Experti EÚ povedali mäsu z klonovaných zvierat „áno“

V otázke klonovaného „dobytka a ošípaných sú obavy o bezpečnosť potravín nepravdepodobné,“ konštatuje vedecká správa EFSA. Dokument však súčasne konštatuje, že výskum čelil nedostatku informácií, preto nebolo možné posúdiť rizikovosť potravín z iných zvierat.

Aj Vittorio Silano, predseda Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA), pri predstavovaní záverov (24.7.) zdôraznil pravdepodobný charakter záverov. Dôvodom je  obmedzený počet dostupných štúdií, malá výberová vzorka a neexistencia jednotného prístupu k údajom.

Správa bude musieť byť v budúcnosti aktualizovaná s ohľadom na nové vedecké poznatky a rozvoj v oblasti klonovania, podčiarkol Silano.

Hoci je mäso z klonovaného dobytka a ošípaných pre ľudský organizmus pravdepodobne neškodné, otázkou zostáva kvalita života zvierat. Správa preto venuje zvýšenú pozornosť „otázkam zdravia a blahobytu“ zvieracích klonov. Smernica EÚ o ochrane farmársky chovaných zvierat v tomto smere určuje, že „nemožno vykonávať prirodzené alebo laboratórne rozmnožovanie, alebo rozmnožovacie postupy, ktoré spôsobujú alebo by mohli spôsobiť utrpenie alebo zranenie zvierat.“

„V skutočnosti každý chápe, že zdravé jedlo pochádza zo zdravých zvierat,“ dodáva John Collins, člen vedeckého tímu EFSA.

EFSA vo svojej správe hodnotila aj dopad klonovania na životné prostredie. Opäť konštatuje, že musela čeliť nedostatku informácií. Na základe známych skutočností uzatvára: „Zdá sa, že klonovanie nemá priamy dopad na genetickú diverzitu, keďže [technológia] nevytvára nové genetické modifikácie.“ Na druhej strane, veľmi obmedzený počet klonovaných jedincov môže nepriamo spôsobiť isté problémy.