Vtáčia chrípka – včera panika, dnes sa na ňu zabudlo

vtáčia chrípka

 

Krátka správa:

Britská VŠ, London School of Hygiene and Tropical Medicine, zverejnila novú štúdiu o pripravenosti na boj s pandémiou vtáčej chrípky. Štúdia kritizuje nedostatočnú koordináciu medzi medicínskymi a veterinárnymi opatreniami. Hodnotí medzinárodnú spoluprácu pri zvládaní pandémie ako „čisto neúprimnú“, ktorá vôbec nie je schopná fungovať v prípade výnimočnej situácie.

V záveroch štúdia uvádza, že mnohé krajiny nemajú spracované národné stratégie pre boj s možným vypuknutím pandémie. Mnohé z nich riešia pandemické riziká len z pohľadu zahraničia. Stále viac krajín síce týmito plánmi disponuje, ale sú pomerne vágne formulované. Také témy, ako je distribúcia očkovacích látok alebo rýchle nasadenie a zabezpečenie laboratórnych kapacít pre testovanie a vývoj nových liečiv sa v nich vôbec neobjavujú.

„Včera panika, dneska zabudnutá téma“, komentoval Günter Leiner, predseda Európskeho fóra zdravia Gastein (EHFG) závery štúdie v tlačovej správe fóra 19. septembra 2006. „Celkovo je výsledok veľmi hlasno prezentovaného spoločného úsilia vytvoriť moderný, efektívny a pružnú štruktúru pre boj s pandémiami v Európe veľmi neuspokojujúci. Rok po prvom vypuknutí vtáčej chrípky sa neudialo toho veľa v oblasti zlepšenia predchádzania pandémie v EÚ“, zmieňuje sa EHFG. Úplné znenie štúdie bude predstavené na Európskom fóre zdravia Gastein, 4. – 7. októbra 2006.

EHFG bude téme venovať s názvom „Ako čeliť moderným pandémiám“, kde chce prediskutovať čomu skutočne Európa čelí. Tiež chce poukázať na fakt, že nákazlivé ochorenia sú naďalej významným ohrozením zdravia obyvateľstva. 

Na Slovensku bola zriadená telefonická linka pre obyvateľstvo a pri zvládaní rizík vtáček chrípky spoločne postupujú Ministerstvo pôdohospodárstva a zdravotníctva. Slovensko tiež zaregistrovalo počas uplynulého roka výskyt tohto ochorenia na našom území.