Základné rámce zdravotnej politiky

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

health policy institute, zdravotníctvo, zdravie, hpi

  • V roku 2008 zdravotníctvo najzávažnejšie ovplyvní budovanie tzv. konceptu „štátneho zdravotníctva“. Odrazí sa to najmä v smerovaní zdrojov štátnej VšZP, ktorá bude koncentrovať zdroje do fakultných nemocníc a obmedzovať zdroje súkromným a neštátnym nemoc­niciam.
  •  Súkromné zdravotné poisťovne a ich ak­ci­onári sa budú musieť vysporiadať s regu­láciou použitia zisku, ktorá neumožňuje zisk rozdeliť akcionárom poisťovne, ale núti ich použiť ho na nákup zdravotnej starostlivosti. Viaceré zdra­vot­né poisťovne uviedli, že mienia Slovenskú re­pu­bli­ku za túto legislatívu žalovať na medzi­národ­ných arbitráž­nych súdoch.
  • V oblasti liekovej politiky vstúpi do platnosti degre­sívna marža, ktorá vyrovnáva motivácie pre distribúciu drahých a lacných liekov. Podľa našich prepočtov tento krok bude zmierňovať riziko vysokého rastu cien liekov. Vzhľadom na to, že porastú aj objemy predaných liekov, pred­po­kla­dáme, že lieky naďalej zostanú naj­väč­šou výdavkovou položkou zdravotných pois­ťovní.
  • Lôžkovú starostlivosť najviac ovplyvní kar­te­lové správanie fakultných nemocníc, ktoré majú oporu v mi­nimálnej sieti, kam vláda zaradila len štátne zaria­de­nia. Vzniká tak dvoj­rýchlostný systém – štátne nemocnice dostanú od štátnych poisťovní medziročne viac než dvoj­násobok (rast približne 20 až 25 %) v porovnaní so súkromnými a neštátnymi nemocnicami (rast 0 až 10 %). Dvojrýchlostný systém však nemá jeden dôležitý vektor – a to je zvyšovanie kvality, efektívnosti a produktivity. Pacienti tak za viac peňazí dostanú menej kvalitnej sta­rostli­vosti.
  • Ambulantnú sféru najviac ovplyvnia od­po­rú­čacie lístky. Predpokladáme, že pro­testy pacientov, ako aj zbytočná byrokracia s nimi spojená, prispejú k ich rýchle­mu zrušeniu.
  • Mzdy v zdravotníctve budú podľa nás rásť v rozpätí 10 až 15 % a určite nedôjde k napl­neniu požiadavky odborárov o ich zvýšenie o 30 %. Migrácia lekárov preto naďalej môže zohrávať dôležitú úlohu.
  • Naďalej predpokladáme, že ani v roku 2008 sa vláda a ministerstvo zdravotníctva neposunú k štandardným nástrojom zdravotnej politiky a budú používať neštan­dardné nástroje na presadenie konceptu „štátneho zdravotníctva“.

Viac informácií o publikácií nájdete na tejto stránke