Odmeňovanie všeobecných lekárov

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Odmeňovanie všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast formou kapitácie prenásobenou určitým faktorom rizika (najčastejšie vekom) je základný typ financovania vo všetkých krajinách V4. Jeho nedostatok, ako napríklad minimálna motivácia poskytovať zdravotnú starostlivosť čo najefektívnejšie a odmeňovať lekárov čo najspravodlivejšie, sa snažia tieto krajiny spolu so Slovenskom napraviť rôzne.

Kapitácia je mesačná paušálna platba, ktorú dostáva všeobecný lekár (pre dospelých, resp. pre deti a dorast) za každého registrovaného poistenca. Výška tejto platby zohľadňuje vek pacientov a je rôzna v závislosti od poisťovne a niekedy aj kvality poskytovanej starostlivosti.
Slovensko

Dominujúcim typom príjmu (t.j. nad 50%  z celkového príjmu) na Slovensku je kapitácia na základe veku. Priemerná výška kapitácie pre všeobecných lekárov pre dospelých sa pohybuje od 1,66 po 2,06€. Ostatné príjmy tvoria prijmy za výkony, priame platby pacientom a príjmy z ošetrenia nekapitovaného pacienta, alebo cudzinca.

Na Slovenskom trhu pôsobia v súčasnosti tri zdravotné poisťovne, pričom každá z nich odmeňuje lekárov mierne odlišným spôsobom.
Dôvera odmeňuje lekárov na základe základnej a dodatkovej kapitácie. Dodatková kapitácia je zameraná na zvýšenie kvality služieb a  vypočítava sa na základe počtu vyšetrených pacientov, nákladov na lieky, preventívnych výkonov, počtu pacientov odoslaných na hospitalizácie, atď. Výšku platby Dôvera vypočíta podľa toho, ako veľmi sa daný lekár odlišuje od priemeru v danej špecializácii.

VšZP vyhodnocuje sumu kapitácie podľa indikátorov kvality, vydaných vládou na návrh ministerstva zdravotníctva. Tieto však majú nízku výpovednú hodnotu a sú prehodnocované nepravidelne.

Union vyhodnocuje všeobecných lekárov podľa spomenutých indikátorov definovaných vládou. Poisťovňa lekárom zasiela informáciu o ich nákladoch na lieky a na spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky, pričom údaje sú upravené tak, aby zohľadňovali rozdiely v pohlaví a veku nimi evidovaných poistencov. Lekár tak dostáva informáciu o optimálnom intervale, ktorý by mal v danej odbornosti dosiahnuť, pričom tento interval sa medzi jednotlivými lekármi rovnakej odbornosti líši,pretože zohľadňuje odlišný kmeň jeho poistencov.

Druhým zdrojom financovania všeobecných lekárov je odmena za výkony, ako očkovania, preventívne prehliadky alebo prístrojové a laboratórne vyšetrenia. V tomto systéme financovania sa lekár napríklad môže snažiť o vykazovanie maximálneho počtu výkonov bez ohľadu na reálne potreby pacienta, čo môže spôsobiť, že pacient absolvuje zbytočné vyšetrenia a dostane aj zbytočnú liečbu, ktorú nepotrebuje. Ďalej môže vykazovať fiktívne alebo nepravdivé výkony. Ani systém hodnotenia podľa výkonov nevedie k efektivite a motivácii poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť, no na rozdiel od kapitácie by mal odzrkadľovať reálne vykonanú prácu.

Príjmom nad rámec kapitácie je aj očkovanie. No zákon o rozsahu a podmienkach úhrady liekov skomplikoval financovanie všeobecného lekára pre deti a dorast. Podľa tohto zákona budú musieť pediatri sami predfinancovať očkovacie látky a úhradu od poisťovne dostanú až o 45 dni. Keďže tieto sumy sa pohybujú vo výške okolo 2000€, táto zmena môže ambulancie značne zaťažiť.  

Podľa údajov Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva SLS u všeobecných lekárov pre dospelých pochádza 10 % prijmov lekára z priamych platieb od pacientov a 90 % platieb od poisťovní, z toho 80 % je v podobe kapitačných platieb a 10 % na základe bodovania nad rámec kapitácie. Na jednu ambulanciu všeobecného lekára pre dospelých vychádza približne 1600 poistencov. U všeobecných lekárov pre deti a dorast tvorí približne 60-70% príjmu kapitácia a zvyšok sú platby nad rámec kapitácie. Všeobecní lekári pre deti a dorast vykonávajú viac prevencií a očkovaní, no majú menšie percento priamych platieb. Priemerná ambulancia  má registrovaných 1080 detí.
Príjem od zdravotných poisťovní nie je ani hrubým ani čistým príjmom lekára, ale je to celkový príjem lekára slúžiaci na mzdu lekára a sestry, zdravotnícky materiál, prenájom ambulancie a všetky náklady spojené s jej prevádzkou a poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Kompletné znenie analýzy nájdete na tejto stránke