PHEA: Výkonná agentúra pre verejné zdravie a aktuálne výzvy

16. februára 2007 bola zverejnená výzva na predkladanie projektov v rámci komunitárneho programu verejného zdravia. Termín končí 21. mája 2007. O schválených projektoch sa má rozhodnúť na jeseň tohto roku.

Akčný program Spoločenstva v oblasti verejného zdravia (2003 – 2008) (ďalej len „rozhodnutie o programe“). Program sa implementuje prostredníctvom ročného plánu práce určujúceho priority a kroky, ktoré treba vykonať, vrátane pridelenia finančných prostriedkov. Z predchádzajúcich výziev na predloženie návrhov už bolo na financovanie vybraných 267 projektov.

Celková orientačná suma na výzvu na predloženie návrhov sa odhaduje na 33 888 000 eur. Projekty by mali byť svojím charakterom inovačné a nemali by prekročiť maximálnu dĺžku trvania tri roky. Výška obvyklého finančného príspevku na príjemcu teda môže byť najviac 60 % oprávnených nákladov na posudzované projekty. Maximálne spolufinancovanie na príjemcu (t. j. na hlavného a vedľajšieho príjemcu) vo výške 80 % oprávnených nákladov je možné pri projektoch s významnou európskou pridanou hodnotou. Najviac 10 % počtu financovaných projektov by malo získať spolufinancovanie nad 60 %.

Orientačná suma finančnej účasti Spoločenstva na projektoch vybraných v počiatočnej fáze rokovaní môže byť až o 20% nižšia alebo až o 5 % vyššia ako výsledná suma.

Priority na rok 2007:

 • Rozvoj a koordinácia systému zdravotných informácií a vedomostí
 • Prevádzkovanie systému zdravotných informácií a vedomostí
 • Vytvorenie mechanizmov na predkladanie správ o zdravotných problémoch a ich analýz  a na vypracúvanie správ o verejnom zdraví
 • Rozvíjanie stratégií výmeny informácií a reakcia na ohrozenia prenosnými chorobami
 • Elektronické zdravotníctvo
 • Informácie o životnom prostredí a zdraví
 • Podpora výmeny informácií a skúseností o osvedčených postupov
 • Hodnotenie vplyvu na zdravie a zdravotných technológií
 • Činnosti na zlepšenie zdravotných informácií a vedomostí na rozvoj  verejného zdravia
 • Rýchla a koordinovaná reakcia na zdravotné ohrozenia
 • Schopnosť zvládnuť pandemickú chrípku a riešiť osobitné zdravotné ohrozenia
 • Všeobecná pripravenosť a reakcia
 • Bezpečnosť  krvi, tkanív, buniek a  orgánov
 • Určujúce faktory zdravia
 • Podpora kľúčových stratégií Spoločenstva v oblasti návykových látok
 • Činnosti súvisiace s drogami
 • Integračné prístupy k životnému  štýlu
 • Opatrenia v oblast i verejného zdravia na riešenie širších určujúcich faktorov zdraviaPredchádzanie chorobám a úrazom
 • Budovanie kapacít

PHEA je predovšetkým zodpovedná za realizáciu programu:

 • ročne uverejňuje výzvy na predkladanie návrhov, hodnotiť, rokovať o grantových dohodách a podpisovať ich a riadiť projekty vybraté na spolufinancovanie;
 • uverejňuje výzvy na predkladanie ponúk a verejné zmluvy na poskytovanie služieb;
 • rozširuje know-how a osvedčené postupy z predchádzajúcich projektov;
 • organizuje pracovné stretnutia;
 • podporuje výmenu a koordináciu medzi všetkými zúčastnenými stranami a s inými orgánmi Spoločenstva a členských štátov a aktivity prostredníctvom siete Národných koordinačných stredísk programu pre verejné zdravie;
 • reaguje na výsledky projektov a posielať správy zodpovedným za prípravu politík v rámci Generálneho riaditeľstva pre zdravie a ochranu spotrebiteľa (GR SANCO) a iným zainteresovaným stranám a bude sa snažiť uľahčiť rozvíjanie Programu verejného zdravia.

Agentúra bola založená 1. januára 2005 na obdobie šiestich rokov (do 31. decembra 2010) s cieľom riadiť viacročný Program verejného zdravia Európskej komisie, v rámci ktorého sa podporujú opatrenia zamerané na zlepšenie a ochranu ľudského zdravia v Európskej únii (EÚ).Agentúra sídli v Luxemburgu a má asi 30 zamestnancov.

Národným kontaktným bodom na Slovensku je:

Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbova 2
Bratislava
Tel: 02/59.373.268
Fax:02/54.777.465