Tuberkulóza ešte nie je v EÚ minulosťou

Pozadie

„Keby sa význam choroby meral počtom obetí, všetky aj tie najobávanejšie infekčné choroby, ako mor a cholera, by zostali ďaleko za tuberkulózou“ povedal pred 125 rokmi objaviteľ pôvodcu ochorenia Robert Koch. Tuberkulóza je liečiteľnou chorobou od 50. rokov 20. storočia. Na Slovensku sa približne od tohto obdobia povinne proti TBC očkujú novonarodené deti.

Ide o infekčné ochorenie, ktoré napáda zväčša pľúca, šíri sa vzduchom napríklad aj pri speve nakazeného človeka. Nákaza tuberkulózou však ešte neznamená, že sa aj rozvinie do ohorenia. Hoci je miera výskytu TBC v EÚ nízka, zodpovední pripomínajú, že ešte zďaleka nemáme nad týmto ochorením vyhraté. EÚ si stanovila konečný cieľ znížiť výskyt TBC na jeden prípad na 1 milión obyvateľov. Tento cieľ bude o niečo jednoduchšie dosiahnuť v krajinách bývalej európskej 15, než pre nové členské štáty Únie, resp. pre celoeurópsky priemer.

Za posledných 10 rokov sa v Európskej únii staral o dohľad nad týmto infekčným ochorením EuroTB pôsobiaci pri Institute de Veille Sanitaire vo Francúzsku. Táto kompetencia sa od roku 2008 preniesla na Európske centrum prevencie a kontroly chorôb so sídlom v Štokholme a na Svetovú zdravotnícku organizáciu v Európe.

Ohrození tuberkulózou sú predovšetkým migranti z krajín, kde TBC nie je dostatočne kontrolovaná, kočovné spoločenstvá, väzni, alkoholici, narkomani a ľudia s poruchou imunitného systému (napríklad nakazení vírusom HIV, či trpiaci iným ochorením).

Otázky

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb zverejnilo posledné zosumarizované údaje o výskyte TBC v EÚ i ďalších nečlenských európskych krajinách. Za posledný zdokumentovaný rok – 2006 – bolo v EÚ (27) zaznamenaných 87 806 prípadov TBC. Celoeurópsky priemer je 17,8 prípadov na 100 000 obyvateľov. Medzi jednotlivými členskými krajinami však vládnu značné rozdiely.

Najhoršie je na tom suverénne Rumunsko s takmer 127 prípadmi na 100 tisíc obyvateľov, Litva so 75,1 a Lotyšsko s 58 prípadmi. Estónsko, Bulharsko a Poľsko mali tiež jedny z najhorších výsledkov. Zo starých členských krajín majú najväčšie problémy s TBC Španielsko a Portugalsko. V Portugalsku je najviac prípadov TBC spojených s nakazením vírusom HIV. Podobná situácia je aj vo Veľkej Británii, kde sa pripisuje zvýšenej migrácii a v pobaltských štátoch, kde sa od začiatku 21. storočia významne zvýšili počty ľudí infikovaných vírusom HIV.

Vedci obajvili kmene TBC, ktoré sú odolné voči dvom najúčinnejším látkam využívaným v liečbe (izoniazid a rifampicin) ako aj voči antibiotikám. Pre kontrolu tuberkulózy to predstavuje vážny problém. V pobaltských štátoch bolo až 15 – 19 % testovaných prípadov ochorenia odolných voči liekom. Ide o tzv. polyrezistentnú tuberkulózu. V iných krajinách bolo toto percento podstatne nižšie, no vo väčšine krajín túto formu zaznamenali. Len niekoľko európskych krajín dosahuje v liečbe cieľ stanovený Svetovým zdravotníckym zhromaždením – 85 % úspešnosť liečby pri nových prípadoch TBC.

Na žiadosť eurokomisára pre zdravie (z marca 2007) vypracoval ECDC akčný plán pre lepšiu kontrolu a napokon aj elimináciu tuberkulózy v EÚ. Brusel by mal popri aktivitách národných vlád plniť funkciu katalyzátora. Bude monitorovať národné plány prevencie a kontroly, zbierať osvedčené postupy a identifikovať potenciálne nedostatky. Plán už bol predložený Európskej komisii a členským štátom, ktoré majú rozhodnúť ako ho budú uvádzať do praxe.

Členské krajiny zo strednej Európy sa vyznačujú nízkym výsktom TBC (domáceho či cudzieho pôvodu) a jeho klesajúcou tendenciou. Na Slovensku pripadá na 100 tisíc obyvateľov 13,5 prípadov TBC. Za rok 2006 bolo zaregistrovaných 7 prípadov nebezpečnej polyrezistentnej tuberkulózy. Vyšší výskyt TBC na Slovensku ako napríklad v niektorých severských štátoch EÚ sa vysvetľuje historicky, teda faktom, že nie je možné zlikvidovať tuberkulózu v priebehu krátkeho času. Nakazený človek niekedy ochorie až po dlhých rokoch. Lekárska veda nemá prostriedky na to, aby zistila, kto je nakazený. Najväčšiu časť chorých predstavujú u nás starí ľudia. K ich nákaze došlo často pred desiatkami rokov, čo už dnes nevieme ovplyvniť. Napríklad v severských krajinách bol výskyt tuberkulózy v čase mladosti dnešných seniorov niekoľkokrát nižší ako u nás, uvádza Národný register tuberkulózy vo Vyšných Hágoch.

24. marec je dňom tuberkulózy, vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou.

Pozície

„Tuberkulóza v ostatných rokoch v EÚ mierne poklesla, no k zastaveniu tohto ochorenia je ešte dlhá cesta. V nasledujúcich rokoch sa musíme chytiť príležitosti a znížiť mieru chorobnosti. Bude jednoduchšie urobiť to teraz, kým je polyrezistentná tuberkulóza stále relatívne zriedkavá a kým sa situácia nezhorší“, povadala Žužana Jakab, riaditeľka ECDC.