania, tvorba pracovných miest

Postoj a zapojenie krajín EU do riešenia konfliktu Izrael – Libanon

Humanitárna pomoc – EU vyčlenila 42 mil. EURO na pomoc obnove Libanonu, postihnutom vojnovým konfliktom

Otvorené otázky spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky

 • EÚ nedokáže rýchlo reagovať na konfliktné situácie vo svete. Príčiny:
  • Nejednostnosť názorov a rôzne postoje ku konfliktom v jednotlivých členských štátoch. 25 ČŠ, v budúcnosti 27, veľmi ťažko dospeje k dohode
  • Zložitý systém európskych inštitúcií, ak ostane takýto EÚ nebude schopná rýchlo reagovať. Potrebné zjednodušenie inštitucionálneho systému

 • Aká má byť úlohá EÚ v globálnom svete? Postavenie EÚ ako globálneho policajta ako USA. EÚ ako globálny partner – mierové riešenie konfliktov. Rozdiely v mentalite a v prístupe k riešeniu konfliktov a kríz medzi EÚ a USA. USA – riešenie kríz prostredníctvom sily, EÚ – mierové riešenie


Príspevok odznel na konferencii Európska únia ako globálny aktér, ktorá sa konala v Trenčíne, 23. september 2006.

Konferenciu organizovalo Zastúpenie Európskej komisie v SR a Informačná kancelária Európskeho parlamentu v SR v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre zahraničnú politiku a Paneurópskou úniou na Slovensku. Konferencia sa uskutočnila v rámci projektu Národný konvent o Európskej únii.

Zvukový záznam príspevku nájdete na tejto linke