Nie všetci si chcú pochutiť na klonovanej Dolly

Foto: flickr.com (cwc22)

Pozadie

Európska komisia zvažuje otvoriť európsky trh pre klonované potraviny. Vo februári 2007 požiadala Európsky úrad pre potravinovú bezpečnosť (EFSA) o vypracovanie štúdie o možných rizikách takéhoto kroku. Výsledok je pozitívny. Podobne kladne sa už  vyjadrili aj experti v Spojených štátoch amerických (EurActiv 14/01/08).

Otázky

Európska skupina pre etiku vedy (EGE) vo svojom stanovisku uvádza, že “pre schválenie produkcie mäsa z klonov a ich potomkov nevidí presvedčivé argumenty.” EGE sa odvoláva na týranie zvierat: “zvažujúc súčasnú úroveň utrpenia a zdravotných problémov zvieracích samíc (matiek) a zvieracích klonov, EGE má obavy, či je klonovanie zvierat pre produkciu mäsa eticky ospravedlniteľné. Či je toto možné vztiahnuť aj na potomstvo, je otvorenou otázkou pre ďalší vedecký výskum.”

Ak sa mäso z klonovaných zvierat predsa len dostane na trh, Skupina upozorňuje na niekoľko svojich požiadaviek:

  • Bezpečnosť potravinových produktov musí byť zaručená.
  • Svetová organizácia pre zdravie zvierat (OIE) musí poučiť laboratóriá a genetické farmy o zásadách práv zvierat.
  • Musí sa zabezpečiť mechanizmus vystopovateľnosti pôvodu mäsa, vrátane produktov dovezených zo zahraničia.

EGE ďalej navrhuje skúmať vplyv klonovania na zvieratá a ich práva aj z dlhodobého hľadiska. Podľa nich je tiež potrebné prijať dostatočne účinné opatrenia na zabezpečenie ochrany genetického dedičstva živočíšnych druhov. Skupina upozorňuje, že pred vydaním osvedčenia je potrebné, aby sa vyriešila otázka označovania produktov a ochrany duševného vlastníctva. Odporúča organizovať verejné diskusie “o vplyvoch farmárskeho klonovania zvierat na poľnohospodárstvo a životné prostredie.” Okrem toho treba poznať spoločenský dopad, ako aj dopad na vývoj konzumácie a distribúcie takto vyrobeného mäsa.

Pozície

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vo vyhlásení EGE “rozpoznáva, že otázka klonovania zvierat stavia etické, morálne a iné spoločenské otázky, ktoré sú mimo kompetencií [EFSA].” EGE tým podľa EFSA dopĺňa vedecký výskum.

Connie Tipton (Medzinárodná asociácia mliekarenského priemyslu – IDFA) konštatuje, že európska spoločnosť sa nachádza v bode, kde sa nachádzala tá americká pred rokom. V USA vtedy prebiehali diskusie o tom, či má konzumácie potravín z klonovaných zvierat nepredvídateľné dopady na ľudské zdravie, hospodárstvo, ale aj práva samotných zvieracích klonov. Dodala: “Pre výrobcov mlieka nie je nič dôležitejšie, než dôvera ľudí v mlieko a mliečne produkty.”

Bruce Knight, štátny tajomník Ministerstva poľnohospodárstva USA, povzbudzuje k “zachovaniu dobrovoľného moratória na uvádzanie mlieka a mäsa zo zvieracích klonov do potravinového zásobovania.” Tieto slová vyriekol aj napriek tomu, že americké potravinárske úrady prehlásili produkty z klonovaných zvierat za bezpečné pre ľudský organizmus. Bruca Knighta podporila IDFA.