Zlá výživa nie je jedinou príčinou obezity

 

Pozadie

V dôsledku moderného sedavého spôsobu života a prejedania sa sa obezita stala najväčším problémom verejného zdravia 21. storočia.

Viac informácií o iniciatívach EÚ pre riešenie problému obezity nájdete v článku EurActiv.sk z 15. mája 2006.

Otázky

Na výročnej Európskej konferencii o obezite 6.-7. júna 2006 sa stretávajú najvýznamnejší aktéri, aby preskúmali súčasné európske stratégie v boji proti obezite a zaregistrovali osvedčenú prax pre vypracovanie dlhodobej stratégie pre zdravie. V úvode konferencie niektorí aktéri vystúpili so stanoviskami (uvedené ďalej) v prospech preorientovania diskusie o obezite z príjmu potravy na úlohu fyzickej aktivity, ktorému by mala byť venovaná väčšia pozornosť.

Pri tejto príležitosti generálny riaditeľ Fínskeho národného inštitútu pre verejné zdravie profesor Pekka Puska predstavil priority pre riešenie problému obezity počas nadchádzajúceho Fínskeho predsedníctva EÚ. Uviedol, že o probléme sa bude diskutovať v septembri 2006 na stretnutí expertov na vysokej úrovni. Podľa Pusku „je verejné zdravie do veľkej miery určované životným štýlom a životným prostredím a iba do obmedzenej miery (15%?) zdravotníckymi službami. Preto musíme spolupracovať so všetkými zúčastnenými stranami na zakomponovaní zdravia do všetkých politík.“

Fínsky prístup v boji proti obezite bude zrejme veľmi široký a bude zahŕňať politiky o potravinách a výžive, poľnohospodárstvo, dopravu, vzdelávanie a mládež, alkohol, šport a podmienky na pracovisku. Fínsko by malo klásť zvláštny dôraz na riešenie nerovností v obezite ako aj v celom zdravotníctve.

Profesor Puska tiež predstavil niektoré údaje, poukazujúce na to, ako „všetky významné zdravotné faktory okrem tabaku súvisia s tým, ako jeme, pijeme a pohybujeme sa.“ Nepoprel úlohu osobnej zodpovednosti za obezitu, no povedal, že vlády by mali sledovať, čo robí priemysel, pretože životné prostredie ovplyvňuje zdravie, „sme zodpovední za to, aby sme uľahčili zdravé rozhodovanie.“

Pozície

Predseda Konfederácie potravinárskeho a nápojového priemyslu v EÚ (Confederation of the Food & Drink Industries of the EU – CIAA) Jean Martin uviedol, že priemysel by uvítal, keby členské štáty aktívnejšie participovali na iniciatívach Komisie, ako napríklad priemyselná Akčná platforma pre stravovanie, fyzickú aktivitu a zdravie, ktorá „rýchlo priniesla niektoré zaujímavé výsledky na základe samoregulácie priemyslu, ako napríklad dobrovoľné obmedzenia reklamy a propagácie zameranej na deti, a obmedzenie množstva cukru, soli a tukov v rôznych výrobkoch.“

Jean Martin tiež zdôraznil úlohu verejných autorít vo vytváraní verejnej infraštruktúry, napríklad pre cyklistické chodníky, a vyzdvihol príklad bezpečných cyklistických chodníkov v Holandsku, ktoré deťom umožňujú chodiť do školy na bicykli. Zároveň uviedol, že napríklad rodiny by mohli byť motivované daňovými úľavami na športových aktivitách.

Fred Brouns, manažér pre vedu výživy v spoločnosti Cargill, poskytovateľovi produktov potravín, poľnohospodárstva a služieb rizikového manažmentu, uviedol, že príjem potravy je iba jednou stránkou problému obezity a vyzval k výraznejšej diskusii o fyzickej aktivite. Vyzval aj k zavedeniu každodenných hodín telesnej výchovy na školách. „Je potrebné vyvíjať tlak na politikov, aby umožnili vznik športových infraštruktúr na školách,“ vyhlásil.

Riaditeľ oddelenia politických a public affairs Medzinárodnej pracovnej skupiny pre obezitu IASO Neville Rigby vyhlásil, že je potrebné zvýšiť fyzickú aktivitu u všetkých, nie iba u detí. Povedal, že politiky mestského rozvoja a dopravy by mali podporovať príležitosti pre fyzickú aktivitu – napríklad cesty by mali byť bezpečnejšie, namiesto zamerania sa na zvyšovanie využívania áut.

Už niektoré stanoviská aktérov k Zelenej knihe Komisie o boji proti obezite ukázali, že zúčastnené strany by v dokumente uvítali viac dôrazu na úlohu fyzickej aktivity. „Úloha športu nie je dostatočne propagovaná, najmä nie na školách,“ uviedol Michael Trinker z Európskeho úradu pre nemecký šport.

Stály výbor európskych lekárov (CPME) zdôraznil skutočnosť, že vzory správania, osvojené v detstve a počas dospievania často pretrvávajú do dospelosti a že „všetci žiaci na školách by mali mať najmenej jednu hodinu telesnej výchovy denne.”

Nasledujúce kroky

  • Vo Fínsku sa v septembri 2006 uskutoční expertné stretnutie na vysokej úrovni, venované začleňovaniu zdravia do všetkých politík.
  • V novembri 2006 v Turecku prebehne ministerská konferencia WHO o obezite.