Štúdia: alkohol a cigarety nebezpečnejšie ako niektoré zakázané drogy

Canabis

Krátka správa

Autori štúdie s titulom „Vytvorenie racionálnej škály pre posúdenie škodlivosti potenciálneho zneužívania drog“, tvrdia, že súčasná metodológia a narkotický klasifikačný systém nie sú „ani špecifické, ani transparentné“, čo ovplyvňuje dôveru v ich presnosť a aj dôveru v samotné zdravotné úrady.

Vedci vypracovali nový rámec pre posudzovanie účinkov zakázaných drog, ktorý meria pri každej z drog jej skutočné spoločenské riziko. Výskum zohľadnil aj päť legálnych drog, kam sa radí alkohol a tabak. Štúdia si všímala tri parametre: vplyv na telesnú konštitúciu, účinky drogy a spoločenský vplyv drogy.

Výsledky publikoval 24. marca jeden z britských lekárskych časopisov „Lancet Magazine“ a tie poukazujú na to, že alkohol a tabak patria k desiatke najnebezpečnejších substancií. Podpisujú sa na 90% všetkých úmrtí spôsobených konzumáciou drog vo Veľkej Británii. V rebríčku stoja vyššie, ako napríklad niektoré zakázané látky – alkohol na 5. a tabak na 9. mieste, oproti marihuane, ktorá je 11. a ekstáze na 18. mieste. Na prvom a druhom mieste najnebezpečnejších drog je heroín a kokaín.

„Naše výsledky potvrdzujú, že vyňatie alkoholu a tabaku spod britského „zákona o zneužívaní drog“ bolo z vedeckého pohľadu svojvoľné. Nevideli sme žiadny jasný rozdiel medzi spoločensky akceptovanými a ilegálnymi drogami. To treba zvážiť pri verejnej diskusii o nelegálnych látkach“, uzatvára štúdia.

Slovenský vládny drogový informačný portál „Infodrogy.sk“ upozorňuje, že „pôsobením masovokomunikačných prostriedkov a vplyvom reklamy sme tolerantnejší k zneužívaniu alkoholu, ktorý rodičia, učitelia a aj iní profesionáli pracujúci s mládežou vnímajú ako menšie zlo. Bagatelizácia konzumu alkoholu, ktorú  nesporne podporuje i kultúrna tradícia našej spoločnosti, nič nemení na fakte, že v našich podmienkach je z viacerých hľadísk drogou číslo jeden stále alkohol.“

Podľa nedávneho prieskumu Eurobarometra alkoholového správania Európanov pri frekvencii pitia a množstve skonzumovaného alkoholu sa Slováci nezaradili medzi „najväčších pijanov”, štvrtina Slovákov uviedla, že za posledný rok alkohol nepila, denne ho konzumuje 5%, 29% raz do týždňa a 20% jedenkrát za celý mesiac. Slováci patria do pätice národov, ktoré najviac nesúhlasia s ideou varovných etikiet na alkoholových fľašiach. Spomedzi členských krajín  EÚ sme tiež najväčšími zástancami zákazu reklám na alkoholické nápoje. Dôvodom je ochrana mladých ľudí. Spolu s Litovčanmi sme horlivými stúpencami zákazu podávania a predávania alkoholických nápojov osobám mladším ako 18 rokov.