ÚDZS: Prístup k zdravotnej starostlivosti v EÚ aktuálne

Krátka správa

Ak počas dovolenky ochoriete v niektorej z uvedených krajín, platia pre občanov EÚ uvedené pravidlá podľa práva tejto krajiny. Niektoré sú podobné, ako u nás, ale všetky tieto krajiny (EÚ, EHP a Švajčiarsko) pristupujú k uvedenému podľa vlastného práva.

Všeobecne platí, že pacient z inej krajiny počítať s výdavkami v hotovosti priamo u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ale aj pri výdaji liekov, či vyšetrení u špecialistu. Tie mu následne príslušná pobočka zdravotnej starostlivosti refunduje podľa národného práva. V krajinách, kde sa vyžaduje spoluúčasť, musí pacient počítať i s týmito nákladmi. V prípade, že si neuplatní refundáciu na mieste, môže tak urobiť aj na Slovensku, kde posudzuje jeho zdravotná poisťovňa individuálne daný prípad.

Ak sa Slováci chcú vyhnúť neočakávaným výdavkom, odporúča sa vyhľadať zdravotnícke zariadenie, ktoré má zmluvu s národnou zdravotnou poisťovňou, prípadne patrí obci alebo kryje výkony národnej zdravotnej služby a mať po ruke platný EPZP. Odporúča sa disponovať aj jeho kópiami EPZP.

Ako navigátor poslúži nedávno publikovaný aktuálny prehľad o prístupe k zdravotnej starostlivosti ÚDZS v krajinách EÚ, EHP a Švajčiarka.

ÚDZS tiež upozorňuje, že občania SR, ktorí sa od júla musia registrovať ako poistenci iného členského štátu Európskej únie (EÚ), majú v ordináciách lekárov nárok na rovnakú starostlivosť ako poistenci slovenských poisťovní. Hovorca úradu Milan Michalič uviedol, že poskytovatelia si za nich fakturujú aj rovnaké ceny.

Od júla sa ako poistenci iného štátu evidujú ľudia, ktorí majú bydlisko v SR, ale poberajú dôchodok len z iného členského štátu EÚ alebo Švajčiarska. Takisto ide o poistencov, ktorých živiteľ rodiny je zárobkovo činný v inom členskom štáte EÚ alebo vo Švajčiarsku.

Na živiteľa rodiny sú naviazaní nezaopatrení rodinní príslušníci, teda deti do veku 26 rokov, manžel alebo manželka, ktorí sú poberateľmi rodičovského príspevku, osobne sa celodenne starajú o dieťa do šesť rokov, nie sú zamestnaní ani samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a sami si platia zdravotné poistenie. Na živiteľa sú tiež naviazaní manžel alebo manželka, ktorí nie sú zamestnaní ani SZČO a dosiahli dôchodkový vek, pričom im nevznikol nárok na dôchodok, alebo sú invalidní a nevznikol im nárok na invalidný dôchodok. Prípady, ktoré vznikli do 1. júla, sa však budú registrovať až od 1. januára budúceho roku. Tie prípady, ktoré vznikli po 1. júli, sa registrujú priebežne.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou je styčný orgán pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti vo vzťahu k členským krajinám Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska. V zmysle Rozhodnutia Správnej komisie pre sociálne zabezpečenie migrujúcich osôb je Slovensko povinné s účinnosťou od 1. januára 2006 vydávať Európsky preukaz zdravotného poistenia, ktorý je doklad preukazujúci nárok na poskytnutie potrebnej zdravotnej starostlivosti počas pobytu v inom členskom štáte EÚ.