AIDS / HIV a EÚ

foto: aktivisti kráčajú s transparentom v rámci Svetového dňa proti AIDS 1.decembra 2009 v Kalkate

Pozadie:

AIDS je ochorenie zapríčinené vírusom HIV, ktorý napáda ľudský imunitný systém tela. HIV napáda a usmrcuje biele krvinky – pomocné T-bunky (T helpers), ktoré v rámci imunity fungujú ako varovný systém pred infekciou. Infikovaný človek môže byť v dobrom klinickom stave aj 15-20 rokov, kým sa u neho rozvinie AIDS, na ktorý už umiera.

Väčšina ľudí sa nakazí HIV počas nechráneného pohlavného styku s infikovanou osobou. Ďalšie spôsoby nákazy sú: priamy krvný kontakt (zdieľaním infikovaných ihiel), transfúziou kontaminovanej krvi (príčina je zriedkavejšia vzhľadom na prísne testy), z ženy na dieťa počas tehotenstva, pri pôrode alebo počas dojčenia.

HIV je veľmi citlivý na vonkajšie prostredie, mimo tela zakrátko umiera. Vďaka tejto citlivosti je nemožné, aby sa človek nakazil od HIV pozitívnej osoby počas bežného denného kontaktu ako je podanie ruky, pitie z rovnakých nádob, používanie rovnakých telefónov či záchodových dosiek.

Dnes sú dostupné lieky, ktoré dokážu kontrolovať vírus HIV v tele – sú známe ako antiretrovirotiká. Podávajú sa v kombinácii – v takzvanej HAART terapii (highly active antiretroviral therapy). Pretože sa vírus množí obrovskou rýchlosťou, dokáže rýchlo mutovať a vyvinúť si rezistenciu na liečbu. Z tohto dôvodu je veľmi dôležité, aby pacient pravidelne užíval antiretrovirotiká (ARV) a tým minimalizoval riziko vzniku rezistencie.

Rok Míľniky HIV/AIDS
30.
Výskyt prvých infekcií HIV v Afrike v Kongu prenosom a mutáciou vírusu SIV (forma imunodeficientného vírusu ľudoopov) na ľudí, ktorí poľovali na šimpanzov v tropickej Afrike
1959 Spätne bol zaznamenaný prvý klinický prípad AIDS v Kongu
60.-70. roky

Prenos vírusu do USA a ďalších krajín.
Prvé prípady zlyhaní imunity zaznamenáva Kodaň a Paríž, nezistené šírenie HIV.

1980

V USA prvé prípady netypických "priebehov chorôb" v dôsledku poklesu imunity, ktoré v takej forme predtým neexistovali: napadnutia parazitami, Kaposiho sarkóm, špeciálny zápal pľúc pneumóniou Pneumocystis-carinii.

Identifikácia "pacienta 0" – prvotne infikovaného

1981 Prvé hypotézy o vírusovom pôvode a prenose krvou a spermiami. Ochorenie zaznamenané vo Francúzsku a ďalších krajinách
1982 Ochorenie sa vyskytne aj mimo homosexuálne komunity, aj u novorodencov a hemofilitikov. AIDS už na 5 kontinentoch.
1983-84 Luc Montagnier na Pasteurovom inštitúte v Paríži a následne aj virológ Robert Gallo z USA identifikujú vírusového pôvodcu ochorenia, ktoré dostalo názov AIDS/SIDA
1985 Vyvinutý test na dôkaz protilátok
1988 WHO vyhlasuje 1. december za Svetový deň boja proti AIDS
1986 Pri liečbe sa začína používať ATZ
1996

Využitie inhíbítorov proteáz v terapii. založená Medzinárodná iniciatíva pre AIDS vakcínu

Liečba HAART (vysoko aktívna antiretrovírusová terapia) – kombinácia 3  ARV ponúkla ľuďom s HIV dlhšie prežitie bez AIDS

1998 Dôkaz o existencii a pôvode vírusu HIV (1 a 2) z Afriky
1999-00

AIDS 4. najväčším zabijakom, 90% infikovaných HIV je z rozvojových krajín.
V terapii sa nedostavujú absolútne úspechy eliminácie vírusu.


2001

štatistiky UNAIDS informujú o úmrtí 21 miliónov ľudí vo svete na AIDS, z toho 17 miliónov v subsaharskej Afrike.

