Zdravotníctvo a Portugalské predsedníctvo

Krátka správa

Od 1. júla 2007 predsedá Európskej únii Portugalsko. Jeho program týkajúci sa zdravotníctva a zdravia (kam sa zahŕňa ia sa dá rozdeliť do dvoch celkov. Prvým z nich je doťahovanie schvaľovania v aktuálnych o viacerých legislatívnych aktoch, druhým sú vybrané témy, ktoré súvisia aj so situáciou v predsedníckej krajine z Pyrenejského polostrova.

  • Legislatíva:

Návrhy nariadení Európskeho parlamentu a Rady EÚ o prídavkoch do potravín, farbivách a enzýmoch.

Ide o balíček nariadení týkajúcich sa látok na zlepšenie potravín pripravených Európskou komisiou (tzv. food improvement agent package). Návrh prispieva k vysokej úrovni ochrany ľudského života a zdravia a chráni spotrebiteľa tak, aby  potraviny uvádzané na trh s obsahom prídavných látok, aróm a enzýmov boli bezpečné a primerane označené.

Prešli už schválením v Európskom parlamente a očakáva sa, že v jeseni ich schváli aj Rada. 

  • Hlavné témy v zdravotníckej politike EÚ

Zdravotné stratégie

Predsedníctvo má za cieľ definovať preklenujúci strategický rámec pre zdravie a naformulovať spoločné ciele so zámerom udať smer budúcej činnosti v oblasti zdravia na európskej úrovni, definovať zodpovednosť Európskej komisie a  jednotlivých členských štátov v tejto oblasti.

Zdravie a migrácia v Európe

Cieľom je diskusia o zdraví a migrácii s dôrazom na podporu zdravia, prevenciu chorôb a na poskytovanie zdravotnej starostlivosti migrantom do EÚ, prezentácia politického, sociálneho a demografického kontextu zdravotného stavu migrantov a najlepšej praxe v problematike prístupu migrantov k zdravotnej starostlivosti v EÚ.

Oznámenie Komisie o darcovstve a transplantáciách orgánov

Oznámenie Komisie bude identifikovať a analyzovať základné politické výzvy týkajúce sa darcovstva a transplantácie orgánov. Základom je identifikácia a rozvoj spoločných cieľov, odsúhlasených kvantitatívnych a kvalitatívnych indikátorov, identifikácia a výmena najlepšej praxe.
 
Rámec Spoločenstva pre zdravotnícke služby

Cieľom je definovať právny rámec pre poskytovanie (voľné) zdravotníckych služieb v EÚ za účelom zabezpečenia právnej istoty pacientov i poskytovateľov.

 „Biela kniha o výžive”

EÚ pripravuje iniciatívy na propagáciu zdravej výživy a fyzickej aktivity, dostupnosti zdravej výživy a  zabezpečenie ochrany spotrebiteľa, tak aby neboli zavádzaní reklamnými, marketingovými a propagačnými aktivitami.  Ide o druh Európskej stratégii pre výživu, fyzickú aktivitu a zdravie.

Aktivity Komisie o stratégiách pre mentálne zdravie populácie

Cieľom je zviditeľniť dôležitosť duševného zdravia, iniciovať rozvoj stratégií v tejto oblasti. Duševné zdravie európskeho obyvateľstva je zdrojom na dosiahnutie niektorých zo strategických cieľov EÚ, medzi ktoré patria úloha vrátiť EÚ späť na cestu dlhodobej prosperity a zaviesť hmatateľné praktické výhody do kvality života európskeho obyvateľstva

Implementácia rámcového dohovoru o kontrole tabaku

EÚ sa snaží  dosiahnuť spôsoby ako čeliť pasívnemu fajčeniu a podporovať trend smerom k prostrediu bez fajčenia, keďže vystavenie tabakovému dymu (pasívne fajčenie) je príčinou nadmernej chorobnosti a úmrtnosti v EÚ a spôsobuje spoločnosti ako celku značné škody.

Slovenskú republiku čaká ešte náročné rokovanie s Európskou komisiou ohľadne samostatného operačného programu Zdravotníctvo 2007-2013, ktorý bude čerpať prostriedky na modernizáciu zdravotníckej infraštruktúry, informatizáciu zdravotníctva a nákup nových diagnostických technológií. Podľa vyjadrenia EK má program aj nedostatky v nastavení jeho stratégie, ako informovalo v piatok na tlačovej konferencii ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja.