V Budapešti podpísali deklaráciu proti rakovine

“Vo východnej a juhovýchodnej Európe je veľa ľudí, ktorí nedostávajú potrebnú terapiu načas. My, občania východnej Európy musíme konať spoločne (…) Je to veľmi dôležité, pretože miera prežitia je značne nižšia ako v EÚ 15”, uvádza sa v deklarácii, podpísanej prezidentom SEEROG (South Eastern European Research Oncology Group – Výskumná onklogická skupina pre juhovýchodnú Európu).

Budapeštianska deklarácia je reakciou na písomnú deklaráciu Európskeho parlamentu z apríla 2008, v ktorej europoslanci žiadali vytvorenie komplexnej stratégie na kontrolu rakoviny s dôrazom na prevenciu, včasnú diagnostiku, liečbu, paliatívnu starostlivosť a tiež vypracovanie vyčerpávajúcej porovnávacej štúdie.

Autori Budapeštianskej deklarácie pripomínajú, že región východnej a juhovýchodnej Európy (JVE) si vyžaduje špecifický prístup, keďže čelí inej situácii a má iné problémy, ako krajiny vo vyspelej Európe. Kým v západnej Európe umiera na rakovinu približne polovica pacientov, vo východnej a juhovýchodnej Európe sú to až 2/3, informoval novinárov na tlačovej konferencii profesor György Bodoky, šéf oddelenia klinickej onkológie vo fakultnej nemocnici v Budapešti a člen SEEROG.

“Chceme deklaráciou osloviť politikov, novinárov, spoločnosť a ako aj profesionálov z oblasti zdravotníctva. Chceme ňou atakovať našich politikov”, povedal pre EurActiv.sk Bodoky.

Geografická nerovnováha, ktorú popísala už štúdia Karolinska Institute, okrem iného znamená, že priemerná dĺžka života je v krajínách JVE o 6,84 roka nižšia ako v krajinách EÚ 15. U žien je to 4,64 roka.  Z tohto rozdielu je 12 % u mužov a 9 % u žien možné pripísať onkologickým ochoreniam. “Prečo by sme mali žiť kratšie, nemáme snáď rovnaké práva ako napríklad Francúzi?”, pýtal sa prezident SEEROG, prof. Eduard Vrdoljak z Chorvátska. “Liečiť musíme podľa vedomostí, nie podľa možností”, konštatoval Vrdoljak.

Skupina SEEROG sa podujala vykonať komparatívnu analýzu na báze dotazníka, ktorej predbežné výsledky boli po prvýkrát prezentované na kongrese ESMO v švédskom Štokholme. O údaje požiadala všetky krajiny ktoré sa na činnosti SEEROG zúčastňujú.

Štúdia si dala za cieľ zistiť, ako je vo východnej, strednej a južnej Európe organizovaná onkologická starostlivosť, porovnať úroveň služieb a reguláciu v onkologickej starostlivosti ako aj identifikovať kľúčové prekážky v liečbe rakoviny pre každú konkrétnu krajinu. SEEROG má teraz k dispozícii niekoľko heterogénnych štúdií z krajín, ktoré údaje poskytli, budú sa však snažiť získať ešte viac údajov o tom, ako k týmto číslam štáty dospeli, teda upresniť metodológiu. “Máme ale určite oveľa viac infomácií na porovnávanie. Radi by sme na zákalde týchto údajov pripravili šesť rôznych štúdií”, povedal pre EurActiv.sk profesor Tadeusz Pieńkowski, člen SEEROG.

Medzi hlavné zistenia vyplývajúce z porovania patrí, že výskyt rakoviny a úmrtnosť na ňu stúpajú a že rozpočet na liečbu rakoviny je v krajinách zastúpených v SEEROG podstatne nižší (2,8-9,5%) v porovnaní s krajinami EÚ 15 (10-20 %). V mnohých krajinách má hlavná poisťovňa priamy či nepriamy vplyv na prístup k novým liekom.

Okrem výskytu rakoviny a dostupnosti najlepšej onkologickej liečby sa rozdiely prejavujú napríklad aj v nedostatočnej prítomnosti vedcov z krajín JVE na medzinárodnej scéne. Pacienti z týchto krajín sú zase minimálne zastúpení v klinických štúdiách (tvoria menej než 1%). 

SEEROG združuje odborníkov z 11 európskych krajín: Bosna a Herzegovina, Chorvátsko, Srbsko, Čierna hora, Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko a Turecko. Za svoj cieľ považujú zlepšenie politiky v oblasti onkologickej zdravotnej starostlivosti, zlepšenie diagnostiky a liečby rakoviny. Má mabíciu stať sa partnerom pre tvorcov politík pri vytváraní národných plánov v oblasti onkológie, pomáhať pacientom prežiť rakovinu a získať lepšiu kvalitu života. Práva pacientov chce obhajovať informovaním a vzdelávaním politikov a rozhodovateľov.


Celé znenie Deklarácie podpísanej v Budapešti 17.10.2008

Ciele SEEROG

Tlačová správa z podujatia