Nakazených 36 miliónov, z toho 26 miliónov  v Afrike.

2003 5 miliónov novo infikovaných HIV, 3 milióny ľudí na AIDS umiera.
2006 60% ľudí s HIV na svete žije subsaharskej Afrike
UNAIDS odhadla, že od 1981 dodnes bolo globálne infikovaných 65 miliónov a na následky AIDS umrelo 25 miliónov ľud

Otázky:

Európska komisia koncom roka 2005 predložila návrh opatrení na boj proti HIV a AIDS na roky 2006-2009 nielen v Európskej únii, ale aj v okolitých krajinách. V rokoch 2000 – 2006 sa konali viaceré politické stretnutia na medzinárodnej, európskej i celosvetovej úrovni v snahe zamedziť narastajúcu epidémiu infekcie vírusom HIV/AIDS. Téme sa veľmi intenzívne venujú Komisia, Rada, Parlament, WHO, OSN. Zriadené boli špecifické referenčné centrá, akými sú UNAIDS a EuroHIV.

Správy centra EuroHIV a programu UNAIDS potvrdzujú, že počet ľudí novoinfikovaných vírusom HIV alarmujúco narastá v rámci Európskej únie, ako aj
v susedných krajinách. V niektorých krajinách je odhadovaný počet infikovaných
vírusom HIV takmer trikrát vyšší než ich udávaný oficiálny počet.

Podľa aktualizovanej správy UNAIDS o epidémii za rok 2006 žije s HIV na svete viac ako 39,5 milióna ľudí a 4,3 milióna ľudí bolo infikovaných HIV v roku 2006. Správa centra EuroHIV za rok 2005 ukazuje, že 215 510 ľudí bolo infikovaných
vírusom HIV v rokoch 1998 – 2005 v rámci Európskej únie a 646 142 ľudí bolo
infikovaných vírusom HIV v európskom regióne Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).

V apríli 2007 sa EP zaoberá novými opatreniami v boji proti AIDS. Napriek masívnej kampani u Európanov pretrvávajú predsudky voči nakazeným ľuďom. Nelegálna imigrácia predstavuje riziko rýchlejšieho rozširovania HIV v Únii od jej susedov.

 • Štatistiky

Celosvetovo trpí HIV / AIDS približne 39,5 milióna ľudí, z ktorých viac než 95 % žije v rozvojových krajinách. EP vyslovil hlboké poľutovanie nad šírením epidémií medzi najchudobnejšími, nad nedostatkom prevencie, nedostupnosťou kľúčových liekov a nedostatočným financovaním výskumu. Žiada medzinárodných poskytovateľov pomoci, aby dostali programy prevencie HIV k ľuďom, ktorí sú najviac vystavení riziku nákazy. Okrem prevencie sa spomínajú aj programy pomoci, ktoré majú podľa poslancov zabezpečiť, že hneď ako pacient začne s liečbou, poskytnú sa finančné prostriedky aj na nepretržitú liečbu, aby sa predišlo zvýšenej rezistencii voči liekom.

Podľa najnovších štatistík sa počet výskytu prípadov HIV v krajinách EÚ v rokoch 1998-2005 zdvojnásobil. Estónsko hlási viac než dvakrát toľko prípadov, ako iné členské štáty a počet nakazení v Portugalsku je tiež nad priemerom EÚ. Pre tieto závažné ukazovatele čerpá v rámci svojho strategického referenčného rámca pre roky 2007 – 2013 Estónsko aj štrukturálnu pomoc. Najbežnejšou cestou prenosu  je heterosexuálny styk a 50% posledne hlásených prípadov sa týka ľudí vo veku 15-25 rokov.

 • Chýbajú dáta

EuroHIV nemá národné údaje zo Španielska a Talianska, a to napriek tomu, že obidve krajiny sú centrom EuroHIV považované za oblasti s najväčším výskytom
epidémie. 

Organizácia WHO odhaduje, že 10 % všetkých nových infekcií HIV vo svete je
spojených s užívaním injekčných drog a menej ako 5 % užívateľov injekčných drog nacelom svete má prístup k účinnej prevencii HIV, liečbe a starostlivosti.

 • Opatrenia na boj proti HIV a AIDS (2006-2009) nielen v Európskej únii, ale aj v okolitých krajinách

Týmito opatreniami sa 22. marca 2007 zaoberal aj Výbor EP pre životné prostredie a verejné zdravie. V tejto súvislosti schválil správu lotyšského poslanca Georgsa Andrejevsa (ALDE, LT). 

