Chorvátska pro-abstinenčná sexuálna výchova je podľa RE v poriadku

Chorvátske učebné osnovy žiakom vštepujú, že sexuálna abstinencia je jediným zaručeným spôsobom ako predchádzať sexuálne prenosným chorobám a tehotenstvu.

Ako člen Rady Európy (Council of Europe) Chorvátsko viažu ustanovenia revidovanej Európskej sociálnej charty. Medzi inými aj článok, ktorý hovorí, že "zmluvné strany sa zaväzujú prijať vhodné opatrenia (…) k poskytnutiu podmienok na poradenstvo a vzdelávanie v oblasti zlepšovania zdravia a rozvoja osobnej zodpovednosti v otázkach zdravia". Ten je interpretovaný ako povinnosť zabezpečiť deťom a mládeži i povinnú sexuálnu výchovu. RE ale nešpecifikuje ale, ako presne to urobiť.

Chorvátske pro-choice organizácie a feministické skupiny podali v roku 2007 sťažnosť proti chorvátskej vláde, v ktorej tvrdia, že učebné osnovy pre sexuálnu výchovu nie sú v súlade s chartou pretože neponúkajú deťom a mládeži „komplexné a adekvátne vzdelávania v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia.“

„Kľúčové témy ako používanie účinnej antikoncepcie sú úmyselne vynechané a v niektorých prípadoch sú informácie nepresné, zaujaté a diskriminačné“, tvrdí sťažnosť.

Európsky výbor pre sociálne práva ale rozhodol, že v sťažnosti „nebolo adekvátne preukázané“, že chorvátske osnovy nenapĺňajú cieľ zvyšovania povedomie o sexuálnom a reprodukčnom zdraví „do miery, ktorú požaduje“ Európska sociálna charta.

Výbor konštatoval, že dôkazy, ktorý dostal k dispozícii „nedostatočne zdôvodňujú záver, že takáto sexuálna výchova v oblasti sexuálneho zdravia je nedostatočná“.

Roger Kiška z asociácie kresťanských právnikov (Alliance Defense Fund) toto rozhodnutie privítal: „Potešilo nás, že Európsky výbor pre sociálne práva potvrdil právo rodičov vybrať si možnosť, ktorá nie je v rozpore s ich náboženským a morálnym presvedčením“. Kiška v tomto prípade zastupuje organizáciu, ktorá stojí za učebnými osnovami.

„Rodičia a nie ľavicové aktivistické skupiny by mali byť zodpovední za rozhodnutie o vzdelávaní svojich detí“, dodal.  

Parlamentné zhormaždenie Rady Európy v apríli minulého roku schválilo uznesenie, ktoré žiada od členských krajín, aby „nepenalizovali potraty, zaručili ženám právo na ich výkon bez rizika a prekážok a prijali také preventívne opatrenia, ktoré umožnia mužom a ženám jednoduchší prístup ku kontracepcii za prijateľné ceny.“ Taktiež vyzývala krajiny aby, zabezpečili „povinnú sexuálnu výchovu mládeže“.