Cieľom DÔVERY je zdravie pacientov a prevencia

  • V čom sa líši DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. od ostatných zdravotných poisťovní na Slovensku? Prečo by sa mal poistenec rozhodnúť práve pre ňu?

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. –  (ďalej len poisťovňa DÔVERA) je zdravotná poisťovňa s 10 ročnou tradíciou a stabilným poistným kmeňom, má uzavreté zmluvy s takmer 10 000 poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a svoje záväzky voči nim si plní načas.

Pre zdravotnú poisťovňu DÔVERA je poistenec predovšetkým klient a preto sa snažíme pristupovať ku každému poistencovi individuálne. Naši poistenci majú možnosť konzultovať v prípade potreby svoj zdravotný stav a opodstatnenosť navrhnutej liečby s konzultantmi zdravotnej poisťovne , ktorými sú odborníci v každej medicínskej oblasti.

Ako jedna z prvých poisťovní sme zaviedli elektronický osobný účet pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí si môžu ihneď elektronicky overiť poistný vzťah poistenca a bezpečne posielať dokumenty, ktoré obsahujú vyúčtovanie zdravotnej starostlivosti za dohodnuté obdobie. Osobný účet poistenca môže využiť každý poistenec našej zdravotnej poisťovne. Poistenec sa prostredníctvom internetovej stránky zaregistruje a po obdržaní jedinečného PIN kódu môže rýchlo a bezpečne získať informácie o svojich uskutočnených lekárskych prehliadkach a návštevách v zdravotníckych zariadeniach. Poistenec si taktiež môže prezrieť náklady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, ktorú za neho zdravotná poisťovňa DÔVERA uhrádza zo zdravotného poistenia. Prostredníctvom osobného účtu si poistenec môže overiť, na aké preventívne prehliadky a v akých časových intervaloch má nárok zo zdravotného poistenia, špeciálny program mu zároveň pripomenie dátum jeho poslednej preventívnej prehliadky.

Od roku 1997 organizuje zdravotná poisťovňa DÔVERA aktivitu Humanitný čin roka, ktorej cieľom je poukázanie humanity a ľudskosti obyčajných ľudí, ktorí neváhajú nezištne podať pomocnú ruku druhým v kritických životných situáciách. O úspešnosti tejto aktivity svedčí aj vyše 4000 zaslaných návrhov od roku 1997.

Zdravotná poisťovňa DÔVERA ponúka svojim poistencom rôzne zľavy nielen v rámci celého Slovenska, ale aj v rámci jednotlivých regiónov, ktoré sú uvedené na našej internetovej stránke www.zpdovera.sk.   Okrem multivitamínov pre bezpríspevkových darcov krvi, novorodeneckých kufríkov pre mamičky, ktoré sa rozhodnú poistiť svojho novorodenca v našej zdravotnej poisťovne, realizujeme pre našich poistencov niekoľko aktivít.

V súčasnosti realizujeme projekt kúpeľnej starostlivosti pre vybraných poistencov s chronickým ochorením, poistených dlhodobo v našej poisťovni. Na základe indikácie daných poistencov je návrh ošetrujúceho lekára na ich zaradenie do kúpeľnej starostlivosti v skupine C. Zdravotná poisťovňa DÔVERA sa rozhodla čiastočne uhradiť uvedeným poistencom kúpeľnú starostlivosť na úrovni skupiny B. V prípade dostatku zdrojov plánuje aj v budúcnosti pripravovať naša zdravotná poisťovňa podobné programy pre pacientov s chronickým ochorením.

V rámci kúpeľnej starostlivosti poskytujeme poistencom kompletný zoznam kúpeľných zariadení s cenníkom doplatkov a v prípade potreby im naši zamestnanci poradia aj na základe spätnej väzby, ktorú dostávame od našich poistencov. Naši zamestnanci zodpovední za kúpeľnú starostlivosť pravidelne navštevujú všetky kúpeľné zariadenia na Slovensku s cieľom je získať osobný prehľad o kúpeľoch.

Okrem zo zákona povinne hradených preventívnych prehliadok pre poistencov zdravotnej poisťovne DÔVERA pobočky pravidelne organizujú tzv. Dni Zdravia, kde si všetci poistenci môžu zmerať telesné hodnoty a poradiť sa s odborníkmi v rámci prevencie a svojho zdravotného stavu. V súčasnosti prebiehajú Dni zdravia vo vybraných slovenských mestách, kde si môžu záujemcovia zmerať tlak, cholesterol, podiel tuku na celkovej hmotnosti, hustoty kostí, podiel vydychovaného CO (pre fajčiarov), poradiť sa s lekármi o svojom zdravotnom stave, prevencii a pod. V rámci prevencie sme vydali osvetové letáky na tému fajčenia, nadváhy, zdravej výživy (ako aj zdravej výživy detí), cukrovky, životosprávy, stresu…

  • Je poisťovňa DÔVERA pripravená na aplikáciu zmien zákona o zdravotnom poistení v praxi?