 • Rizikové skupiny a prisťahovalci

Skupiny vystavené najväčšiemu riziku infikovania vírusom HIV zahŕňajú užívateľov injekčných drog (IDU), mužov, ktorí majú pohlavný styk s mužmi, sexuálnych pracovníkov, prisťahovalcov, väzňov a mladých ľudí do 25 rokov.

Aktualizovaná správa UNAIDS o epidémii za rok 2006 uvádza, že približne tri
štvrtiny ľudí infikovaných HIV heterosexuálnym stykom v západnej a strednej Európe sú medzi prisťahovalcami.

Neustály nárast nových prípadov infikovania vírusom HIV urýchľuje nelegálna imigrácia z Afriky, či obchodovanie so ženami z krajín bývalého Sovietskeho zväzu. V Afrike sa totiž nachádza až dve tretiny všetkých HIV pozitívnych ľudí. Keďže test na prítomnosť vírusu podstúpi zhruba jedno percento Afričanov, riziko, že medzi nelegálnymi prisťahovalcami je aj človek nakazený HIV, je pomerne veľké.

Ženy v súčasnosti predstavujú 50 % ľudí žijúcich s HIV/AIDS vo svete , ale ichosobitné potreby týkajúce sa reprodukčného zdravia so zreteľom na plánovanie rodiny, bezpečný pôrod a dojčenie detí sú často prehliadané.

Obchodovanie so ženami z východnej Európy je tiež vysoko rizikové. Zo správy Európskeho centra pre epidemiologické monitorovanie AIDS (EuroHIV) vyplýva, že kým v roku 2005 sa v EÚ na jeden milión obyvateľov objavilo 51 nových nositeľov HIV, len v Rusku a Ukrajine to bolo až 280 prípadov. Mimovládne organizácie navyše varujú, že skutočné čísla o počte nakazených môžu byť na rozdiel od oficiálnych štatistík až trikrát vyššie.

 • Sociálno-rodinný dopad HIV

Na celom svete je v dôsledku HIV/AIDS až 15 miliónov sirôt, z ktorých až 12,3 milióna žije v subsaharskej Afrike. Zdôrazňuje, že je potrebné, aby EÚ financovala osobitné programy, ktorých cieľom je zaručiť vzdelanie a podporu týmto sirotám a deťom, ktoré samé trpia touto chorobou.

 • EÚ bude podporovať výskum HIV/AIDS v 7. rámcovom programe

Výskum HIV/AIDS bol začlenený do 7. rámcového programu pre vedu a výskum a požaduje podporu pre výskum vakcín a mikrobiocídov, diagnostických postupov a monitorovacích prístrojov prispôsobených potrebám štátov, vzorcov prenosu epidémie a sociálnych trendov. Poslanci pritom podčiarkujú rovnosť šancí "na akejkoľvek forme príslušného klinického výskumu a skúšobnej vakcinácie" Ženy v súčasnosti predstavujú 50 % ľudí postihnutých HIV na celom svete a takmer 60 % ľudí postihnutých HIV v Afrike. Parlament žiada investície do vývoja metód prevencie pre ženy, "ako sú napr. mikrobiocídy, kondómy pre ženy a následná profylaxia pre obete znásilnenia" a považujú za nutné, aby EÚ financovala programy na ochranu žien pred akoukoľvek formou násilia, ktoré prispieva k šíreniu AIDS. Únia má navyše zaručiť, aby obete mali prístup k zdravotnej starostlivosti, ako aj možnosť opätovne sa začleniť do spoločnosti.

 • Boj proti homofóbii

Uznesenie ďalej poukazuje na to, že výskyt infekcie HIV/AIDS sa vo východnej Európe a strednej Ázii od roku 2004 zvýšil o viac ako 50 % a žiada Komisiu a členské štáty EÚ, aby podporili programy boja proti homofóbii a odstránili prekážky, ktoré bránia účinnému boju proti chorobe, "najmä v Kambodži, Číne, Indii, Nepále, Pakistane, Thajsku, Vietname a Latinskej Amerike, kde sa množia dôkazy o prepuknutí HIV medzi mužmi, ktorí majú pohlavný styk s mužmi".

