Priemysel má záujem na online zdravotníctve

 

Pozadie:

Lekárske omyly, ktorým je možné zabrániť, sú jednou z hlavných príčin úmrtí v západných spoločnostiach, čo spôsobuje 195 000 úmrtí v USA a 30 000 v Nemecku – a to je viac než autonehody, AIDS a rakovina prsníka dohromady. Podľa týchto čísel sú náklady odstrániteľných lekárskych omylov v USA vo výške 17 až 29 miliárd dolárov ročne. Výskum tohto fenoménu naznačuje, že 20% týchto úmrtí je spojených s nedostatkom informácií a/alebo zlého manažovania informácií.

Podmienky, ktoré robia ľudí zraniteľnými pred chorobami, sú celosvetovo na vzostupe. Do roku 2015 sa počet ľudí na Zemi vo veku 60 rokov a viac, čo bolo v roku 2000 650 miliónov, sa takmer zdvojnásobí na 1,2 miliardy. Súčasne sa očakáva, že 1 miliarda ľudí bude mať nadváhu. Do roku 2050 bude 30% populácie EÚ staršia než 65-ročná.

Tento vývoj vyústi do závažného celosvetového posunu v zdravotnej starostlivosti:

 • Liečenie chronických chorôb, ktoré si vyžadujú dlhodobú starostlivosť, nahradí reakcie na akútne ochorenia ako hlavné ohnisko systému zdravotnej starostlivosti. Viac pacientov bude trpieť dlhodobými ochoreniami, ktoré si nebudú vyžadovať permanentnú hospitalizáciu. Domovy sa pridajú alebo dokonca nahradia nemocnice ako hlavné miesta poskytovania zdravotnej starostlivosti.
 • Súčasne sľubuje genetická revolúcia nástup nových druhov liekov, ktoré by mali byť omnoho viac adaptované stavu pacienta, čo by malo umožniť personalizovanú terapiu.

Úlohy, ktoré z toho vyplývajú, môžu byť dosiahnuté len sieťou poskytovateľov zdravotnej starostlivosti vrátane profesionálnych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ako aj príbuzných. Vďaka vyššej mobilite populácií industrializovaných krajín rovnako ako rastúcich ekonomík by malo byť možné vzájomné prepojenie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na vzdialenosti a prekračovať ich. To by zahŕňalo napr.:

 • monitorovanie zdravotného stavu pacienta (aktivita, výživa, váha, krvný tlak a iné faktory)
 • automatizované poplašné systémy pre profesionálov zdravotnej starostlivosti v prípade výskytu anomálií
 • elektronické zdravotné záznamy v interoperabilných formátoch, umožňujúcich ich ľahkú výmenu medzi ošetrovateľmi
 • dátovú bezpečnosť a mechanizmy na manažment práv, ktoré zabezpečia ochranu súkromia pacientov v priebehu takýchto prenosov údajov
 • ľahko prístupné zdravotné a farmaceutické poznatky
 • priamy osobný kontakt medzi pacientmi, príbuznými a profesionálmi zdravotnej starostlivosti

Komisia uznala väčšinu z týchto základných potrieb vo svojom akčnom pláne z roku 2004, nazvanom e-zdravotníctvo. Navyše sa e-zdravotníctvo stalo jednou z desiatich priorít akčného plánu e-Európy z roku 2005, ktorý je realizovaný v rámci iniciatívy i2010.

Otázky:

Novo založená zdravotná aliancia Continua spája spoločnosti z IKT (softvér, hárdvér, siete) sektora, výrobcov zdravotníckych a fitness zariadení a farmaceutické spoločnosti. Za cieľ si stanovila „podporiť nezávislosť prostredníctvom zriadenia systému interoperabilných osobných telezdravotníckych riešení, ktoré by poskytli ľuďom a organizáciám moc lepšie manažovať zdravie a pocit zdravia.

Konkrétne ide o systém zosieťovaných zariadení (merače krvného tlaku, váhy, dávkovače piluliek, rôzne druhy senzorov) v domácnostiach, ktoré by hladko pracovali s adaptovanými zariadeniami v kancelárii doktora alebo ošetrovateľa – „rozšírenie zdravotnej starostlivosti domov“, ako povedal predseda Continua David Whitlinger. Profesionáli by sa starali o softvér, ktorý by analyzoval prenesené údaje a požadoval by bližšie informácie v prípade anomálií. Cez užívateľsky priaznivé počítače, telefonické alebo televízne rozhrania by sa mohli doktori a ošetrovatelia skontaktovať s pacientmi. Taký istý druh systému by bol použitý na monitorovanie ľudí, ktorí v súčasnosti nemajú zdravotný problém, ktorých nazvala Continua ako „zdraví s obavami“.

Aliancia vidí pre široké použitie systémov e-zdravotníctva tri hlavné trhové segmenty:

 • Monitorovanie pacientov, ktorí majú dlhodobé problémy, chronické choroby a kritický stav. Dnes je väčšina týchto ľudí v nemocnočných zariadeniach alebo prinajmenšom potrebujú pravidelnú návštevu ordinácie. E-zdravotníctvo by mohlo byť alternatívou, ktorá by znížila zdroje, tvrdí aliancia.
 • Preventívne monitorovanie zdravia starších spoluobčanov. V tomto prípade by spojenie bolo najmä medzi staršími ľuďmi a ich dospelými deťmi, ak nežijú spoločne. Tiež by mohli zahŕňať rodinného doktora alebo, ak by bola osoba už v kritickom stave, špecialistu. Vo väčšine týchto prípadov by boli náklady znášané samotnými pacientmi.
 • Monitorovanie a trénovanie fitness s trénerom. Ľudia, venujúci sa ambicióznemu športovému tréningu by mohli kontaktovať svojo fitness konzultanta, nech by boli kdekoľvek a mohli by prediskutovať tréning, svoj zdravotný stav a ďalšie kroky online.

