Chronické choroby znižujú výkon ekonomiky

Krátka správa:

Chronické ochorenia, ku ktorým patria choroby srdcovocievnehosystému, pľúcne ochorenia, rakovina a cukrovka majú negatívny dopad na svetovú ekonomiku, uvádza sa v správe združenia Oxford Health Alliance (OxHA). Preto by ich kompetentní politici na národnej a medzinárodnej úrovni nemali ďalej ignorovať.

Správa „Chronické ochorenia: ekonomická perspektíva (Chronic disease: an economic perspective)“ vyzýva, aby sa chronickým ochoreniam venovala zvýšená pozornosť na medzinárodnej úrovni.

“Predpokladá sa, že chronické ochorenia sa stanú najčastejšou príčinou úmrtí okolo roku 2015 v rozvojovej, aj vyspelej časti sveta”, podčiarkla Rachel Nugent, spoluautorka správy.

Chronické ochorenia si „vyberajú ťažkú daň“ medzi obyvateľstvom v produktívnom veku na celom svete. V rozvojových a menej rozvinutých krajinách majú v súčasnosti tieto ochorenia na svedomí okolo 40 % všetkých prípadov smrti a 80 % prípadov trvalých zdravotných následkov u ľudí vo veku menej ako 60 rokov. Ekonomická analýza poukazuje, že chronické choroby spôsobujú danej krajine zvýšené náklady až do výšky 6,8 % HDP. To je aj argument pre vládne intervencie proti konzumu, sedavému  spôsobu života, boju proti fajčeniu, alkoholizmu a nesprávnej životospráve.

Kardiovaskulárne ochorenia vedú ako príčina úmrtí v Európe a vo vyspelých krajinách sveta. To stojí zmienené ekonomiky približne 3 % ročného HDP EÚ (135 mld. eur) a 500 miliónov neodpracovaných dní súvisí s pracovnými zdravotnými problémami  a nehodami pri práci.

Európska rada vyzvala Komisiu a členské krajiny, aby propagovali zdravý životný štýl svojich obyvateľov. Program EÚ venovaný verejnému zdraviu pomenováva jednotlivé determinanty pre zdravý životný štýl (lifestyle-related determinants of health). Tento prístup opierajúci sa zdravý štýl života je jedinečný svojho druhu pri uplatňovaní celoeurópskej zdravotnej politiky. Týmto sa bude dať predchádzať aj ekonomickým problémom v rámci jednotlivých systémov zdravotníctva.