Európsky imunizačný týždeň

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO – World Health Organization), resp. jej regionálne zastúpenie pre Európu vyhlásilo týždeň od 21.4. – 25.4.2008 za Európsky iminizačný týždeň (EIW – European Immunization Week). Ide o kampaň zameranú na zvýšenie povedomia o dôležitosti očkovania a jej cieľom je zvýšiť záujem o očkovanie. V rovnakom termíne sa súbežne bude realizovať aj imunizačný týždeň na americkom kontinente (VWA – Vaccination Week in the Americas), čo je prvý krok k realizácii budúceho „Globálneho imunizačného týždňa“.

Očkovanie je najefektívnejší spôsob predchádzania infekciám a chorobám, proti ktorým existujú účinné očkovacie látky. Európsky týždeň sa tento rok koná v 33 krajinách euroregiónu WHO, vrátane Slovenska, kde záštitu nad kampaňou prebral Úrad verejného zdravotníctva.

Očkaovanie je jedným zo základných medzinárodne uznaných práv dieťaťa. Podľa údajov WHO z 10,6 miliónov úmrtí detí do 5 rokov pripadá 1,4 milióna úmrtí na ochorenia, ktorým je možné predchádzať očkovaním. V európskom regióne WHO je to 32 000 úmrtí detí ročne. Vďaka očkovaniu sa na celom svete zachráni asi 3 milióny ľudských životov ročne.

„Program vakcinácie patrí aj v súčasnosti medzi prioritné oblasti práce Svetovej zdravotníckej organizácie. Výskum a vývoj v oblasti očkovania rýchlo napreduje a vakcíny sú stále účinnejšie a bezpečnejšie. Okrem medicínskeho významu je systematické očkovanie dôležité aj po ekonomickej stránke. Náklady na liečbu, hospitalizáciu, liečbu komplikácií a ďalšie náklady v súvislosti s ochoreniami, ktorým možno predchádzať očkovaním sú neporovnateľne vyššie ako náklady na očkovanie,“ uviedla MUDr. Darina Sedláková, riaditeľka kancelárie WHO na Slovensku.

Vďaka technologickému pokroku je dnes možné chrániť sa pred 26 infekčnými ochoreniami. Na Slovensku sa očkujú deti povinne proti 10 ochoreniam a doplnkovo proti ďalším ochoreniam. Vysokú účinnosť očkovania zabezpečuje aj vysoká očkovanosť populácie, ktorá je na Slovensku väčšia ako 95 %, pričom kľúčovým cieľom je udržať ju na takýchto vysokých hodnotách.

V dôsledku priaznivej epidemiologickej situácie vo výskyte ochorení ovplyvniteľných očkovaním v SR sa totiž čoraz viac ľudí domnieva, že ak sa ochorenie u nás nevyskytuje, očkovanie proti nemu je zbytočné. To však nie je pravda. Kým ochorenie nie je celosvetovo vykorenené (eradikované – čo znamená, že sa v časovom období stanovenom WHO nevyskytne žiadne aktívne ochorenie daného druhu), pri súčasnej masívnej migrácii obyvateľstva nie je zavlečenie akéhokoľvek infekčného ochorenia do ktorejkoľvek krajiny vylúčené. Každá krajina, ktorá má neimunizované skupiny populácie, je potenciálnym zdrojom šírenia nákazy, ktoré sa môže rozšíriť  do epidemických rozmerov. Prenosné ochorenia nepoznajú hranice, očkovanie je vysoko efektívny a bezpečný medicínsky nástroj na ich kontrolu a postupné ničenie (eradikáciu).

Vďaka systematickému celoplošnému očkovaniu v SR sa podarilo dosiahnuť, že:

  • od r. 1960 bolo eliminované ochorenie na detskú obrnu
  • od r. 1980 nebolo evidované ochorenie na záškrt
  • od konca 50-tych rokov je eliminovaný novorodenecký tetanus
  • od 60-tych rokov je eliminovaný tetanus u detí a mladistvých
  • od roku 1998 je chorobnosť na osýpky takmer nulová

V prípade ostatných ochorení, proti ktorým sa systematicky povinne očkuje sa chorobnosť pohybuje na veľmi nízkych hodnotách.

Výrobcovia vakcín združení v Slovenskej asociácii farmaceutických spoločností orientovaných na výskum a vývoj (SAFS), podporujú aktivity Svetovej zdravotníckej organizácie i Úradu verejného zdravotníctva v podpore informovať verejnosť o očkovaní.