Boj proti obezite pokračuje

 

Pozadie

Zelená kniha Komisie o podpore zdravého stravovania a fyzickej aktivity z decembra 2005 spustila verejné konzultácie o spôsobe zníženia a prevencie stúpajúcej úrovne obezity a s ňou súvisiacich chronických ochorení v EÚ. Cieľom je vyvolať diskusiu o účinných iniciatívach na podporu zdravého stravovania a fyzickej aktivity a definovať najlepšie opatrenia.

Obezita je jedným z najväčších problémov verejného zdravotníctva v 21. storočí. Od roku 1980 sa počet obéznych ľudí v EÚ strojnásobil a neustále sa alarmujúcim tempom zvyšuje, najmä u detí. Odhaduje sa, že v súčasnosti sa 7% celkových zdravotných výdavkov EÚ vynakladá na liečenie ochorení, súvisiacich s obezitou. S rastúcim trendom obezity sa budú zvyšovať aj tieto výdavky.

Otázky

Konzultácie o Zelenej knihe Komisie pre boj s obezitou sa skončili 15. marca 2006. Niektoré zúčastnené organizácie už zverejnili svoje pozície a navrhli množstvo odporúčaní ako problém riešiť.

Ich reakcie sú rôzne, no všetci respondenti majú jeden spoločný názor. Lekári i zástupcovia spotrebiteľov a športovej sféry zdôrazňujú to isté: boj proti obezite musí byť zameraný na deti.

Medzi návrhmi respondentov bola povinná každodenná fyzická aktivita na školách, podávanie zdravých jedál v školských jedálňach a propagácia zdravých stravovacích návykov i varenia.

Pozície

Stály výbor európskych lekárov (CPME) považuje deti a mladých ľudí za najvýznamnejšiu cieľovú skupinu pre boj proti obezite v Európe, pretože návyky získané v detstve a počas dospievania sa často prenášajú aj do dospelosti. Výbor preto navrhuje, že „súčasťou vzdelávania o zdravých stravovacích návykoch je podpora podávania zdravého jedla a nápojov v školských jedálňach za rozumné ceny a zníženie množstva nezdravej stravy, dostupnej na školách“. „Všetci žiaci by mali denne absolvovať aspoň 1 hodinu fyzickej aktivity (so širokou škálou rôznych aktivít) a školy by sa mali postarať o kurzy zdravého varenia“.

Organizácia European Community of Consumer Co-operatives EURO COOP je presvedčená, že pre komplexnú budúcu stratégiu EÚ je potrebné dosiahnuť rovnováhu medzi politickými iniciatívami a legislatívnymi opatreniami, odvoláva sa na potrebu vyvinúť primeraný regulačný rámec, ktorý by spotrebiteľom umožnil informovane sa rozhodovať o tom, čo jedia. EURO COOP si tiež myslí, že vzdelávanie o výhodách vyváženého stravovania spojeného s fyzickou aktivitou by malo začať už v detskom veku a „podávanie zdravých jedál v školských jedálňach a voľná distribúcia ovocia a zeleniny sú opatrenia, ktoré je potrebné podporovať.“

Michael Trinker z Úradu EÚ nemeckého športu uviedol: „Myslíme si, že správa sa mala viac zamerať na úlohu fyzickej aktivity. Význam športu nie je dostatočne propagovaný, najmä na školách.“

V stanovisku organizácie sa tiež uvádza, že „je životne dôležité, aby všetci aktéri, zúčastnení na boji proti obezite, vysielali ten stý odkaz: odkaz o význame rovnováhy medzi príjmom potravy a fyzickou aktivitou, napr. aby športové organizácie propagovali zdravé stravovanie a potravinový priemysel komunikoval význam fyzickej aktivity (prostredníctvom športu).“

Reakcia Farmaceutickej skupiny Európskej únie (PGEU) „uvádza, že farmaceuti by prostredníctvom siete komunitárnych lekární mohli prispieť k boju proti tomuto významnému ohrozeniu verejného zdravia. Stanovisko zahŕňa špecifické odkazy na verejné kampane, realizované združeniami farmaceutov“.

Európska aliancia verejného zdravia (EPHA) vyjadrila poľutovanie, že Zelená kniha neobsahuje zmienku o harmonizácii pravidiel označovania a potravín a ich obohacovania o vitamíny. Je znepokojená aj faktom, že Komisia zdôrazňuje možnosť samoregulácie priemyslu v oblasti reklamy na potraviny a nápoje namiesto návrhu podpory zdravého životného štýlu. EPHA poukazuje aj na nedostatok európskej dimenzie v Zelenej knihe, pretože „nedáva odpoveď na otázku, aké opatrenia by mali byť prijaté v rámci EÚ.“

Relevantní aktéri v tejto oblasti môžu zaslať svoje stanoviská na adresu health@euractiv.com.

Nasledujúce kroky

  • Do júna 2006 by mala byť zverejnená správa, sumarizujúca príspevky aktérov verejnej diskusie.