Keď o živote rozhoduje prístup k liekom

Lieková politika EÚ

Pozadie

Vo všeobecnosti platí, že čím sú inovatívne onkologické lieky pre pacientov dostupnejšie, tým viac klesá úmrtnosť pacientov na onkologické ochorenia. Moderné liečebné postupy dokážu výrazne predĺžiť prežívanie a kvalitu života pri najbežnejších typoch onkologických ochorení.

V dôsledku starnutia, životného štýlu a výživy sa výskyt rakoviny za posledných 50 rokov zdvojnásobil. Do roku 2020 sa v západnom svete očakáva ďalší, až 25 %, nárast. Úmrtnosť ale aj vďaka novým liekom klesá, čo je tiež možné pripísať moderným chirurgickým a diagnostickým metódam a včasnému podchyteniu ochorenia.

Otázky

Na výskum a vývoj onkologických liekov sa v Európe minie ročne 1,4 miliardy eur. Štúdia Bengta Jönssona zo štokholmskej ekonomickej školy sledovala rozdiely v dostupnosti inovatívnych protinádorových liekov v 17-tich krajinách EÚ.

Absolútnou špičkou v rýchlej dostupnosti najmodernejších liekov so špeciálnymi mechanizmami sú v rámci EÚ RakúšaniaFrancúzi, z nečlenov je to Švajčiarsko. Od roku 2004 sa vo Francúzsku osobitne uhrádzajú finančne nákladné účinné molekuly, ak sa používajú podľa osvedčených postupov (“best practices”). Zabezpečuje sa tým rovnaký prístup k liečbe rakoviny pre všetkých.

Ukazuje sa, že v krajinách s nižším HDP a nižšími výdavkami na zdravotnú starostlivosť je aj prístup k novým liekom nižší, odznelo na októbrovom sympóziu “Medicínske a farmakoekonomické aspekty modernej onkologickej liečby”.

Kľúčovú úlohu zohrávajú konkrétne mechanizmy financovania. Slovensko sa vo výdavkoch na zdravotníctvo na nachádza na posledných miestach spomedzi vyspelých krajín OECD, čo sa odráža aj v hodnotách prežívania populácie. Za rok 2006 vydalo na onkologické lieky v priemere 10 eur, Francúzsko takmer 40 a Rakúsko takmer 30 eur. Onkologické lieky sa na Slovensku podieľajú 7,9 % na celkových tržbách farmaceutického trhu. Náklady na onkologické lieky sú však stále nižšie ako je socio-ekonomický dopad onkologických ochorení.

V mnohých krajinách sa nové lieky nedostanú k pacientom dostatočne rýchlo. Výrazne pozadu sú najmä Poľsko a Česká republika. Analýzy jednoznačne ukazujú, že rozdielna miera prežitia rakoviny vyplýva z rozdielov v spotrebe novších liekov. Europoslankyňa Irena Belohorská opakovane poukázala na veľké rozdiely medzi členskými krajinami EÚ. “Slovenská pacientka s rakovinou prsníka má o 30% nižšiu šancu na prežitie, ako má pacientka vo Švédsku”, uviedla na onkologickom sympóziu v Rige. 

Otázkou sa nedávno zaoberali aj europoslanci z Výboru pre verejné zdravie, ktorí v iniciatívnom uznesení zdôrazňujú, že rozdiely v kvalite zariadení pre liečbu rakovinových ochorení, skríningových programov a prístupu k najnovším liekom “sú jedným z hlavných dôvodov v rozdielnej miere prežitia medzi štátmi EÚ za posledných päť rokov”.

Hoci je trend pozitívny a používanie inovatívnych onkologických liekov aj tých najdrahších na Slovensku stúpa, resp. významne sa zlepšuje ich dostupnosť, stále zaostávame za vyspelými krajinami. Zavedenie “kategórie F” v rámci kategorizácie liekov, ktorá pokrýva finančne náročné lieky plne alebo čiastočne hradených z verejného zdravotného poistenia, významne zlepšilo dostupnosť onkologických liekov. “Vďaka dynamickému systému kategorizácie liekov (t.j. zaraďovania liekov do úhrady zo zdravotného poistenia), sú tieto lieky v únosných časových lehotách dostupné pre liečbu. Náklady zdravotných poisťovní na onkologické lieky v priebehu 10 rokov vzrástli skoro 10 násobne a tvoria v súčasnosti už vyše 10% zo všetkých nákladov na lieky”, uviedol pre EurActiv.sk odborník zo Slovenskej spoločnosti pre farmakoekonomiku PharmDr. Dominik Tomek, MPH.

Pozície

Hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Silvia Horváthová v stanovisku pre EurActiv.sk uvádza: “Dynamický proces kategorizácie liekov umožňuje onkologickým pacientom a ich ošetrujúcim lekárom v únosných časových lehotách dostupnú najmodernejšiu liečbu novými liečivami. Každý rok sa uvedú na farmaceutický trh priemerne dva nové lieky, pričom vplyv účinných látok na rôzne typy nádorových ochorení sa neustále inovuje a premieta do rozšírenia indikácií a možnosti aplikácie  pre čoraz väčší okruh pacientov.

Žiadna spoločnosť si však nemôže dovoliť všetky možné terapie. Dôležité pri posudzovaní o úhrade týchto liekov je ekonomické hodnotenie lieku, ktoré predstavuje kompromis medzi cenou a prínosom nových liekových terapií a miera prežívania pacienta. Hodnotenie ľudského života sa tak stáva jedným z prvkov ekonomického hodnotenia, ktorý môže byť a je eticky problematický.

Liečba onkologických pacientov sa uskutočňuje lege artis (v súlade so súčasnými poznatkami vedy – pozn. red.) a lekár, ktorý chce liečiť onkologického pacienta podľa najnovších vedeckých poznatkov má možnosť požiadať Ministerstvo zdravotníctva aj o mimoriadny dovoz lieku s neregistrovanou indikáciou u nás registrovaného onkologického lieku, alebo lieku, ktorý ešte nie je u nás registrovaný. Žiadosť schvaľuje Ministerstvo zdravotníctva a úhradu liečby týmto liekom uskutočňuje príslušná zdravotná poisťovňa pacienta. Ministerstvo zdravotníctva sa snaží aby dostupnosť liekov bola čo najvyššia a aby bol terapeutický zisk z liečby primeraný vynaloženým nákladom na liečbu.”

Odborník zo Slovenskej spoločnosti pre famakoekonomiku Dominik Tomek, hovorí, že hoci sa dostupnosť inovatívnych liekov zlepšila, “v absolútnych číslach sa naša spotreba onkologických liekov nemôže ešte stále porovnávať so spotrebou napríklad krajín EÚ15.” Je však otázne “či všetci pacienti a vo všetkých regiónoch Slovenska majú rovnaký prístup k týmto liekom a liečbe. Skúsenosti z iných krajín, aj tých veľmi bohatých, skôr naznačujú, že aj tu budú individuálne alebo regionálne rozdiely v dostupnosti tejto liečby.”

“Z pohľadu systémového – cenotvorba a kategorizácia a platby poisťovní sa dá povedať, že onkologický pacient na Slovensku je, aj v porovnaní s Európou, na tom uspokojujúco v oblasti protinádorových liekov, za ktoré nedopláca a sú plne hradené zo základného zdravotného poistenia”, hovorí Dominik Tomek.