SAFS: Pohľad na liekovú politiku na Slovensku

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

safs

V analýze sa SAFS venuje viacerým aktuálnym otázkam súvisiaciach s liekovou politikou.

Podľa asociácie je nevyhnutné zdôrazniť , že generický liek nie vždy môže nahradiť originál. Nové lieky po dobu trvania ochranných lehôt totiž generické alternatívy nemajú, sú teda nositeľmi pokroku v liečbe a pre pacientov znamenajú záchranu, predĺženie alebo skvalitnenie života. V prípade obmedzenia ich dostupnosti by mnohí pacienti potrebnú terapiu nedostávali.

  • Cenové opatrenie Ministerstva zdravotníctva SR

SAFS nepovažuje ohlásené cenové opatrenie MZ SR za systémový nástroj, avšak rešpektuje právo ministerstva regulovať ceny liekov. Asociácia oceňuje prizvanie zo strany MZ SR na rokovania k pripravovanému opatreniu, v rámci ktorých navrhla postupy reflektujúce makroekonomickú situáciu a rešpektujúce platnú slovenskú legislatívu (tá však nespĺňa všetky náležitosti požadované smernicou EÚ o transparentnosti postupov pri cenotvorbe a kategorizácii liekov).

  • Prečo rastie spotreba liekov?

Rast spotreby liekov a teda aj nákladov na ne je logicky spojený so starnutím populácie, vývojom nových presnejších diagnostických metód a nárokmi ľudí na kvalitu života nielen v chorobe, ale aj v zdraví. Preto farmaceutický priemysel vyvíja nové originálne lieky. Pretože sa na vývoj originálnych liekov vynakladá množstvo času a investícií, sú nové lieky drahšie . Súčasne však zachraňujú, predlžujú a skvalitňujú ľudské životy.

Generické lieky, ktorých výrobcovia nemusia financovať nákladný výskum a vývoj, následné klinické skúšanie a vzdelávanie odbornej verejnosti, majú výrobné náklady omnoho nižšie, a preto sú nižšie aj ich ceny. Slovensko má síce vysoký percentuálny podiel nákladov na lieky v rámci celkových nákladov na zdravotníctvo, ale ak porovnáme spotrebu liekov na 1 obyvateľa napr. v rámci V-4, menej ako Slovensko vynakladá len Poľsko. Česká republika vynakladá o 26 % viac ako Slovensko a Maďarsko dokonca až o 45 % viac (údaje za rok 2005).

  • Lacnejší liek nemusí vždy znamenať aj lacnejšiu liečbu

SAFS opakovane verejne deklaroval potrebu vyvážených prístupov v liekovej politike a uznáva prínosy generických liekov v oblasti šetrenia zdrojov, avšak nemôže súhlasiť so spochybňovaním potreby inovatívnych liekov. Tie, pokiaľ sú patentovo chránené, nemajú k dispozícii generické ekvivalenty. Podľa analýz, ktoré má SAFS k dispozícii na Slovensku ide najmä o moderné lieky pre onkologických pacientov. Generickému priemyslu neprináleží hodnotiť inovačný prínos originálnych liekov. O tom, či sú potrebné a či budú dostupné aj pre slovenských pacientov rozhoduje Kategorizačná komisia MZ SR, ktorá sa skladá z odborníkov na liekovú politiku, farmako-ekonomiku, zástupcov zdravotných poisťovní, ako aj z príslušných špecialistov – lekárov. Onkológia je navyše dlhodobo definovaná ako priorita v zdravotnej starostlivosti.

  • Znižovanie cien generických liekov

V poslednej dobe býva často spomínané znižovanie cien generických liekov v rámci pravidelných kategorizácií. Takéto zníženie ceny je dobrovoľným rozhodnutím konkrétneho výrobcu a je len dôsledkom konkurenčného boja. „Cenovej vojny“ sa zúčastňujú aj originálne firmy a pokiaľ už daný produkt má generické alternatívy, prudko klesá aj cena pôvodného originálu.

Je z nej možné jasne vidieť, že súčasný systém kategorizácie nijako neohrozuje generický priemysel. Trhový podiel originálnych aj generických liekov je už niekoľko rokov stabilný (od roku 2000 do roku 2006 fluktuuje v rozmedzí +/- 2 %) a rast originálov aj generík v hodnotovom vyjadrení (SKK) je podobný. Tieto fakty nesvedčia o žiadnej diskriminácii generických výrobcov.

  • Nové originálne lieky vstupujú na slovenský trh pod kontrolou a s obmedzeniami

Pri stanovení úhrady zo zdravotného poistenia, originálny výrobca predkladá Ministerstvu zdravotníctva SR na porovnanie ceny toho istého lieku v deviatich referenčných krajinách (ktoré to sú, taxatívne stanovuje zákon). Súčasne musí byť splnená podmienka, že stanovená cena nesmie prekročiť priemer troch najnižších uvedených cien o viac ako 10 % (reálne uplatnená cena pritom býva ešte nižšia). Spotrebu možno kontrolovať aj podmienkou, že liek môže predpísať len príslušný špecialista na konkrétnu diagnózu alebo je potrebné schválenie revízneho lekára/lekárnika zdravotnej poisťovne. Takéto obmedzenia sa len minimálne týkajú generických liekov.

  • Bez „nových originálov“ nebudú ani „nové generiká“

Pokrok vo farmaceutickom výskume prinášajú nové lieky a nie výroba kópií. Kopírovať sa dá len to, čo už niekto raz vymyslel, vyrobil a odskúšal. Ak bude generický priemysel napádať inovácie, zotne strom z ktorého oberajú úrodu všetci.


SAFS je asociácia farmaceutického priemyslu založená v roku 1997. Členovia SAFS sú medzinárodné farmaceutické spoločnosti orientované na výskum a vývoj, ktoré pôsobia na Slovensku s podielom portfólia originálnych prípravkov minimálne 70 % z lokálneho obratu.