Majster alkohol

Pozadie:

Alkohol spolu s fajčením a nezdravým stravovaním najviac ovplyvňuje zdravotný stav občanov EÚ. Európania zastávajú v rebríčku svetovej spotreby alkoholu prvé miesto (v miere konzumácie na hlavu). Alkohol je v EÚ príčinou každého 10. ochorenia a je taktiež významným faktorom zapríčiňujúcim predčasné úmrtia.

V októbri 2006 prijala Komisia komuniké o redukcii alkoholom spôsobených ujem a sociálnych škôd. Dokument stanovuje 5 priorít boja proti alkoholizmu: ochrana detí a mládeže, predchádzanie dopravným nehodám zapríčineným alkoholom, redukcia negatívneho dopadu na ekonomiku, podpora štúdií hodnotiacich dopad alkoholizmu na ľudské zdravie a zber a rozširovanie relevantných dát o tomto probléme (viac o alkoholovej stratégii EÚ: EurActiv.sk 24.10.2006).

Otázky:

Špeciálny prieskum Eurobarometru publikovaný 14. marca 2007 podáva všeobecný obraz o alkoholových zvyklostiach Európanov a o ich postoji k snahe EÚ znížiť mieru alkoholizmu.

Závery prieskumu ukazujú, že za obdobie 2003-2006 vzrástla miera konzumácie alkoholu o 6%. Výrazné sú tiež rozdiely v rodovej a socio-ekonomickej štruktúre konzumentov. Zdá sa, že alkohol pije viac mužov ako žien (84% oproti 68%). Taktiež ľudia s vyšším vzdelaním konzumujú alkohol častejšie: „Ľudia v domácnosti, osoby s nižším vzdelaním a tí nad 55 rokov sa vo všeobecnosti zdržiavajú požívania alkoholu.“

Výskum sa tiež zameral na postoje ľudí k varovaniam o škodlivosti alkoholu na fľašiach a v reklame. 77% opýtaných by súhlasilo s týmito varovaniami na fľašiach, ak by sa týkali tehotných žien a vodičov motorových vozidiel. 21% opýtaných s týmito varovaniami nesúhlasí.

Čo sa týka cien alkoholu, zdá sa, že ich výška má len minimálny efekt na mieru konzumácie u dospelých. Naopak, mladí respondenti odpovedali, že ak by ceny prudko vzrástli, kupovali by menej alkoholu.

52% opýtaných si myslí, že ochrana pred ujmami plynúcimi z užívania alkoholu je vecou osobnej zodpovednosti, na druhej strane 44% je presvedčených, že takáto ochrana je vecou spoločnosti a verejných autorít. Podľa výskumu práve konzumenti alkoholu kladú väčší dôraz na osobnú zodpovednosť.

Počas uplynulého mesiaca konzumovalo alkohol v priemere takmer deväť z desiatich Európanov.

Situácia na Slovensku

V prípade Slovákov, 25% respondentov uviedlo, že za posledný rok alkohol nepilo. Päť percent tvrdilo, že ho pilo denne, 29% raz do týždňa a 20% jedenkrát za celý mesiac. Bezmála 2/3 Slovákov si dajú jeden alebo dva poháriky a 14% údajne nevypije ani jeden.

Slováci sú v rámci EÚ najviac presvedčení o tom, že každý je sám zodpovedný za to, aby sa chránil pred škodlivými následkami konzumácie alkoholu. Uviedlo to až 75% opýtaných.

Odhliadnuc od veku konzumentov, ak by sa ceny alkoholu zvýšili o štvrtinu, k nákupu menšieho množstva by prikročili najmä Rumuni, Bulhari, Česi a Slováci. Ceny by ale ovplyvnili len necelú polovicu konzumentov z týchto krajín.

Slováci patria do pätice národov, ktoré najviac nesúhlasia s ideou varovných etikiet na alkoholových fľašiach. Spomedzi členských krajín  EÚ sme tiež najväčšími zástancami zákazu reklám na alkoholické nápoje. Dôvodom je ochrana mladých ľudí. Spolu s Litovčanmi sme horlivými stúpencami zákazu podávania a predávania alkoholických nápojov osobám mladším ako 18 rokov.

Na Slovensku si je žiaľ len 57% ľudí vedomých, že alkohol za volant nepatrí.

Pozície:

Európska aliancia alkoholovej politiky (Eurocare) – aliancia združujúca mimovládne organizácie pôsobiace v oblasti alkoholovej prevencie a v boji proti alkoholizmu – dúfa, že Eurobarometer bude pravidelne opakovaný, čo by umožnilo merať úspešnosť alkoholovej stratégie EÚ. Andrew McNeil (Eurocare): „Aj keď výsledky výskumu naznačujú, že v tejto problematike je potrebné vykonať ešte veľa práce, je tu zjavná verejná podpora pre boj proti požívaniu alkoholu pri vedení motorových vozidiel a rovnako pre boj proti alkoholizmu u mladistvých.“