WHO: Predchádzať ochoreniam ochranou životného prostredia

Krátka správa: 

Správa „Country Profiles of the Environmental Burden of Disease” (slov. Prehľad enviromentálnych dopadov chorôb v krajinách) zverejnila údaje za 53 členských štátov WHO v Európe. Všíma si súvis medzi ochoreniami ako infekcie dýchacích ciest, úrazy a rakovinu a stavom životného prostredia. Jeho zlepšením je možné počet týchto ochorení výrazne znížiť, napríklad neznečisťovaním  ovzdušia, znížením UV žiarenia a veľkosti zastavaných plôch.

Autori správy (zverejnenej 13. júna 2007) dospeli k záverom, že “správne nastavené opatrenia pre životné prostredie a zdravotnícku oblasť by mohli v európskych štátoch znížiť počet úmrtí až o 20%”. Najnižšiu úroveň zaťaženia zdravia životným prostredím majú severské a západné európske krajiny, no niektoré štáty východnej a strednej Európy boli zaradené medzi najrizikovejšie.

Spomedzi štátov EÚ-27 sú to pobaltské štáty – Estónsko, Lotyšsko a Litva s najvyšším počtom úmrtí následkom stavu životného prostredia (DALYS), ktoré u nich dosahuje 18-20%, najnižšie číslo má Cyprus, kde je to len 13% (rovnaký DALYS má aj aj Švajčiarsko a Izrael). Slovensko dosahuje spolu s Maďarskom 16%, čo je o percento menej ako v Poľsku a percento viac ako v Českej republike. Najhoršie zo sledovaných štátov je na tom Ruská federácia a kaspické štáty.

„Výrazné varírovanie v dopade chorôb medzi krajinami poukazujú na možné odstránenie mnohých týchto ohrození, preto dúfajme a je to naša výzva pre budúcnosť”, hovorí Dr. Marc Danzon, regionálny riaditeľ WHO pre Európu.

Najrizikovejšou skupinou na vplyv životného prostredia sú deti. V populácii mladšej ako 19 rokov vzrástol počet úmrtí v súvislosti s podmienkami životného prostredia o 34%, varuje WHO.