Paradox neprenosných chorôb

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Je pravdou, že všetky časti sveta dnes zažívajú nárast podielu neprenosných chorôb na celkovom ochorení obyvateľstva – z časti aj preto, lebo počet úmrtí v dôsledku akútnych infekčných chorôb a zranení klesá, a ľudia žijú dostatočne dlho, aby sa u nich tieto choroby mohli prejaviť. Avšak neprenosné choroby sa šíria aj z demografických a epidemiologických dôvodov – porozumieť im bude mať dôsledky pre zdravotnú politiku, a taktiež aj pre ekonomický rozvoj.

Vo väčšine sveta rastie a starne populácia súbežne. Väčšina nárastu neprenosných chorôb súvisí s vekom – dôsledkom opakovaného vystavenia rizikovým faktorom (vrátane nezdravého životného štýlu ako napríklad fajčenie a biologické rizikové faktory ako vysoký krvný tlak) počas života. Všetko ostatné je rovnaké, väčšia a staršia populácia znamená viac ľudí chorých na neprenosné choroby.

Fenomén „starnutia populácie“ je dobre známy. Oveľa menej sú však známe epidemiologické sily, ktoré dodávajú neprenosným chorobám dynamiku. Z epidemiologického hľadiska je podiel neprenosných chorôb určovaný rozdielom medzi mierou akou sa zdraví ľudia stávajú chorými (výskyt) a medzi mierou akou sa chorí ľudia vyliečia alebo zomrú (z akýchkoľvek dôvodov). Ak pribúda viac chorých ako ubúda, tak nám podiel rastie.

Za posledné desaťročia sa životná úroveň, životný štýl a biologické rizikové faktory vo všeobecnosti zlepšili, a to po celom svete (okrem obezity). Ľudia si však myslia opak. Pravdou však je, že výskyt neprenosných chorôb sa, s výnimkou cukrovky, znižuje. Tak či onak, podiel neprenosných chorôb na celkovom počte ochorení sa zvyšuje, pretože sa výskum sústredil viac na prežitie pacienta ako na znižovanie výskytu ochorenia. Celkové číslo pribúdania a ubúdania chorých ľudí klesá, avšak ubúdanie klesalo viac a rýchlejšie.

Nedávny dramatický úbytok úmrtí v staršom veku podporujú viaceré faktory. Ľudia, ktorí žijú s chronickým ochorením nemusia zomrieť len v dôsledku danej choroby, ale aj z iných príčin – vrátane iných neprenosných chorôb, akútnych infekcií a zranení. V prvom rade dostupná a vysokokvalitná zdravotná starostlivosť znížila počet úmrtí u ľudí s neprenosnou chorobou, vrátane cukrovky.

Celý komentár je možné nájsť na stránke Project-Syndicate.