Pripravenosť zdravotnej poisťovne v rámci aplikácie zmien zákona o zdravotnom poistení v praxi súvisí s pripravenosťou ministerstva zdravotníctva a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Všetky zmeny zákona o zdravotnom poistení, ktoré súviseli s aplikáciou v praxi, zrealizovala zdravotná poisťovňa DÔVERA načas.

  • Kde vidíte priestor na konkurenciu medzi poisťovňami, keď v duchu reformy zdravotníctva by všetky poisťovne mali poistencom poskytovať/preplácať približne rovnaký balík základnej zdravotnej starostlivosti?

Priestor na konkurenciu medzi zdravotnými poisťovňami vidíme predovšetkým v prístupe v službách pre poistencov, teda klientov.

Zdravotná poisťovňa DÔVERA rozbehla v auguste 2005 telefonický zákaznícky servis, operátori ktorého sú poistencom k dispozícii 7 dní v týždni, 24 hodín denne. Cieľom je poskytovanie odpovedí na akékoľvek otázky poistencov. Napríklad kedy v rámci kúpeľnej starostlivosti prepláca zdravotná poisťovňa služby, aké sú ceny doplatkov v kúpeľoch, kde sa nachádza v prípade potreby najbližšia lekárska služba prvej pomoci, a podobne.

Našim cieľom v blízkej budúcnosti je napríklad bezproblémové schvaľovanie plánovanej liečby aj prostredníctvom zákazníckeho servisu, na ktorú má poistenec nárok v rámci zdravotného poistenia., či objednávanie poistencov na jednotlivé výkony.

Nemenej dôležitým aspektom v prístupe k poistencom bolo zavedenie elektronického osobného účtu, ktorý sme zaviedli ako jedna z prvých zdravotných poisťovní. Poistenci tak majú konečne o. i. možnosť overiť si, koľko finančných prostriedkov vynakladá zdravotná poisťovňa na ich liečbu. Prevencia a vzdelávanie poistencov je neoddeliteľnou súčasťou prístupu k poistencom.

Vzhľadom na to, že našim cieľom je zdravie našich poistencov a prevencia, zdravotná poisťovňa DÔVERA už po druhýkrát ponúka poistencom vo veku 3 – 16 rokov bezplatnú očkovaciu vakcínu proti chrípke. Samotný výkon očkovania hradí zdravotná poisťovňa, pacient platí len doplatok 20 Sk v lekárni. V rámci povinného očkovania detí proti hepatitíde B sme doplnili očkovanie aj proti hepatitíde A, mamičkám novorodencov poskytujeme povinný očkovací kalendár, ktorý je súčasťou tzv. Baby kufríku.

Naším ďalším cieľom je zlepšenie kontaktu so skupinou vážne chorých poistencov, ktorí sú taktiež našimi klientmi.

  • Aké nadštandardné služby ponúka poisťovňa DÔVERA svojim poistencom, príp. o akých v budúcnosti uvažuje?

Na Slovensku chýba predovšetkým zadefinovanie štandardnej zdravotnej starostlivosti, ktorú by mala zdravotná poisťovňa zabezpečovať z verejného zdravotného poistenia. V súčasnosti sa pripravujú tzv. guidelines (štandardný liečebný postup) pre jednotlivé diagnózy a od týchto bude možné automaticky vytvoriť nadštandardné služby.

Zdravotná poisťovňa DÔVERA uvažuje nad službami nadštandartného charakteru, avšak bližšie sa k nim nebudeme vyjadrovať.

  • Aká je najvýraznejšia zmena, ktorú priniesla privatizácia zdravotných poisťovní a ich premena na akciové spoločnosti občanom na Slovensku? Kde vidíte pozitíva, resp. negatíva?

V prvom rade, zmena na akciovú spoločnosť je zmena právnej formy. Táto štruktúra akciovej spoločnosti je prehľadnejšia účtovne, zdravotné poisťovne majú konečne povinnosť auditu, ich organizačné štruktúry sú taktiež prehľadnejšie.

Doteraz zdravotné poisťovne fungovali v mäkkých rozpočtových pravidlách , nezáležalo na tom, či robia zisk alebo stratu, často im bola poskytovaná finančná výpomoc – štát financoval poisťovne bezúročnými pôžičkami – peniazmi nás všetkých. V poisťovniach nebol tlak na hospodárenie s vyrovnaným rozpočtom.

