Pediatria u nás a v Európe

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

slk, slovenská lekárska komora, zdravotníctvo

 

Zástupcovia slovenských všeobecných lekárov pre deti a dorast sa zúčastňujú aktivít v medzinárodných organizáciách združujúcich európskych pediatrov od roku 2004.

Európska únia lekárov špecialistov (Union Europeenne des medicins specialistes UEMS) je významnou pridruženou organizáciou Stáleho výboru európskych lekárov (CPME), ktorý je poradným orgánom Európskej komisie na riadenie integračných procesov nevyhnutných na unifikáciu štandardnej zdravotnej starostlivosti. Pediatrickou sekciou UEMS je CESP, Konfederácia európskych špecialistov v pediatrii (Confederation of European Specialists in Paediatrics ), ktorá združuje pediatrov primárnej, sekundárnej aj terciárnej starostlivosti teda po našom PAS, ŠAS a lekárov lôžkových zariadení. Dvakrát do roka organizuje stretnutia delegátov, na ktorých sa zúčastňujú jeden až traja delegáti z každej krajiny EÚ. Vždy v máji zorganizuje stretnutie niektorá z krajín EÚ, zvyčajne vo svojom hlavnom meste, pravidelný jesenný míting sa koná vždy v Bruseli.

Pediatria u nás a v EÚ

Pri porovnávaní práce pediatra v primárnej starostlivosti v SR s inými štátmi v EÚ musím konštatovať, že náš systém je vo svojej 50-ročnej kontinuite veľmi dobrý, vakcinácia detskej populácie je výborná, čo sa týka používania druhu očkovacích látok, ako aj počtu zaočkovaných

detí. Preventívny program je od 0 do 18 rokov rukách pediatra so subšpecializácou z adolescentnej medicíny. V zásade by sa na ňom nemalo nič meniť, pretože snaha pediatrov v EU

smeruje práve k tomuto systému. Netreba však zaspať na vavrínoch na druhej strane musím konštatovať slabý záujem kolegov o dianie v našom odbore v zahraničí, čo pramení zo slabej zdatnosti v cudzích jazykoch a v zaostávaní pri ovládaní informačných technológii. Je tu však aj finančný problém účasť na medzinárodnom kongrese predstavuje pre nášho lekára prakticky celý mesačný finančný objem od zdravotných poisťovni.


Celý text analýzy bol uverejnený v čísle 2/2006 časopisu Slovenskej lekárskej komory Konzílium v máji 2006.