Lekári a ďalšie profesia majú po EÚ migrovať ľahšie

Zdroj: Brittany Randolph, www.creativecommons.org

Dopyt sa bude musieť riešiť okrem iného aj prostredníctvom mobilných a dobre kvalifikovaných odborníkov z iných členských štátov EÚ. Komisia sa domnieva, že sa môžu stať “kľúčovým zdrojom rastu, ale len vtedy, ak sa dokážu ľahko dostať tam, kde sa práca ponúka, a na to je potrebné rýchle, jednoduché a spoľahlivé uznanie ich kvalifikácií v EÚ. Komisia dnes preto prijala návrh na modernizáciu smernice o odborných kvalifikáciách.

Smernica má zjednodušiť pravidlá mobility odborníkov v rámci EÚ prostredníctvom európskeho profesijného preukazu pre všetky povolania, ktorý by proces uznávania kvalifikácií uľahčil a urýchlil. Návrh rieši aj „spotrebiteľskú stránku“ tým, že vyzýva členské štát, aby preskúmali rámec svojich regulovaných povolaní, pričom sa majú snažiť riešiť obavy verejnosti týkajúce sa jazykových zručností a absencie účinných výstražných mechanizmov v prípade porušenia povinností pri výkone povolania, a to najmä v sektore zdravotníctva.

Komisár pre vnútorný trh a služby Michel Barnier uviedol: „Európa dnes čelí mnohým výzvam. Jednou z nich bude zvýšiť dopyt po vysokokvalifikovaných pracovných miestach v celej EÚ. Dnešný návrh smernice o odborných kvalifikáciách reaguje na potrebu zavedenia hladko fungujúceho systému uznávania kvalifikácií v záujme podpory mobility odborníkov v rámci Európy. Dobre kvalifikovaným odborníkom sa tak uľahčí možnosť ísť tam, kde existujú voľné pracovné miesta. A to bude pre rast európskeho hospodárstva určite prínosom. Som presvedčený o tom, že myšlienka európskeho profesijného preukazu – elektronického osvedčenia – je tým správnym krokom vpred, keďže zjednoduší a urýchli proces uznávania kvalifikácií mobilných odborníkov.“

Zavedenie európskeho profesijného preukazu má priniesť  odborníkom možnosť ľahšie a rýchlejšie uznania ich kvalifikácií. Takisto by mal uľahčiť dočasnú mobilitu. Preukaz bude dostupný podľa prejaveného záujmu jednotlivých povolaní, pričom už teraz je zrejmé, že najväčší záujem o používanie tohto preukazu prejavili napríklad zdravotné sestry a horskí vodcovia. Preukaz sa spája s optimalizovaným procesom uznávania vykonávaným v rámci existujúceho informačného systému o vnútornom trhu , bude mať podobu elektronického osvedčenia a umožní odborníkom poskytovať služby alebo zriadiť si sídlo v inom členskom štáte.

Všetci občania, ktorí sa snažia získať uznanie svojej odbornej kvalifikácie, by mali mať možnosť navštíviť jednotné kontaktné miesto namiesto toho, aby sa museli obrátiť na viaceré orgány verejnej správy. Toto jednotné kontaktné miesto, ktoré priniesla smernica o službách, umožní občanom získať na jednom mieste informácie o dokumentoch potrebných na uznanie ich kvalifikácií a uzavrieť aj všetky online postupy uznávania.

Smernica predpokladá aj aktualizáciu minimálnych požiadaviek na odborné vzdelávanie pre doktorov, zubných lekárov, farmaceutov, zdravotné sestry, pôrodné asistentky, veterinárnych lekárov a architektov. Harmonizácia minimálnych požiadaviek na odborné vzdelávanie v prípade týchto povolaní sa uskutočnila pred 20 až 30 rokmi. V ich aktualizácii sa odráža vývoj týchto povolaní a vzdelania v týchto oblastiach. Napríklad vstupná úroveň v prípade odbornej prípravy pre zdravotné sestry a pôrodné asistentky sa zvýšila z 10 na 12 rokov všeobecného vzdelania.

Mechanizmus uznávania musí obsahovať aj výstražnú zložku. Znamená to, že príslušné orgány členského štátu budú povinné upozorniť príslušné orgány všetkých ostatných členských štátov na odborníka v zdravotníctve, ktorého výkon odbornej činnosti zakázal verejný orgán alebo súd.