ESĽP rozhodol o problematickosti írskej úpravy potratov

Foto: mmisso.deviantart.com

Podľa rozhodnutia veľkého senátu ESĽP v pomere hlasov 11 ku 6 došlo u sťažovateľky k porušeniu článku 8. Európskeho dohovoru o ľudských právach (Rada Európy, 1950) zo strany Írska. 

Štrasburský súd rozhodoval o spoločnej sťažnosti troch žien, ktoré za umelým prerušením tehotenstva vycestovali do Veľkej Británie. Všetky tvrdili, že ide o porušenie článku 3. zakazujúcom neľudské a ponižujúce zaobchádzanie, ktoré predstavujú ťažkosti z cestovaním za zákrokom do Británie. Okolnosti prípadov sa u sťažovateliek líšili. 

V Írsku je umelé prerušenie tehotenstva trestné (pod hrozbou doživotného väzenia). Jedinou výnimkou je ohrozenie života (nie zdravia) matky. Dodatok k írskej ústave z roku 1992 zrušil zákaz vycestovať za zákrokom do zahraničia.

Súd u dvoch z trojice sťažovateliek nekonštatoval porušenie ich práv. V treťom prípade však zistil niečo iné. Vačšina sudcov dospela k názoru, že v prípade tretej sťažovateľky bol porušený článok 8. Dohovoru. Žena sa obávala, že v dôsledku tehotenstva u nej dôjde k relapsu vzácnej formy rakoviny, na ktorú trpela. Choroba bola v čase otehotnenia v remisii.

Súd sa domnieval, že takéto riziko pre život sťažovateľky sa týka základných aspektov jej práva na rešpekt súkromného života. Problematické bolo z hľadiska domácej právnej úpravy predovšetkým to, že neexistoval efektívny spôsob ako sa za takýchto okolností legálne k zákroku dostať.

Sťažovateľka mala problém preukázať, že takéto riziko objektívne existuje. Normálna lekárska konzultácia podľa súdu tento účel nesplnila, pretože ustanovenia írskeho zákona predstavujú ako pre sťažovateľku tak pre lekára vysoké riziko trestného stíhania a uväznenia, v prípade, že by názor lekára bol neskôr spochybnený.  

Žene súd priznal kompenzáciu od štátu vo výške 15 tisíc eur.

Je pravdepodobné, že rozsudok prinúti Dublin zmeniť niektoré ustanovenia legislatívy týkajúcej sa interrupcií, nie však jej podstatu. "Je to otázka na zváženie pre celé politické spektrum," komentoval prípad írsky premiér Brian Cowen.