Bezpečnosť produktov z klonovaných zvierat

Krátka správa

Komisia doručila EFSA požiadavku o vydanie vedeckého stanoviska o dôsledkoch klonovania zvierat na potravinovú bezpečnosť, zachovanie práv zvierat a životné prostredie. Stanovisko, ktorého prijatie sa očakáva v auguste 2007, rozhodne, či je mäso a mlieko z klonovaných zvierat bezpečné pre konzumenta.

Požiadavka Komisie prichádza po tom, ako americká US FDA (United States Food and Drug Administration) 28. decembra 2006 vzniesla obdobné obavy a vyslovila sa za ohodnotenie miery rizika. Záver, či sú mäso a mlieko z klonovaných kráv, ošípaných a kôz bezpečné, by mal byť v USA známy v apríli 2007. FDA zároveň rozhodla, že produkty z klonovaných oviec nebudú prístupné spotrebiteľskej verejnosti, nakoľko o ich chove je málo údajov, na základe ktorých by sa dala posúdiť potravinová bezpečnosť. FDA súčasne organizuje verejnú diskusiu o tejto problematike.

V EÚ nejestvuje zatiaľ žiadna regulácia spotreby produktov z klonovaných zvierat, ale Komisia reflektuje súčasný trend v rámci legislatívnej sústavy pre potraviny, zoo technológie a starostlivosť o zdravie zvierat.

Klonovanie nie je v Európe zatiaľ komerčnou aktivitou a produkty z týchto zvierat sa zatiaľ nedostali do európskeho potravinového reťazca, ale podľa listu Komisie adresovaného EFSA, „sme na pokraji rozšírenia klonovania aj pre komerčné účely“ a očakáva sa, že produkty z klonovaných zvierat sa dostanú do potravinového reťazca pred rokom 2010. Klonovanie dobytka si postupne nachádza svoje miesto v komerčnej sfére, najmä v USA.

Komisia zároveň požiadala EGE (European Group of Ethics) o vyjadrenie svojho stanoviska ku klonovaniu ako takému.