Efektívna lieková politika a marže lekárnikov

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

health policy institute, zdravotníctvo, zdravie, hpi

 

Lieková politika je komplex opatrení, ktoré pri správnom použití a nastavení pomáhajú efektívne využívať vzácne solidárne zdroje. Patrí medzi ne i cenová regulácia, ktorej podmnožinou je regulácia cenovej prirážky za obchodný výkon. České ministerstvo zdravotníctva sa rozhodlo siahnuť po úprave lineárnej sadzby cenovej prirážky – znížením z 32% na 29%. Niežeby v českom systéme nebol priestor na zníženie výdavkov na lieky, prijaté opatrenie však nemôže zostať jedinou zmenou, inak sa problém rastúcich výdavkov na lieky nerieši, len odsúva.

Na vzťahu medzi nadobúdacou cenou, cenovou prirážkou, maržou a predajnou cenou vstupuje ešte daň z pridanej hodnoty. Čím je vyššia, tým je pri nezmenenej cenovej prirážke marža percentuálne nižšia.

Lineárna cenová prirážka znamená, že je jej absolútna hodnota v príslušnej mene stúpa lineárne. Desaťkrát drahší liek predstavuje pre distribučný reťazec desaťkrát vyšší výnos z obchodného výkonu. Plošné zníženie cenovej prirážky postihlo všetky položky rovnakým dielom. Najväčšmi sa teda opatrenie dotýka vidieckych lekární s nižším obratom, spôsobeným okrem iného i nižším podielom drahých liekov, ktoré sa zvyknú predpisovať i vydávať vo väčších mestách.


Celý text analýzy bol uverejnený v mesačníku o zdravotníckej politike Health Policy Institute Into balance č. 03/2006 v marci 2006.