GSK: 16 rokov výskumu pre liečbu pokročilej rakoviny prsníka

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

GlaxoSmithKline Slovakia

Americká agentúra pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) schválila zrýchlenou procedúrou nový prípravok lapatinib v kombinácii s existujúcom prípravkom kapecitabínom na liečbu pacientiek s pokročilým alebo metastatickým karcinómom prsníka po predchádzajúcej liečbe antracyklínom, taxánom  a trastuzumabom.

Klinické skúšania preukázali, že  kombinovaná liečba výrazne predĺži čas do progresie ochorenia u  pacientiek. Pre ne je lapatinib prvou cielenou terapiou, podávanou orálne iba raz denne.

Za vývojom lieku stojí 16 rokov výskumu a viac ako 60 klinických štúdií. Posledná štúdia u 399 pacientiek ukázala, že priemerný čas do progresie ochorenia, hodnotený nezávislými odborníkmi, bola 27,1 týždňa pri kombinovanej liečbe lapatinibu s kapecitabínom oproti 18,6 týždňa pri samotnom kapecitabíne. Štúdie sa zúčastnili ženy s pokročilým alebo metastatickým HER2 (ErbB2) pozitívnym karcinómom prsníka, ktorých ochorenie progredovalo po absolvovaní liečby trastuzumabom a inej onkologickej liečby.

Lapatinib je malomolekulový prípravok užívaný perorálne, ktorý potláča funkciu dvoch kináz tyrozínu receptorov EGFR (ErbB1) a HER2 (ErbB2). Nadmerná funkcia týchto kináz je spájaná s rastom nádorových buniek a ďalšími procesmi, podieľajúcimi sa na raste nádoru, jeho invázii a metastázach. Nadmerný výskyt týchto receptorov bol udávaný pri mnohých ľudských nádoroch a je spájaný s nepriaznivou prognózou a kratším celkovým prežívaním.


Viac informácií nájdete tu.