Poisťovne v ČR nesmú tajiť výšku platieb poskytovateľom

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

health policy institute, zdravotníctvo, zdravie, hpi

“Keďže hospodárite s verejnými prostriedkami, musite byť kontrolovateľní každým, kto si platí zdravotné poistenie,” konštatoval súd.

Poisťovňa 6 rokov odmietala sprístupniť na žiadosť jedného z poistencov informácie o zmluvných objemoch s jednotlivými poskytovateľmi, keďže podľa nej šlo o informácie o majetkových pomeroch, ktoré nepodliehajú zverejneniu. Najvyšší správny súd sa s touto argumentáciou nestotožnil, pretože platby z poisťovní nie sú jediným príjmom zdravotníkov a tento údaj ani nevypovedá o nákladoch na zdravotnú starostlivosť.

Súd taktiež konštatoval, že každý účastník systému verejného zdravotného poistenia by mal mať možnosť zistiť a skontrolovať, akým spôsobom sa nakladá s finančnými prostriedkami, ktoré sa nachádzajú v systéme zdravotného poistenia. Odmietol tak argumentáciu VZP, ktorá nesprístupnenie týchto informácií obhajovala ochranou obchodného tajomstva.