Transformované zdravotné poisťovne sa riadia Obchodným zákonníkom s jasnými obchodnými vzťahmi, vedú štandardné a jednotné účtovníctvo, majú jasnú manažérsku zodpovednosť. Zároveň sa zavádza trhový princíp súťaženia – konkurenčný tlak na lepšiu starostlivosť o svojich poistencov.

Reforma zaviedla aj dôslednú kontrolu zo strany Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Úrad vie v akom je zdravotná poisťovňa stave a bude môcť a musieť dopredu zakročiť, aby ochránil pacientov a poistencov. Zdravotná poisťovňa musí byť schopná platiť svoje záväzky. Reforma znamená, že zdravotné poisťovne si musia na svoju prevádzku zarobiť a musia mať vysporiadané všetky záväzky voči pacientom, ak chcú prerozdeľovať zisk.

  • Čo si myslíte o narastajúcom trende mobility pacientov, ale i zdravotníckych pracovníkov v EÚ?

Mobilitu zdravotníckych pracovníkov vítame, pracovníci majú možnosť získavať nové skúsenosti. Ľudia odchádzajú, ale sa aj vracajú, a ich profesionalita a vedomosti sú na inej úrovni.

Mobilita pacientov súvisí s globalizáciou a koncentrovaním sa do miest, kde je práca. Táto situácia je to komplikované, avšak snažíme sa ju riešiť. Mobilite pacientov sa vieme prispôsobiť, väčším problémom sú rozdielne ceny úkonov v rámci členských štátov Európskej únie (okrem ČR) a preto by sa mala v zahraničí riešiť predovšetkým neodkladná zdravotná starostlivosť ( zatiaľ na základe formuláru E111, v budúcnosti Európska karta poistenca).

V rámci plánovanej liečby je vhodné zvážiť, či sa rovnako kvalitný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nenájde aj na Slovensku, tým by sme sa vyhli rozdielom v cenách úkonov.

  • Myslíte si, že občania SR sú dostatočne informovaní o tom, na akú zdravotnú starostlivosť majú v EÚ právo? Akým spôsobom chce poisťovňa DÔVERA  informovať svojich klientov o prístupe k zdravotnej starostlivosti v EÚ?

Zdravotná poisťovňa DÔVERA pravidelne komunikuje s poistencami prostredníctvom internetovej stránky, letákov a časopisu Dôvera, ktorý je v náklade cca 40 000 kusov distribuovaný do ambulancií poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, na naše na pobočky a expozitúry. V mesiaci august sme časopis po prvý krát zaslali aj poistencom, ktorí sú poistení v našej zdravotnej poisťovni 10 rokov.

Od augusta prináša zdravotná poisťovňa DÔVERA svojim poistencom novinku – zákaznícky servis – asistenčnú službu. Pracovníčky zákazníckeho servisu odpovedajú telefonicky na otázky poistencov súvisiace so zdravotným poistením a so zdravotnou starostlivosťou 7 dní v týždni, 24 hodín denne.

Zdravotná poisťovňa DÔVERA zorganizovala tesne pred vstupom Slovenska do Európskej únie tlačovú konferenciu na tému formulára E111, ktorá vyvolala veľký ohlas nielen v médiách, ale aj zo strany poistencov.

Pre svojich poistencov sme vydali leták s názvom „Princípy zabezpečovania zdravotnej starostlivosti v Európskej únii“, otvorili sme sekciu Európskej únie na našej internetovej stránke, ktorú pravidelne aktualizujeme. Nové informácie uverejňujeme v časopise Dôvera.

  • Aký je Váš názor na používanie generík?

Keďže našou snahou je efektívne vynakladanie finančných prostriedkov, snažíme, sa aby v rámci kategorizačnej komisie boli schvaľované generiká, ktoré sú generickou substitúciou originálov. Ak je cena generika nižšia ako cena originálu, pacient dopláca menej. Naším cieľom je dosiahnuť, aby cena generika bola nižšia ako cena originálu, v tom prípade môže byť nižšia aj spoluúčasť pacienta. Vzhľadom na to, že rozhodnutie závisí aj od iných subjektov, nie je vždy možné dosiahnuť konsenzus.

  • Bude sa poisťovňa DÔVERA v tejto oblasti nejako konkrétne angažovať?

V kategorizačnej komisii máme člena, ktorý sa aktívne zúčastňuje a prispieva svojimi pripomienkami na základe interných konzultácií.