Vízia zdravotníctva či údržba platnej legislatívy

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

health policy institute, zdravotníctvo, zdravie, hpi

15. augusta 2007 predstavili analytici Health Policy Institute pripomienky k legislatívnym zmenám, ktoré ministerstvo zdravotníctva predložilo do medzirezortného pripomienkového konania a na ktoré slovenská verejnosť dlho čakala.

HPI očakával, že po roku vládnutia bude predstavená vízia zdravotníctva. Vo väčšine prípadov navrhované zmeny predstavujú iba údržbu platnej legislatívy. Navrhované zmeny sú nekoncepčné, väčšinu z nich zrejme iniciovali pripomienky zo sektora, ktoré však neboli pred zapracovaním kriticky zhodnotené.

Vyberáme hlavné pripomienky HPI:

 • Návrh novely zákona o zdravotnej starostlivosti:
 1. upravuje informovaný súhlas v rozpore s medzinárodným dohovorom
 2. hrozí uzatvorením siete pre všeobecných lekárov, stomatoló­gov, gynekológov a nemocnice cestou tzv. rajonizácie
 3. znovuzavádza povinnosť odporúčaní na vyšetrenie u špecialistov
 4. centralizuje citlivé osobné údaje v NCZI v rozpore s Ústavou SR a medzi­národnými dohovormi
 • Návrh novely zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia:
 1. rozšírenie rozsahu preventívnych prehliadok o vyšetrenia má spornú medicínsku opodstatnenosť a nákladovú efektívnosť
 2. zmenv procesu kategorizácie povedú k nevykonateľnosti zákona a stlmia motiváciu výrobcov na znižovanie cien
 3. presunutie rozhodovania o rozsahu hradenej starostlivosti na Úrad verejného zdravotníctva SR (očkovanie)
 4. presun viacerých indikácií kúpeľnej starostlivosti do okruhu lepšie hradených výkonov a rozšírenie kompetencií na ich predpisovanie všeobecným lekárom
 5. dopadová analýza v rozpore so skutočnosťou popiera finančné dopady návrhu zákona
 • Novela zákona o poskytovateľoch
 1. kľúčová je najmä návrhom na zrušenie transformácie štátnych nemocníc na akciové spoločnosti, kde.
 • Návrh novely zákona o zdravotnom poistení
 1. má ambíciu zjednodušiť ročné zúčtovanie poistného, avšak rozširuje počet výnimiek, t.j. zužuje okruh osôb povinných podávať ročné zúčtovanie a platiť odvody. Pre ostatných zostáva ročne zúčtovanie rovnako komplikované ako dosiaľ.
 • Novela nariadenia vlády o minimálnej sieti

Pozitíva:

 1. zníženie celkového normatívu pre lôžka na Slovensku,
 2. opustenie chybnej metodiky pri zohľadňovaní migrácie
 3. stanovenie siete koncových nemocníc.

Negatíva:

 1. nedôslednosť normatívu (nesedia súčty riadkov a stĺpcov, posilňujú sa nepotrebné kapacity)
 2. koncept pevnej siete 42 nemocníc (vybratých na základe neznámych kritérií)
 3. absencia analýzy vrátane analýzy dopadov (povinnosť vybudovať nových 65 oddelení bez vyriešeného financovania a bez zhodnotenia, či sú vôbec také oddelenia potrebné)