Zdravotný stav Európy

V správe, ktorá nesie názor „Ako je na tom naše zdravie?“ sa odborníci z celej Európy bližšie pozerajú na hlavné ochorenia, ktoré dnes trápia Európu. Pokrýva celé spektrum od srdcových chorôb, duševného zdravia, rakoviny, cukrovky, muskuloskeletálnych podmienok, reprodukčného a sexuálneho zdravia, dentálneho zdravia až po priemernú dĺžka života. Analýza informuje o súčasných trendoch, ekonomických a sociálnych dopadoch a identifikuje oblasti, v ktorých chýbajú informácie. Všetkých 13 kapitol napísali vedúci experti v obore a sú výsledkom rôznych projektov spolufinancovaných Európskou komisiou.

Správu otvárajú srdcovocievne ochorenia. V roku 2007 spustili European Heart Network v spolupráci s Európskou komisiou a Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) prvú Európsku chartu zdravého srdca zameranú na predchádzanie srdcovocievnych ochorení v Európe. Charta má podporovať aktivity v duchu tzv. Valentínskej deklarácie z roku 2000, ktorá hovorí, že každé dieťa narodené v novom miléniu má právo žiť až do veku minimálne 65 rokov bez toho, aby trpelo srdcovocievnou chorobou, ktorej sa dá predísť.

Kapitoly, ktoré sa venujú duševným poruchám ako sú autizmus, demencia a depresia zdôrazňujú dôležitosť včasnej diagnostiky a identifikáciu rizikových faktorov. Dopad depresie na kvalitu života človeka a jeho výkonnosť je podobný, ak nie väčší, ako pri fyzických poruchách, konštatujú odborníci. Duševné zdravie bude témou veľkej konferencie 13. júna v Bruseli.

Pokiaľ ide o onkologické ochorenia v Európe, správa zdôrazňuje existenciu veľkých regionálnych nerovností vo výskyte a miere prežitia, ktoré podľa autorov odrážajú neschopnosť členských štátov prispôsobiť zdravotné systémy cieľu zredukovania rizík spojených s rakovinou. Z porovnania päťročného prežitia pre všetky vekové skupiny a všetky druhy rakoviny sa Slovensko po Estónsku a Poľsku umiestnilo na treťom mieste odspodu. Tabuľku vedú Švajčiarsko (ako nečlen EÚ), Nemecko, Francúzsko a Nórsko.

Pracovná skupina pre závažné a chronické ochorenia (EU Task Force on Major and Chronic Diseases), zodpovedná za túto publikáciu, vznikla za účelom povzbudenia spolupráce medzi členskými krajinami a Európskou komisiou pri získavania zdravotných informácií z rôznych oblastí.