Ako s predpisom na lieky v zahraničí?

Zdroj: Flickr; autor: Timo Kirkkala

Najnovší krok súvisí s marci prijatou legislatívou o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti uhrádzanej z domáceho zdravotného poistenia, ktorá bola schválená v marci tohto roka. V nej sa Komisii ukladá prijať opatrenia, ktoré by umožnili farmaceutom a iným zdravotníckym profesionálom overiť autenticitu predpisu na lieky vydanom v inej členskej krajine.

Pre tento účel by mal lekársky prepis obsahovať niektoré údaje, ktoré napríklad umožnia strane vydávajúcej liek skontaktovať sa s lekárom, ktorý liek predpísal, ak existujú pochybnosti o liečbe. Pri takomto kontakte musí byť zachovaná ochrana osobných údajov.

Údaje na prepise musia zabezpečiť správnu identifikáciu medicínskeho produktu (lieku alebo pomôcky), ktoré sú prepisované a zároveň uľahčiť zodpovedajúcu substitúciu, ak ju legislatíva v krajine výdaju lieku predpokladá. Na Slovensku napríklad nový zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach, ktorý nedávno schválila Národná rada zavádza po prvýkrát na Slovensku generickú preskripciu, pričom lekárom bola ponechaná možnosť uviesť aj obchodný názov lieku.

Smernica o cezhraničnej zdravotníckej starostlivosti vyslovene hovorí, že Komisia má zvážiť plošné zavedenie  používania medzinárodných generických názvov účinných látok  a dávkovanie. Konzultácia sa má tiež týkať takých prípadných opatrení, ktoré by zvýšili zrozumiteľnosť informácie z predpisu pre pacienta. Verejná konzultácia bude trvať do 8. januára 2012 na stránkach Komisie.

Európska exekutíva  má v každom prípade pri svojich návrhoch, ktoré vzídu z konzultácie do októbra 2012 brať do úvahy proporcionalitu a výšku prípadných nákladov, ktoré nesmú prevyšovať prípadné prínosy navrhovaných opatrení.