 • Fenomén TBC na vzostupe

Tuberkulóza (TBC) urýchľuje vývoj HIV na AIDS a 90 % HIV pozitívnych ľudí  zomrie na TBC v rámci niekoľkých mesiacov od vyvinutia aktívnych príznakov TBC z dôvodu chýbajúcej primeranej liečby, čo vedie k tomu, že tuberkulóza je podľa odhadov príčinou jednej tretiny úmrtí na AIDS.

 • Pardaoxné postoje Európanov k AIDS

Podľa prieskumu Eurobarometer o prevencii AIDS z februára 2006 54% obyvateľov krajín EÚ 25 sa domnieva, alebo je presvedčených, že je možné infikovať sa vírusom HIV „bozkávaním na ústa niekoho, kto má AIDS alebo je HIV pozitívny“, a 45 % sa domnieva, alebo je presvedčených, že je možné infikovať sa vírusom HIV „napitím z pohára, ktorý práve použil niekto, kto má AIDS alebo je HIV pozitívny“.

 • Uvoľniť finančné zdroje

Ministri zdravotníctva vo Vilniusu 2004 odobrili používanie národných finančných prostriedkov, ako aj prostriedkov Spoločenstva vrátane štrukturálnych fondov, na uplatňovanie (našich) politík v boji proti HIV/AIDS.

Členstvo v EÚ často znamená náhle zastavenie finančnej podpory mimovládnych organizácií z iných medzinárodných zdrojov ako zo zdrojov EÚ; preto je potrebné monitorovať situáciu v Bulharsku a Rumunsku a aby navrhla opatrenia na preklenutie finančných rozdielov.

EP vníma problém u MVO, ktoré sú často závislé od financovania z verejných zdrojov. Postupy verejných súťaží pre Spoločenstvom financované programy sú väčšinou komplikované a členstvo v EÚ často znamená náhle zastavenie finančnej podpory mimovládnych organizácií z iných medzinárodných zdrojov ako zo zdrojov EÚ. Parlament žiada od Komisie, aby jasne definovala pravidlá používania štrukturálnych fondov a sociálnych fondov pre projekty alebo programy súvisiace s HIV/AIDS a nabáda ju, aby využila dostupné zdroje FP7 (siedmeho rámcového výskumného programu) na ďalšie projekty týkajúce sa vývoja nových inovačných liekov, vakcín a mikrobicídov proti retrovírusom. Tiež chcú poslanci, aby Komisia pridelila zdroje na preventívne opatrenia v rámci akčného programu verejného zdravia na boj proti HIV/AIDS a pokračovala vo financovaní Globálneho fondu na boj proti AIDS, tuberkulóze a malárii.

  • Zmena v liekovej politike je nevyhnutná

   V otázke prístupu k liekom majú členské krajiny EÚ spolu s rozvojovými štátmi podniknúť kroky v rámci WTO potrebné na zmenu dohody TRIPS s cieľom zrušiť "komplexné a časovo náročné postupy, ktoré sú potrebné na povolenie liekov podliehajúcich licencii".

  Medzinárodný menový fond má zas "zrušiť monetárne podmienky a fiškálne stropy, ktoré nútia štáty obmedzovať výdavky na verejné zdravie a vzdelávanie".

  Tvrdá konkurencia v oblasti generických liekov podľa EP prispela k zníženiu cien liekov prvej generácie proti AIDS (od roku 2000 klesli o 99 %), ceny za lieky druhej generácie – ktoré pacienti potrebujú vzhľadom na prirodzené vytvorenie rezistencie – však ostávajú vysoké, väčšinou z dôvodu zvýšených patentových bariér v hlavných krajinách produkujúcich generiká. Parlament preto požaduje podporu silnejšieho rastu regionálnych a národných podnikov vyrábajúcich generiká v daných oblastiach s cieľom uľahčiť prístup k cenovo dostupným liekom. Okrem toho EP vyzval farmaceutické spoločnosti, aby prestali lobovať u vlád bohatých štátov v prospech prísnejších práv duševného vlastníctva vo farmaceutickej oblasti a aby prestali vyvíjať nátlak na chudobné štáty s cieľom donútiť ich prijať také práva duševného vlastníctva, ktoré ohrozujú verejné zdravie.

  • Liečba HIV vďaka generikám zlacnela

  Proti HIV neexistuje vakcína a stále prebieha výskum mikrobicídov a ďalší vývoj nových inovačných liekov. Za posledných desať rokov ostrá generická konkurencia v oblasti liekov proti retrovírusom prvej generácie prispela k zníženiu cien takmer o 99 %, a to z 10 000 USD na približne 130 USD na pacienta za rok, ale ceny liekov druhej generácie, ktoré pacienti potrebujú, keďže sa im prirodzene vyvíja odolnosť, ostávajú vysoké, hlavne z dôvodu patentových prekážok v kľúčových krajinách vyrábajúcich generické lieky.

  • Boj s HIV ako súčasť globálneho fondu EÚ

  V prijatom uznesení EP z roku 2006 vyzýva Komisiu, aby zvýšila svoj príspevok do globálneho fondu boja proti HIV/AIDS, malárii a tuberkulóze na 1 miliardu eur "tak, ako to EP jasne požaduje vo svojom uznesení z decembra 2004" a žiada všetky členské štáty a štáty skupiny G8, aby zvýšili svoje príspevky na 7 miliárd v roku 2007 a 8 miliárd v roku 2008, aby mala UNAIDS dostatočné zdroje na potláčanie epidémií.

  Poslanci tiež uvádzajú, že Bushova vláda "naďalej blokuje" finančnú podporu pre tie rozvojové mimovládne organizácie poskytujúce poradenstvo v oblasti reprodukčného zdravia, ktoré nepochádzajú z USA a tento „nedostatok slušnosti“ (decency gap) voči najchudobnejším krajinám podľa nich z väčšej časti vykompenzovala EÚ.

  • Sumár požiadaviek Parlamentu

  Programy prevencie zahŕňajúce vzdelávanie, lepší prístup k informáciám, prístup
  k liečbe a protidrogovým liečeniam predstavujú najúčinnejší nástroj boja proti HIV/AIDS. 

  Parlament žiada Komisiu o analýzu najnovších dostupných údajov o nových infekciách HIV, vrátane najviac postihnutých skupín obyvateľstva. Na tieto skupiny by sa mali špecificky orientovať kampane. Primerané opatrenia by mali byť zamerané na prisťahovalcov v rámci Európskej únie prichádzajúcich  z rizikových krajín.

  Poslanci chcú od členských krajín, aby zlepšili kvalitu metód testovania a hlásenia infekcií. Parlament súhlasil, že Európske stredisko na prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) prevezme zodpovednosť za dohľad, zhromažďovanie a zverejňovanie údajov týkajúcich sa HIV/AIDS v roku 2008, avšak vyzývajú Španielsko a Taliansko, aby oznámili svoje národné údaje ECDC.

  Poslanci ďalej žiadajú Komisiu, aby podporovala prevenciu, používanie kondómov, substitučnú liečbu drogovej závislosti, prístup k dobrovoľnému testovaniu, výmenu použitých ihiel a striekačiek za čisté a poradenstvo pre členov skupín, ktoré sú považované za zraniteľné alebo infikované vírusom HIV.

  •  HIV na Slovensku a v okolitých štátoch

  Od polovice 80-tych rokov 20. storočia, odkedy sa výskyt HIV na Slovensku podrobne monitoruje, sa nakazilo 183 ľudí.  Veľkým rizikom je aj migrácia ľudí a cestovanie. Vo všetkých okolitých krajinách je totiž ľudí infikovaných HIV viac než na Slovensku. V Česku je ich asi 900, v Maďarsku približne 2000 a Poľsku asi 5000. Najhoršia situácia je na Ukrajine s päťdesiatimi miliónmi obyvateľov, kde je podľa odhadov viac než 100.000 nakazených a obrovské problémy s HIV má Ruská federácia.

  Pozície:

  Spravodajca najnovšej správy o AIDS/HIV v EÚ Georg Andrejevs (ALDE, LT) poukazuje na to, že je potrebná komplexná kampaň na zvýšenie informovanosti v rámci Európskej únie a z kampane AIDS… Spomínaš si? by členské štáty mali odvodiť národné kampane na zvýšenie informovanosti zameraných na skupiny, ktoré sú považované v jednotlivých krajinách za najzraniteľnejšie. Je nutné, aby bolo prijaté dodatočné komplexné a koordinované opatrenia na boj proti stigme a diskriminácii, existujúce štruktúry by mali koordinovane postupovať aj pri cezhraničnej spolupráci.  „Vyhlásenie z Vilniusu výslovne navrhuje využívanie štrukturálnych fondov a iných finančných prostriedkov Spoločenstva na boj proti tejto epidémii. Treba plne využiť štrukturálne fondy a ihneď začať skúmať všetky možnosti, ktoré môže poskytnúť tento, i ostatné nástroje EÚ”, uzatvára správu Andrejevs.

  Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vydala v utorok 28. novembra 2006 prognózu príčin úmrtia v roku 2030. Podľa prognózy výrazne vzrastie počet úmrtí na AIDS a to približne 6,5 milióna ľudí bude zomierať v roku 2030 na následky ochorenia na AIDS, uviedli Colin Mathers a Dejan Loncar z WHO. Viac osôb (9,8 milióna) zomrie podľa prognózy v roku 2030 na infarkt alebo na iné takzvané ischemické ochorenia srdca. Mozgovej porážke podľahne 7,8 milióna ľudí.

  27. novembra 2006 dr. Ján Mikas z Úradu verejného zdravotníctva informoval, že noví nakazení budú pravdepodobne pribúdať aj v ďalších rokoch. "Určite sú však aj ďalší infikovaní, ktorí o svojej nákaze zatiaľ nevedia, alebo sa nedali testovať,", upozorňuje Mikas. Nejde síce o stovky ľudí, ale práve tí môžu šíriť nákazu ďalej, dodal. V posledných piatich rokoch počet nákaz neustále narastal. Len počas prvých deviatich mesiacov tohto roka zistili lekári 25 nových prípadov nákazy HIV na Slovensku, dodal odborník. Najviac infikovaných je na Slovensku medzi homosexuálnymi mužmi, ktorí tvoria asi 80 percent nakazených, povedal Mikas. Len dvaja ľudia sa zatiaľ nakazili pri užívaní drog, keď použili jednu injekčnú striekačku. Výrazne horšia situácia v šírení sa vírusu striekačkami je napríklad na Ukrajine či Estónsku, dodal. ";Z približne 100 cudzincov, u ktorých sme zistili nákazu na Slovensku, bolo najviac z africkej Etiópie a na druhom mieste bola Ukrajina s jedenástimi infikovanými," povedal Mikas. Hrozí preto, že sa nákaza môže rozšíriť na Slovensko práve z Ukrajiny.

  Na Slovensku podľa Danice Stanekovej z bratislavského Národného referenčného centra pre HIV pretrváva problém, že ľudia si nechajú urobiť testy na HIV až vtedy, keď pociťujú nejaké riziko. Slováci by podľa nej mali byť zodpovednejší a testy by mali podstúpiť napríklad pretým, ako nadviažu nový partnerský vzťah.

  Farmaceutický priemysel sa neustále usiluje nájsť nové a efektívnejšie lieky na HIV, vírusovú infekciu ktorá môže viesť k AIDS. Veľký dôraz sa kladie na liečbu ARV. Tieto liečivá sú špecificky vytvorené na blokovanie činnosti retrovírusov – typu vírusov, z ktorých je najznámejší HIV.
  Avšak odolnosť vírusu voči existujúcim liekom zostáva jednou z najväčších výziev v účinnej liečbe HIV.

  GlaxoSmithKline, vedúca farmaceutická spoločnosť orientovaná na výskum a vývoj má v súčasnosti vo fáze klinického testovania vakcínu na HIV. Zároveň s ňou sa orientuje aj na lieky proti malárií a TBC. V roku 2001 sa GSK zaviazalo ponúkať ARV lieky za výrobné ceny pre subsaharskú Afriku a najmenej rozvinuté krajiny svete a následne výrobné licencie na antiretroviretiká v prospech rozvojových krajín aj odstúpilo.

  "GlaxoSmithKline pracuje na objavovaní nových molekúl, ktoré účinkujú na liečbu rezistentného typu HIV.  Podporuje od roku 1992 skupiny pôsobiace v komunitách, ktoré sa starajú o šírenie informácií, poradenstvo, starostlivosť a iné pomocné služby pre infikované obyvateľstvo. Tieto skupiny sú oporou celého boja proti HIV/AIDS v mnohých krajinách, kde vláda nie je schopná bojovať s dôsledkami epidémie a GSK sa angažuje v týchto skupinách prostredníctvom svojho programu POSITIVE ACTION", uviedla za GSK Slovakia Mária Záhorcová. Program v súčasnosti prebieha už v približne 30 krajinách sveta.