Fórum o liekoch: Žiadna zhoda

lieky

 

Pozadie:

V júni 2005 bolo zriadené farmaceutické fórum na najvyššej úrovni (High Level Pharmaceutical Forum). Za cieľ si stanovilo hodnotenie konkurencieschopnosti európskeho farmaceutického priemyslu a problémy verejného zdravotníctva. Skupina odborníkov posudzuje vzťah medzi oprávnenými nákladmi, zlepšovaním prístupu ku kvalitným liekom, ako aj liekovú cenovú politiku v členských krajinách a nálady na progresívne inovácie.

Fórum pokračuje v práci zaatej Liekovou skupinou G10 (G10 Medicines Group), zriadenej ešte v roku 2001, ktorá si kládla tri ciele:

  • informovanosť pacientov,
  • efektivita vynaložených nákladov a 
  • otázky cenotvorby.

 Otázky:

29. septembra 2006 počas prvého zasadnutia Farmaceutického fóra bola zverejnená priebežná  správa. Dokument popisuje pokrok, ktorý sa dosiahol v troch vyššie popísaných oblastiach a v záveroch sa venuje budúcim krokom. Žiadna zo zriadených pracovných skupín doposiaľ nepredložila konkrétne výsledky a mnohé témy ostali otvorené. Fórum má čas predložiť konečnú správu do júna 2007.

Pracovná skupina pre “informovanosť pacientov” urobila najväčší pokrok od svojho založenia v januári 2006. Jej práca sa sústredí na “tvorbu modelu informačného balíka” pre ochorenia, ako je napríklad cukrovka a na zlepšenie prístupu pacientov k odborným zdravotným informáciám vo všetkých jazykoch Únie.

Pracovná skupina pre “cenovú politiku“ (znižovanie nákladov)“ musí popracovať na odhade nákladov pre inovácie, čím by vytvorila základ pre diskusiu medzi farmaceutickými aktérmi .

Pracovná skupina pre „efektivitu vynaložených nákladov“ (posúdenie účinnosti liekov vzhľadom k iným možnostiam liečby) sa zameriava na to, aby sa v tejto oblasti harmonizovali podklady a spracovanie dát v členských krajinách Únie. Chce sa tak dosiahnuť porovnateľný systém pre efektivitu nákladov a účinkov.

 Pozície:

Pred otvorením Fóra generálny riaditeľ Európskej federácie združení farmaceutického priemyslu (EFPIA), Brian Ager, kládol dôraz na to, že „Európa potrebuje nájsť správnu mieru medzi progresívnymi inováciami, prístupom pacientov k liekom a kontrolou nad nákladmi zdravotného a sociálneho postenia“

Európske združenie pre biopriemysel (EuropaBio) urguje s potrebou garancie “pre rýchly prístup k novým inovatívnym liekom”.

Európska organizácia spotrebiteľov (BEUC) podčiarkla potrebu jasného rozlíšenie medzi informáciami a reklamou „prepašovanou“ ako informácia. Farmaceutické firmy nie sú vhodné na to, aby poskytli nezávislé a objektívne porovnateľné informácie, nakoľko ich hlavným záujmom jej predávať svoje výrobky. Z dôvodu tohto konfliktu záujmu by sa mala úloha farmaceutických podnikov pri poskytovaní informácií pacientom výrazne odlíšiť, od úlohy ďalších aktérov a hlavne sa obmedziť len na označovanie liekov, dodáva riaditeľ BEUC, Jim Murray.

Predseda Stáleho výboru európskych lekárov (CPME), Dr. Daniel Mart zdôraznil, že sa zameranie liekových príbalových informácií zmenilo z informácii o lieku na informácie o ochoreniach. Podľa neho by však sa mali presné informácie sústrediť práve na lieky. K otázke pomernej účinnosti liekov a cenovej politike CPME zdôrazňuje nevyhnutnosť takého systému, ktorý uľahčí voľbu správneho lieku v správnom čase pre jednotlivého pacienta. Najvyšším cieľom je poskytnúť vždy najlepšiu starostlivosť pacientom.

Jorgo Chatzimarkakis, poslanec Európskeho parlamentu kritizoval nepripravenosť členských krajín zaviesť zmeny do súčasných systémov. Členské krajiny by mali záujem zabrániť zmenám v oblasti relatívnej účinnosti liekov, nakoľko sa snažia o znižovanie nákladov. Takisto by odmietli hocijaké zmeny cien, nakoľko chcú tieto náklady kontrolovať. Po tretie by mali naďalej záujem kontrolovať informačné kanály.

Prístup k informáciám nie je pre pacientov v Európe zabezpečený rovnako. Fórum o liekoch sa snaží nájsť riešenie, aby sa zabezpečil všetkým pacientom prístup k informáciám, bez ohľadu na ich trvalé bydlisko a materinský jazyk. Takto sa vyjadril zodpovedný komisár pre zdravotníctvo a ochranu spotrebiteľa, Markos Kyprianou.

 Najnovší vývoj a ďalšie kroky:

  • Fórum o liekoch predstaví konkrétne výsledky v júni 2007.