Európa sa spája proti nadváhe

Pozadie

„Nezdravá výživa a nedostatok telesného pohybu sú hlavnými príčinami pre vznik chronických ochorení, ktorým by bolo možné predchádzať a tak sa podpisujú na veľkom počte predčasných úmrtí. Vzrastajúci výskyt obezity v Európe sa stáva veľkým verejnozdravotníckym problémom“, uvádza sa v  Európskej zelenej knihe o obezite, ktorú zverejnila Komisia v decembri 2005.

15. – 17. novembra 2006 sa v tureckom Istanbule koná Európska ministerská konferencia venovaná boju s nadváhou. Jej cieľom je „dostať obezitu do svetla európskeho verejného zdravotníctva a politických programov“. Výsledkom konferencie má byť podpis a prijatie Európskej charty boja proti obezite (16. novembra), ktorá má byť politickým usmernením pre opatrenia členských krajín WHO z Európy.

Otázky

  • Hýbme sa!

Už 30 minút primeraného pohybu  denne sa pozitívne prejavuje na zdraví.

Na konferencii Svetovej zdravotníckej organizácie venovanej boju s obezitou predstavila Európska regionálna kancelária  WHO  štúdie , ktoré dokazujú potrebu podporovať telesnú aktivitu obyvateľstva a popisujú úlohy miestnych samospráv pri podpore aktívneho života v mestskom prostredí. Už 30 minút primeraného pohybu  denne sa pozitívne prejavuje na zdraví.

  • Zdravý životný štýl má súvis s reklamou

V nadväznosti na konferenciu vyzývajú zdravotnícke a spotrebiteľské organizácie svoje vlády, aby „ráznejšie bojovali s nadváhou a obezitou“. Tiež aby prejavili pochopenie, že všetky sektorové politiky majú vplývať na životné podmienky podporujúce zdravý životný štýl. Ako prioritnú oblasť je nutné propagovať zdravú výživu a telesnú aktivitu. Vládne politiky by mohli v tomto smere zaviesť obmedzenia pre marketing a reklamu na potraviny s vysokým obsahom tukov, cukrov a solí medzi detskou populáciou a nariadiť jednoduchý a názorný systém v označovaní kalorických hodnôt na obaloch.

  • Národný program prevencie nadváhy a obezity v Slovenskej republike

Súčasťou inovovanej štátnej politiky zdravia bude aj návrh celospoločenských preventívnych programov zameraných na problematiku obezity a nadváhy, uviedol pre EurActiv ÚVZ SR. Pripravuje sa návrh „Národného programu prevencie nadváhy a obezity v Slovenskej republike“, ktorý sa opiera o globálnu stratégiu WHO „Výživa, fyzická aktivita a zdravie 2004“. Program má byť celospoločenským programom podpory zdravia a mal by obsahovať najmä zložky nadrezortnej zodpovednosti za zdravie. Ambíciou nového znenia politiky zdravia SR a národného programu je silná medzisektorová politika zdravia na všetkých úrovniach – od národnej až po regionálnu a miestnu, vrátane politiky súkromného sektora pri prijímaní rozhodnutí v oblasti obchodu, produktov, tovarov služieb a obchodných stratégií, dodávajú Dr. Zora Gerová a Peter Letanovský z ÚVZ.

Ďalšie kroky:

  • 16. novembra 2006: Hlasovanie o Európskej charte boja s obezitou
  • do 31. decembra 2007 predloží vláde SR Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) s ministerstvom zdravotníctva návrh inovovanej politiky zdravia, vrátane celospoločenských preventívnych programov zameraných na problematiku obezity a nadváhy.