Riešenia e-health v domácej starostlivosti

Krátka správa

„Úsilie o prekonanie výziev, ktorým čelia systémy zdravotnej starostlivosti, vrátane tlaku na zvyšovanie kvality starostlivosti a súčasného znižovania nákladov, vedie k vzrastajúcemu záujmu o uplatňovanie riešení tele-health.“ Tvrdí to Datamonitor vo svojej správe nazvanej „Vzrastajúca rola tele-health v zdravotnej starostlivosti.“ Datamonitor je on-line sprostredkovateľská dátová firma zaoberajúca sa okrem iného aj prieskumom trhu.

Správa tvrdí, že miera domáceho využitia tele-health (monitorovanie pacienta na diaľku) bude v priebehu nasledujúcich rokov rýchlo rásť, dokonca päťkrát rýchlejšie než rastie klinický tele-health trh. Tento zahŕňa sprostredkovanie zdravotných služieb v nemocničnom prostredí. Ide o služby ako napríklad robotická chirurgia na diaľku. Vzrastajúci záujem o riešenie monitoringu pacienta na diaľku je spôsobený predovšetkým demografickými trendmi (rast a starnutie populácie) a úbytkom pracovných síl v oblasti zdravotníctva, konštatuje správa.

Tele-health je sprostredkovanie služieb a informácií v súvislosti so zdravotným stavom prostredníctvom telekomunikačných technológií, teda poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom, ktorí sa nenachádzajú v reálnom fyzickom dosahu lekára. Tele-health domáce monitorovacie zariadenia umožnia pacientovi odosielať svojmu lekárovi dáta ako hladina cukru v krvi a podobne bez toho, aby museli fyzicky navštíviť zdravotnícke zariadenie.

V júni 2006 bola založená Continua Health Alliance. Ide o alianciu združujúcu ICT firmy (software, hardware a siete), poskytovateľov zdravotníckych a rehabilitačných služieb a farmaceutické spoločnosti.

Zameriava sa na monitoring pacientov trpiacich na dlhodobé, chronické ochorenia, preventívny monitoring zdravotného stavu seniorov a na poskytovanie a monitoring rehabilitačných cvičení. Jej cieľom je „podporovať nezávislosť skrze vytvorenie systému riešení interoperabilného osobného tele-health, ktoré umožnia ľuďom a organizáciám lepšie spravovať svoje zdravie a zdravý životný štýl.“

S cieľom posilniť rozvoj systémov e-health, aliancia zdôrazňuje potrebu otvorenia otázky štandardov interoperability, certifikácie, priateľského regulačného prostredia a rovnako potrebu všeobecného posilňovania vedomia verejnosti a politických elít o danej problematike.

Tele-health zrejme čoskoro zavíta aj na Slovensko. Návrh Operačného programu Zdravotníctvo pre obdobie 2007-2013 počíta s nákupom mobilných mamografických jednotiek, ktorých výsledky získané v rámci Slovenska by mal spracovávať Východoslovenský onkologický ústav a.s. v Košiciach (EurActiv 13/09/07).