Stále priveľa nemocničných lôžok

Pozadie

Koncom decembra 2006 zverejnil Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky ČR publikáciu „Trendy vývoje zdravotnických dat v SR a ČR v letech 1994-2004“.

V štyroch kapitolách sa porovnáva demografický vývoj, sledujú sa vybrané ukazovatele zdravotného stavu (incidencia infekčných ochorení, zhubných novotvarov, hospitalizácii, pracovnú neschopnosť). Tretia kapitola sa zaoberá sieťou zdravotníckych zariadení a štvrtá personálnym pokrytím tohto odboru. Ak je to možné, dokumentuje pri konkrétnych ukazovateľoch postavenie oboch krajín v rámci EÚ-25.

Otázky

Z údajov vyplýva, že kým v roku 1991 na 10-tisíc obyvateľov Slovenska pripadalo 76 lôžok akútnej starostlivosti, v roku 2004 to bolo o 15 menej. Aj tak to však bolo o deväť viac, ako predstavoval priemer Európskej únie. V nej je 52 akútnych lôžok na 10-tisíc obyvateľov. Na 10-tisíc obyvateľov Česka na konci roka 2004 pripadalo 62 lôžok, čiže oproti Slovensku o jedno viac.

“Vybavenosť lôžkami v oboch republikách výrazne prevyšuje priemerné hodnoty Únie, svoju rolu tu však hrá i dosiaľ nedostatočné rozšírenie a využívanie služieb domácej zdravotnej starostlivosti,” píšu v štúdii jej autori.

Od roku 1994 do roku 2004 sa na Slovensku zvýšil počet praktických lekárov primárnej starostlivosti o 17,9 %. Najviac pribudlo praktických ženských lekárov – gynekológov. Kým v roku 1994 na jedného pripadalo 7109 žien, v roku 2004 “iba” 5288. Počet obyvateľov pripadajúcich na jedného lekára je na Slovensku vo všetkých prípadoch (starostlivosť o dospelých, deti a dorast, o ženy a stomatologická starostlivosť) mierne vyšší ako v Česku. Vyššia je aj návštevnosť ambulantných lekárov, píše sa ďalej v štúdii.

Priemerná dĺžka hospitalizácie v Česku i na Slovensku od začiatku 90. rokov výrazne klesla (približne o 5 dní), stále však takmer o jeden deň prevyšuje priemer EÚ. V súčasnosti v oboch krajinách pacient na akútnom lôžku leží o niečo dlhšie ako 8 dní.

Pozície

Minister zdravotníctva Ivan Valentovič  pred Vianocami na tlačovej besede uviedol, že na Slovensku je v súčasnosti zhruba 6 500 prebytočných lôžok a sieť sa musí reštrukturalizovať, ale nie je jasné, ktoré kapacity sa budú redukovať. Po 15. januári sa bude rozhodovať o reštrukturalizácii lôžkových zdravotníckych zariadení.

Podľa názoru lekárov, ktorých oslovil EurActiv.sk je primárny problém v nesprávnej  distribúcii lôžok v jednotlivých zdravotníckych zariadeniach a v chápaní, čo akútne lôžko presne je. Ako príklad uvádzajú detské nemocnice, ktoré pri súčasnom negatívnom demografickom trende sa stávajú nadbytočné, prípadne veľkosť oddelení a počet lôžok napríklad medzi internou, oftalmológiou či kožným oddelením. Problém počtu akútnych lôžok a lôžok pre dlhodobo chorých je podľa lekárov aj závažným ekonomickým problémom, nakoľko pri druhom type, vzhľadom na prevládajúcu ošetrovateľskú starostlivosť je potrebný nižší počet vysokokvalifikovaného personálu, ako sú odborní lekári a tým aj nákladovosť ich udržiavania je odlišná.