Protialkoholická stratégia EÚ nepopulárna

 

Pozadie

Európania pijú najviac na svete (merané na základe v množstva vypitého alkoholu na osobu) a alkohol jen zodpovedný za takmer každý desiaty prípad zlého zdravotného stavu a predčasnej smrti v Európe.

V súčasnosti EÚ pripravuje spoločnú antialkoholickú stratégiu. Politickým cieľom tejto stratégie bude zníženie negatívnych dopadov konzumácie alkoholu na ľudské zdravie a spoločnosť a mala by tiež prispieť k vyššej produktivite, keďže každý deň „po opici“ znamená významný pokles produktivity (podľa britskej štúdie až 27%).

Otázky

Štúdia z dielne The Weinberg Group, uskutočnená na objednávku združenia Brewers of Europe, prichádza k záveru, že „celoeurópske politiky, zamerané na zodpovednú konzumáciu alkoholu, sú nežiadané a nikto neočakáva, že by mohli fungovať“ a vyzýva k sformulovaniu a implementácii politiky EÚ proti škodlivým účinkom alkoholu s ohľadom na regionálne, národné a lokálne rozdiely v spotrebe a zneužívaní alkoholu.

Štúdia tiež vyzýva, aby budúce politiky EÚ boli podložené vedeckými dôkazmi, pretože bez dostatočného vedeckého základu a znalostí v tejto oblasti „existuje značné riziko zníženia vhodnej spotreby [alkoholu] s jej spoločenskými prínosmi.“ V tomto smere správa zdôrazňuje, že pozitívne spoločenské dopady miernej a zodpovednej konzumácie alkoholu neboli dostatočne preskúmané, „najmä aspekty ako sociálna súdržnosť“.

Nedávna štúdia Inštitútu pre štúdium alkoholu na objednávku Komisie pod názvom Alkohol v Európe tvrdí, že pitie alkoholu v európskych krajinách vykazuje oveľa podobnejšie charakteristiky, než sa predpokladalo. Vo väčšine krajín sa v 90. rokoch rozmohlo najmä nárazové pitie mládeže. V dokumente, zhrňujúcom stanoviská zúčastnených strán, ktorý je súčasťou štúdie, uvádza, že vládne i mimovládne organizácie vnímajú priemyselný lobing ako hlavnú prekážku efektívnej politiky na zníženie škodlivých účinkov alkoholu v dôsledku uprednostňovania ekonomických záujmov nad zdravotnými a pokusov o nasmerovanie politiky ku konkrétnym politickým opatreniam.

Antialkoholická stratégia EÚ by podľa diskusného dokumentu mala okrem ďalších otázok riešiť aj šoférovanie pod vplyvom alkoholu s cieľom do konca roka 2010 významne znížiť smrteľné dopravné nehody a úrazy, zapríčinené alkoholom, a pitie mladistvých, s cieľom znížiť vysoké riziko pitia u detí a dospievajúcich a posunúť vekovú hranicu, kedy začínajú piť.

Pozície

Organizácia Brewers of Europe varuje, že „medzi Generálnym riaditeľstvom Komisie pre zdravie a ochranu spotrebiteľa a európskymi spotrebiteľmi piva, vína, muštu a tvrdého alkoholu sa vytvára priepasť“. Európski výrobcovia alkoholických nápojov sa obávajú, že návrhy Komisie „budú spájať konzumáciu alkoholu so zneužívaním alkoholických nápojov“. „Univerzálna“ politika bez vedeckého základu nebude fungovať a môže negatívne ovplyvniť verejnú mienku, ak bude k spotrebiteľom alkoholu pristupovať ako k alkoholikom.“

Združenie popredných európskych výrobcov tvrdého alkoholu, Európske fórum pre zodpovedné pitie (EFRD), súhlasí s názorom, že by mali byť cielene riešené špecifické problematické schémy pitia a súvisiace negatívne dopady, no nie konzumácia alkoholických nápojov vo všeobecnosti, ktorá je pre väčšinu ľudí, ktorí pijú zodpovedne, bez škodlivých následkov.

Regionálne centrum Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu (WHO) poukazuje na to, že európsky región je regiónom, v ktorom je dvakrát vyšší počet výskytu ochorení, spojených s alkoholizmom, než v iných častiach sveta. WHO tiež uvádza, že v Európe vládne všeobecný trend k vyššej tolerancii čim dokonca schvaľovaniu opíjania sa mladých ľudí.

Európska aliancia pre verejné zdravie (EPHA) kritizuje alkoholový priemysel za čoraz cielenejšie zameranie na mladých ľudí ako spotrebiteľov. Tvrdí, že „zavedenie mierne alkoholických sladených nápojov má za následok zvýšenú úroveň pitia u mladých ľudí“.

Nasledujúce kroky

  • Komuniké Komisie o alkohole a zdraví by malo byť zverejnené v septembri 2006.