Únia má byť pripravenejšia na zdravotné krízy

Európska komisia navrhuje zlepšiť prostriedky umožňujúce pripraviť sa na takéto krízy a riešiť ich. Medzi najdôležitejšie opatrenia v návrhu patrí:

  • rozšírenie súčasného mechanizmu koordinácie pre prenosné choroby na všetky ohrozenia zdravia spôsobené biologickými, chemickými alebo environmentálnymi príčinami

V súčasnosti už existuje sieť pre epidemiologický dohľad nad prenosnými chorobami, ktorá pozostáva z Európskej komisie, Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC) a vnútroštátnych orgánov. Novým návrhom sa tento model rozširuje na ďalšie závažné cezhraničné ohrozenia zdravia.

  • posilnenie mandátu Výboru pre zdravotnú bezpečnosť

V roku 2001, po teroristických útokoch a zámernom uvoľnení toxínov sneti slezinnej v Spojených štátoch, zriadili ministri zdravotníctva Európskej únie Výbor EÚ pre zdravotnú bezpečnosť. Výbor odvtedy podporuje koordináciu reakcií na krízy týkajúce sa verejného zdravia na úrovni EÚ prostredníctvom koordinácie posudzovania rizík a riadenia závažných cezhraničných ohrození zdravia. Návrhom sa formalizuje a rozširuje mandát tohto výboru, ktorého súčasťou je okrem iného poskytovanie poradenstva členským štátom a Komisii, pokiaľ ide o politické a technické aspekty zdravotnej bezpečnosti.

  • posilnenie pripravenosti na krízy, napr. umožnením spoločných nákupov očkovacích látok,
  • poskytnutie prostriedkov na uznanie „situácie mimoriadneho ohrozenia zdravia“ v EÚ, čo by prispelo k rýchlejšej dostupnosti liekov

V súvislosti s prípadom, keď sa v Európe bude rýchlo šíriť život ohrozujúca choroba, ktorej bude možné predísť očkovaním alebo ktorú bude možné vyliečiť liekmi, sa v návrhu stanovuje, že pokiaľ Svetová zdravotnícka organizácia nevyhlásila mimoriadnu situáciu, môže európsku „situáciu mimoriadneho ohrozenia zdravia“ uznať Európska únia, a to s výlučným cieľom zabezpečiť rýchlejšie povoľovanie nových liekov alebo zmenu indikácie lieku. Podľa súčasných právnych predpisov EÚ musí Európska komisia čakať, kým Svetová zdravotnícka organizácia nevyhlási medzinárodnú mimoriadnu situáciu na viacerých kontinentoch. Cieľom tohto ustanovenia je riešiť situácie, keď sa choroba šíri v Európe (nie však v celosvetovom meradle) a životy možno zachrániť pomocou farmaceutík.

  • a dohodnutie celoeurópskych mimoriadnych cezhraničných opatrení, v prípade, že kríza povedie k vysokej úmrtnosti a vnútroštátne opatrenia šírenie choroby nezastavia.

V návrhu sa predpokladá, že vo veľmi špecifických mimoriadnych situáciách, pri ktorých zomrie alebo bude hospitalizovaných množstvo ľudí, a v prípadoch, keď sa ukáže, že opatrenia členských štátov nie sú na kontrolu šírenia choroby za hranice štátov dostatočné, Komisia prijme mimoriadne cezhraničné opatrenia, ktoré sa budú týkať napríklad obmedzenia ohniska nákazy alebo skríningu nakazených občanov.

Pozície

Eurokomisár pre zdravie a spotrebiteľskú politiku John Dalli: „V dnešnej globalizovanej spoločnosti sa ľudia a tovar pohybujú bez obmedzení hranicami a choroby sa môžu rozšíriť po Európe a celom svete v priebehu hodín. Európska únia a jej členské štáty preto musia byť pripravené konať spoločne a plne koordinovaným spôsobom, aby zabránili šíreniu choroby. Návrh, ktorý sme dnes prijali, nám poskytuje prostriedky a štruktúry potrebné na účinnú ochranu našich občanov v celej Európe pred širokou škálou ohrození zdravia.“