Štandardizácia v zdravotníctve ohrozuje pacientov

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

"Jednou z charakteristík zdravotnej starostlivosti je individualizmus a špecializácia služieb. Ak by boli tieto služby redukované a štandardizované podľa trhu, ohrozilo by to pacientov.

Zdravotníctvo po minulé roky ťažilo zo európskej snahy o zlepšenie spolupráce medzi členskými štátmi. Táto spolupráca sa stala ešte dôležitejšou po prijatí smernice 2011/24/EC o právach pacientov v zahraničnej zdravotnej starostlivosti, ktorá kodifikuje možnosti pacientov získať starostlivosť mimo ich domovského členského štátu. Od národných systémov zdravotnej starostlivosti sa teraz viac než kedykoľvek predtým očakáva naplnenie očakávaní pacientov o kvalite a bezpečnostných štandardoch starostlivosti, bez ohľadu na to, v ktorom štáte sa daný pacient nachádza.

Európska štandardizácia zohráva v tomto kontexte dôležitú úlohu. Napríklad v liekovej oblasti fungovala po mnohé roky dobre. V prípade zdravotníckych prístrojov smeruje snaha stanoviť štandardy, ktoré budú použiteľné vo všetkých členských štátoch, k zabezpečeniu spravodlivej a bezpečnej starostlivosti. Výhody eHealth aplikácií môžu byť plne využité len ak sa schopnosť spolupráce medzi systémami, založenými na spoločných štandardoch, stane realitou. Národné a európske štandardizačné úrady budú mať životne dôležité poznatky, ktoré v tomto procese pomôžu.

Ak však hovoríme o službách poskytovaných v zdravotníctve, treba zaujať iný postoj.

Každý pacient v Európe má právo dostať starostlivosť a liečbu, ktorá je preňho najlepšia a najvhodnejšia. Je preto nutné, aby zdravotníctvo poskytovalo individualizované služby a zároveň rešpektovalo technické normy, etickú integritu a profesionálnu povinnosť.

V snahe zaistiť pacientovu bezpečnosť sa predpisy upravujúce lekársku starostlivosť uplatňujú naprieč celou Európou. Členské štáty majú zabezpečiť, aby boli tieto predpisy pripravené profesionálne a koherentne pre každý národný kontext. Pravidlá upravujúce procedúry a základné profesionálne služby sú poskytované cez národnú legislatívu, samoreguláciu profesií (a ich smernice, štandardy a kódexy). Vďaka tomu sú odporúčania najvyššej možnej kvality ukotvené v národnej legislatíve a tvoria súčasť systému zdravotnej starostlivosti.

Otvorenie dverí regulácii zdravotníctva cez európsku štandardizáciu nielen naruší profesionálne a národné kompetencie, ale bude aj prirovnávať zdravotnú starostlivosť k službám, ktoré majú čisto komerčný kontext.

Väčšina služieb poskytovaných v zdravotníctve nie je predmetom trhu, ani ním byť nemôže, ak má byť aj naďalej zabezpečená kvalita služieb. EÚ priznala zdravotníctvu jeho špeciálny charakter a vyňala ho zo smernice 2006/123/EC o službách vo vnútornom trhu.

Štandardizácia služieb zdravotnej starostlivosti by mohla zneprehľadniť rozdelenie služieb, ktoré poskytujú profesionáli a odbornými kvalifikáciami profesionálov, ktorí tieto služby poskytujú. Toto zahŕňa aj riziko zavedenia ustanovení, ktoré by sa uplatňovali paralelne – alebo čo je horšie, v rozpore so – smernicou 2005/36/EC o uznaní odbornej kvalifikácie.

Výnimka pre zdravotnícke služby z navrhovanej európskej štandardizácie musí byť krokom vpred. Európske inštitúcie vyzývame, aby uznali, že je potrebné zabrániť tomu, aby sa štandardy pre zdravotnú starostlivosť vyvíjali mimo národných úradov, ktoré najlepšie vedia, ako to urobiť aby mohli efektívne zabezpečiť porovnateľnú a vysokokvalitnú zdravotnú starostlivosť v Európe."