Nemecko zastaví reklamu na tabak

 

Pozadie

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/33/EC z 26. mája 2003 o približovaní zákonov, smerníc a administratívnych ustanovení členských štátov, týkajúcich sa reklamy a sponzorstva tabaku a tabakových výrobkov zakazuje reklamu na tabak v tlačených médiách, v rádiu a na internete v Európe. Stavia mimo zákon reklamu na tabak na medzinárodných športových podujatiach, no stále umožňuje sponzorovanie lokálnych podujatí, navštevovaných občanmi jedného členského štátu, výrobcami tabaku. Nevzťahuje sa však na reklamu v kinách a na bilboardoch či na používanie reklamných predmetov. Reklama na tabak v televízii je zakázaná od roku 1990 smernicou Televízia bez hraníc.

Smernicu o reklame na tabak do svojej národnej legislatívy doteraz neimplementovali Nemecko, Španielsko, Luxembursko, Česká republika a Maďarsko.

Na Slovensku je je reklama tabakových výrobkov v oblasti televízneho a rozhlasového vysielania všeobecne zakázaná § 33 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.. Táto úprava taktiež zakazuje obchádzanie zákazu prostredníctvom používania napríklad ochranných známok vo vysielacom čase vyhradenom reklame a telenákupu. Zákazy pre tabakové firmy sú na Slovensku už tradične prísnejšie než požiadavky Európskej únie. Absolútny zákaz pre reklamu v médiách vrátane kín a vonkajšej reklamy platí od roku 1996.

Nemecká vláda požiadala Európsky súdny dvor (ESD) o zhodnotenie platnosti Smernice. Nemecko tvrdí, že európski zákonodarcovia schválením smernice prekročili svoje právomoci podľa ustanovení článku 95 Zmluvy o EÚ o jednotnom trhu EÚ. Nemecko ďalej tvrdí, že legislatívne východisko smernice je nesprávne a naďalej povoľuje reklamu na tabak v novinách a na internete.

Zároveň s výzvou nemeckej vlády podali majitelia automobilového pretekárskeho okruhu Nürburgring podali na Súd prvej inštancie sťažnosť, že zákaz sponzoringu tabakovými spoločnosťami im protizákonne spôsobí ekonomickú ujmu.

Generálny advokát Európskeho súdneho dvora (ESD) 14. júna 2006 súdu odporučil, aby žiadosť Nemecka o čiastočné anulovanie smernice z mája 2003 o reklame a sponzoringu tabakových výrobkov v médiách okrem televízie zamietol. V stanovisku Generálneho advokáta sa uvádza, že legislatívne východiská smernice sú správne.

Názor Generálneho advokáta nie je pre ESD záväzný, no súd ho vo väčšine prípadov akceptuje. Sudcovia ESD teraz prípad zvážia, vydanie rozsudku je vo výhľade.

Otázky

Nemecký minister pre ochranu spotrebiteľa Horst Seehofer 14. júna 2006 oznámil, že nemecká vláda sa podvolí rastúcemu tlaku zo strany Spolkovému snemu predložíme návrh zákona s cieľom zosúladiť situáciu v krajine s odporúčaniami ESD o reklame na tabak,“ uviedol minister vo svojom vyhlásení.

Seehofer ďalej zdôraznil, že žiadosť na ESD podala bývalá vláda Gerharda Schrődera. Súčasná vláda napriek plánom vydať vlastný zákaz nemá v úmysle stiahnuť žiadosť z ESD. Uviedol, že konanie v prípade smernice o zákaze reklamy na tabak bolo motivované skôr obavami o práve občanov členských štátov EÚ na udržanie suverenity nad niektorými oblasťami legislatívy, než nejakou silnou opozíciou voči zákazu reklamy na tabak. „Tento súdny proces nikdy nebol o zablokovaní ochrany nefajčiarov,“ vyhlásil Seehofer, „ skôr o otázke oblastí kompetencií medzi EÚ a jej členskými štátmi.“

Pozície

Európsky komisár pre zdravie a ochranu spotrebiteľa Markos Kyprianou uviedol, že poženie Nemecko pred ESD, ak bude krajina naďalej odmietať transponovať smernicu do svojej národnej legislatívy (EurActiv.com, 19. apríl 2006).

Nasledujúce kroky

  • Komisia 28. júna 2006 rozhodne o ďalšom postupe.