Propagácia linky 112 je slabá, tvrdí EP

Krátka správa

Podľa rokovacieho poriadku EP môže písomné vyhlásenie v rozsahu najviac 200 slov predložiť maximálne 5 poslancov. Záležitosť, ktorá je jeho predmetom, pritom musí spadať do rámca činnosti Európskej únie. Písomné vyhlásenia sú následne na určitú dobu umiestnené pred vchod do rokovacej sály Európskeho parlamentu, kde k nim môže pripojiť svoj podpis každý poslanec. Ak vyhlásenie podpíše väčšina všetkých poslancov, predseda o tom informuje Parlament a mená podpísaných poslancov uverejní v zápisnici. 

Európsky parlament v najnovšom vyhlásení, ktoré získalo až 512 podpisov vyzýva členské štáty EÚ, aby využili svoje zdroje na zabezpečenie účinnosti služby čísla 112 v rámci celej Únie a žiada Európsku komisiu, aby zhodnotila skutočný stav využívania tohto čísla. Komisia má podľa europoslancov navyše riešiť problematiku tiesňovej telekomunikácie zapojením všetkých príslušných politík a nasledovať príklad krajín, ktoré ju riešia inovatívnymi spôsobmi.

Predkladatelia vyhlásenia, podpredsedovia Parlamentu Diana Wallis, Gerard Onesta, Alejo Vidal-Quadras a poslanci Marc Tarabella a Dimitrios Papadimoulis uviedli, že tragické živelné pohromy, ktoré toto leto postihli Európu, sú pripomenutím dôležitosti informovanosti obyvateľstva o existencii celoeurópsky platnej tiesňovej linky. Preto je podľa nich potrebné zvyšovať povedomie občanov o tomto čísle a zabezpečiť, aby sa všetky volania dôsledne vybavili.

“Teraz, keď Parlament prijal naše písomné vyhlásenie, očakávame od Európskej komisie, že zavedie Európsky deň propagovania linky 112 (každoročne 11. 2.) a bezodkladne začne vyhodnocovanie fungovania služby na čísle 112 vo všetkých členských krajinách EÚ”, uviedli títo poslanci.

Tiesňové telefónne číslo 112 bolo zriadené v roku 1991. Slovenská republika ho začala využívať v januári 2003 a v súčasnosti sa už používa vo všetkých 27 členských štátoch Európskej únie.