Aliancia chce podporiť šírenie systémov e-zdravotníctva nasledujúcimi krokmi:

 • OOtvorené štandardy a interoperabilita. To je veľmi dôležité na to, aby sa zabezpečilo, že jednotlivé spoločnosti nebudú dominovať subsektorom e-zdravotníckeho trhu, čo by mohlo narušiť rastový potenciál celého sektora. Najmä malé a stredné podniky závisia na otvorených štandardoch, ktorými sa integrujú do infraštruktúry väčších spoločností.
 • Certifikácia. Zariadenia, rešpektujúce štandardy a kompatibilný hardvér a softvér, budú mať známku Continua ako signál pre spotrebiteľov a zdravotných profesionálov.
 • Priaznivé regulačné prostredie. Niektoré regulácie sa už na zdravotné služby v USA a EÚ aplikujú. Záujmom aliancie je to, aby boli harmonizované regulačné opatrenia na celom svete, aby odpadla požiadavka technickej modifikácie produktu, navrhovaného pre rôzne oblasti sveta.
 • Zvyšovanie povedomia verejnosti a tých, ktorí majú právomoc rozhodovať.

Otázky, na ktoré je potrebné nájsť odpoveď, sú:

 • Financovanie. Monitorovanie chronicky chorých pacientov by mohlo značne znížiť súčasné náklady a preto by mohlo viesť k ospravedlneniu argumentov, že náklady by mal niesť systém sociálneho zabezpečenia. Preventívne monitorovanie by malo byť platené pacientmi, kedykoľvek by to bolo možné. Mohlo by to vyústiť do dvojitého zdravotného systému, rozdeleného na báze príjmu.
 • Prístupnosť a inklúzia. Nie každý je počítačovo zdatný na to, aby dokázal narábať s rozhraniami e-zdravotníckych zariadení a prístup k internetu je doposiaľ v Európe distribuovaný veľmi nerovnomerne. Vysporiadanie sa s otázkou digitálnej medzery a e-inklúzie je preto nevyhnutnou podmienkou na využitie plných prínosov takéhoto systému pre všetkých občanov.
 • Súkromie. Osobné zdravotné údaje pacientov predstavujú najcitlivejší druh osobných údajov. Bezpečné kódovanie na všetkých úrovniach musí byť preto implementované vo všetkých takýchto systémoch.
 • Outsourcing. Časť monitorovacích aktivít by mohla byť outsourcovaná do krajín s nižšími mzdami. To by však sťažilo kontrolu dodržiavania európskych štandardov a mohlo vy viesť k tlaku na mzdy v sektore zdravotníctva.

Pozície:

Komisár pre ochranu spotrebiteľa Markos Kyprianou povedal: „E-zdravotníctvo môže dať moc do rúk pacientov a zlepšiť zdravotnú starostlivosť. Čo je ešte dôležitejšie, môže zachrániť životy tým, že zníži priestor pre omyly medicíny. Potrebujeme partnerstvo medzi ministrami zdravotníctva, poskytovateľmi technológií, združeniami pacientov a zdravotnými MVO-čkami, aby sme vypustili plný potenciál e-zdravotníctva v Európe. Konferencia v Tromso je krokom k tomu.“

Komisárka pre informačnú spoločnosť Viviane Redingová dodala: „Európsky prístup k e-zdravotníctvu by mal byť o míňaní eúr na pacientov, nie na papierovanie. Elektronické zdravotné záznamy môžu napr. pomôcť doktorom diagnostikovať chorobu a predpísať presnú liečbu, čím sa znížia omyly. Znamená to tiež zníženie papierovania, aby sa zlepšila efektivita. Elektronické spracovanie v Dánsku šetrí ročne 1 milión eur a úspora by mohla narásť na 3,5 milióna eur ročne, ak by boli všetky papiere zasielané elektronicky.“

BEUC, Európska organizácia spotrebiteľov, vyhlásila v roku 2002: „Vďaka rýchlej evolúcii online zdravotnej praxe je súrne potrebný silný regulačný rámec. BEUC najmä zamieta riešenie cez trhový mechanizmus, pretože vidíme regulačné opatrenia ako záruku ochrany informácií a nie nevyhnutne pre posúdenie kvality. Uznávame revolučný potenciál internetu ako nástroja na ponuku zdravotných informácií a služieb, ale máme hlboké obavy z možného zneužitia a situácie ohrozenia života, ktoré by to mohlo vyprovokovať. Zdravotné informácie online by mali zohrávať komplementárnu úlohu pri rozširovaní znalostí občanov a zdravotného povedomia, ale pre ich potreby sú nevyhnutné štandardizované kritériá a iné sebaregulačné opatrenia.“

Ďalšie kroky:

 • aliancia Continua plánuje vydať svoje vodítka do leta 2007
 • certifikačný program by mal byť pripravený a spustený do leta 2008