Reforma zdravotníctva na Slovensku a realita – stručná charakteristika

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

slk, slovenská lekárska komora, zdravotníctvo

 

1. VEREJNÁ MIENKA

Prieskum verejnej mienky agentúry Polis (august 2004) pred schválením reformných zákonov:

Súhlasíte s reformou zdravotníctva ako ju navrhuje minister Zajac?“

 • Súhlas 24,6 %
 • Nesúhlas 57,8 %
 • Neviem 17,6 %

Prieskum verejnej mienky agentúry MVK (september 2004) – tesne pred schválením reformných zákonov:

Súhlasíte alebo nesúhlasíte s reformou zdravotníctva ako ju navrhuje minister Zajac?

 • Súhlasím 13,4 %
 • Nesúhlasím 69,6 %
 • Neviem to posúdiť 17,0 %

Prieskum verejnej mienky IVO (december 2005) – rok po schválení reformných zákonov:

„Ako hodnotíte reformu zdravotníctva?“

 • Nesúhlasím, bude ju potrebne zasadne zmeniť 74 %
 • V zásade súhlasím, treba ju ale doladiť 19 %
 • Je dobrá, netreba ju meniť 2 %
 • Neviem odpovedať 5 %

3/4 občanov Slovenska zdravotnícku reformu odmietlo.

To, že reforma zdravotníctva je reálnym problémom, signalizovalo aj protestné zhromaždenie zdravotníkov a občanov 10. 9. 2005. Zdravotníci aj pacienti spoločne protestovali proti dopadom reformy. (Pozn.: najväčšie zhromaždenie zdravotníkov od zmeny režimu r. 1989).

Je pomerne ľahko identifikovateľné, prečo takáto situácia vznikla. Občania totiž už zistili, že:

 • jedna vec je, „čo sa prezentuje“;
 • druhá, „čo prináša nová legislatíva v jej praktickom využití“;
 • tretia, aké sú „ekonomické dopady“ na občanov;
 • štvrtá, „aká je realita v každodennom živote“.

A medzi „prezentovaním“ a „realitou“ je významný rozdiel. Teraz to už ľudia vedia. Preto bol prieskum verejnej mienky taký, aký bol. Zahraničie ma väčšinou len informácie o tom, „čo sa prezentuje“ a takmer vôbec nemá informácie o tom, „aká je realita v každodennom živote“.

Ak posudzujeme reformy na Slovensku, nemožno ich hodnotiť en bloc. Zatiaľ čo daňová reforma je odborníkmi celkovo hodnotená ako úspešná, opakom je reforma zdravotníctva. Teraz to už konštatujú aj politici, a to nielen opoziční. Reformu zdravotníctva negatívne zhodnotil aj prezident SR.

Reformy sa nerobia pre reformy. Robia sa pre ľudí. A preto mienku verejnosti o reformách nemožno brať na ľahkú váhu.

2. ZÁMERY – PREZENTÁCIA- SKUTOČNOSŤ

Reformátori na začiatku (r. 2001) deklarovali tri strategické zámery reformy:

A) Odpojiť financovanie zdravotníctva od štátneho rozpočtu strategický zámer reformy

„Štát opustil neefektívnu pozíciu poisťovateľa“ (podpredseda vlády a minister financií SR I. Mikloš: Kniha reforiem, september 2005) nekorektná informácia.

V skutočnosti štát ostal platiteľom zdravotného poistenia za 60 % obyvateľov; výška poistného plateného štátom pokrýva len tretinu skutočných nákladov na zdravotnú starostlivosť týchto občanov. Zdravotníctvo sa neodpojilo od štátneho rozpočtu strategický zámer sa nenaplnil.

B) Zúžiť rozsah zdravotnej starostlivosti strategický zámer reformy

Zdravotné výkony boli rozdelené do dvoch skupín:

 • a) tzv. základný balík zdravotnej starostlivosti (z. s.) 6 400 prioritných diagnóz,
 • b) 3 300 diagnóz je zaťažených spoluúčasťou od 5 do 100 % (podpredseda vlády a minister financií I. Mikloš v Knihe reforiem, september 2005) nepravdivá informácia.

V skutočnosti nedošlo k žiadnemu zúženiu rozsahu zdravotnej starostlivosti strategický zámer sa nenaplnil.

C) Oddlžiť a zabezpečiť vyrovnanú bilanciu strategický zámer reformy

„Oddlženie sa zrealizuje a ukončí v r. 2005. V r. 2005-2006 sa prejaví vyrovnané hospodárenie“ (podpredseda vláda a minister financií SR I. Mikloš v Knihe reforiem, september 2005) nepresná informácia.

K úplnému oddlženiu nedošlo, aj keď cez Veriteľa, a. s., ( štátna agentúra na oddlženie) sa alokovalo do systému viac ako 20 mld. Sk. Systém sa naďalej zadlžuje a nemá vyrovnanúbilanciu strategicky zámer sa naplnil čiastočne.

Pôvodné strategické zámery reformy zdravotníctva sa nenaplnili a reformátori nevnímajú realitu.


Celý text analýzy bol uverejnený v čísle 1/2006 časopisu Slovenskej lekárskej komory Konzílium.