WHO: plánujme sídliská, kde sa dá aktívne pohybovať

Zdroj: www.wikipedia.org

Krátka správa 

Nová správa WHO sa zaoberá faktormi podporujúcimi alebo zabraňujúcimi v telesnej aktivite na sídliskách. Štúdiu zverejnili v júni 2007 a nadväzuje na dve predošlé správy WHO. Tie upozorňovali na potrebu prepojiť telesnú aktivitu a zdravie prostredníctvom možností aktívneho spôsobu života v mestskom prostredí.

Význam zón pre aktívny pohyb narastá, no tento fakt sa ešte neprenáša do územného plánovania. To je aj dôvod, prečo sa WHO podporuje tento proces  prostredníctvom odporúčaní, ktoré sa opierajú o konkrétne prípadové štúdie.

Štúdia objasňuje viaceré prvky obytných štvrtí, ktoré majú vplyv na stupeň telesnej aktivity obyvateľov: prístup na športoviská, rôznorodé využitie plôch, aktívne možnosti dopravy a bezpečnosť v susedstve.

Odporúčania WHO v súvislosti k územnému plánovaniu varírujú podľa cieľových skupín. Dostupnosť ihrísk v blízkostí domov je dôležitý predpoklad pre aktívny pohyb detí; na druhej strane je dôležité, aby verejné inštitúcie boli dosiahnuteľné peším pohybom pre starších občanov. Správa apeluje na potrebu politickej angažovanosti na miestnej a regionálnej úrovni, aby sa tieto prvky pri plánovaní presadili.

Narastajúca obezita sa stáva vážnym problémom európskeho obyvateľstva. Nedostatok pohybu je jednou z hlavných príčin stavu.

Biela kniha o obezite v EÚ, ktorá bola prijatá v máji 2007, zdôrazňuje rozvoj fyzického a sociálneho prostredia, ktoré napomáhajú telesnej aktivite. Biela kniha o športe (prijatá 11. júla 2007) obsahuje návrhy, ako je možné telesným pohybom zlepšiť zdravie populácie, čo by napomohlo aj v samotnom boji s obezitou.